Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Općina Dobrinj - Natječaji - Natječaj za dodjelu stipendija Općine Dobrinj

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Na temelju članka 8. Odluke o stipendijama Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/06 i 37/08) i Zaključka Općinskog načelnika Općine Dobrinj od 29. rujna 2010. godine, KLASA: 022-05/10-32/01, UR.BROJ: 2142-04-02-10-48, Općinski načelnik Općine Dobrinj raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija Općine Dobrinj

1. Pravo na dodjelu stipendije imaju učenici/studenti koji podnesu zahtjev za dodjelu stipendije i koji ispunjavaju slijedeće uvjete:
- da su državljani Republike Hrvatske,
- da nisu stariji od 27 godina,
- da imaju prebivalište na području Općine Dobrinj, bez prekida najmanje 2 (dvije) godine,
- da su redoviti učenici srednje škole odnosno redoviti ili izvanredni studenti koji nisu u   
radnom odnosu,
- da ne ponavljaju školsku odnosno akademsku godinu za koju podnose zahtjev,
- da nisu korisnici stipendije po nekoj drugoj osnovi,
- da su polaznici srednjih škola i studija isključivo u Republici Hrvatskoj.

2. Opći kriteriji za dodjelu stipendije za učenike, stipendije za studente odnosno stipendije temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice:
- uspjeh učenika srednje škole u prethodnoj školskoj godini, izražen prosjekom ocjena, nije niži od 4,0 odnosno u osmom razredu od 4,5
- uspjeh učenika koji pohađaju gimnaziju u prethodnoj školskoj godini, izražen prosjekom ocjena, nije niži od 3,5 odnosno u osmom razredu od 4,5
- uspjeh studenta u prethodnoj akademskoj godini, izražen prosjekom ocjena, nije niži od 3,00 odnosno u posljednjem razredu srednje škole nije niži od 4,0, a za polaznike gimnazije, nije niži od 3,5
Pored općeg kriterija učenici odnosno studenti za dodjelu stipendije temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice moraju ispunjavati poseban kriterij:
- ostvareno zapaženo postignuće na području obrazovanja (nagrade na strukovnim
natjecanjima, objavljeni radovi odnosno sudjelovanje u znanstvenim i stručnim projektima), kulture ili sporta.
Opći kriteriji za dodjelu socijalne stipendije:
- učenik odnosno student je dijete samohranog roditelja ili bez roditelja,
- učenik, student odnosno roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pomoć za uzdržavanje
ili koji od drugih oblika pomoći temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb,
- prosječni neto prihod po članu domaćinstva u prethodna tri mjeseca ne prelazi iznos od
100% neoporezivog dijela mjesečne plaće prema važećim propisima Republike Hrvatske na  
dan raspisivanja natječaja.

3. Za školsku/akademsku godinu 2010./2011. dodijelit će se stipendije u visini, kako slijedi:
- stipendija za učenike srednjih škola 350,00 kn mjesečno, 
- stipendija za studente 550,00 kn mjesečno, 
- stipendija temeljem kriterija doprinosa razvoju lokalne zajednice za učenike srednjih škola 400,00 kn mjesečno; za studente 600,00 mjesečno, 
- socijalna stipendija za učenike srednjih škola 350,00 kn mjesečno; za studente 550,00 kn mjesečno  

4. Prijave na natječaj za dodjelu stipendija podnose se na obrascu zahtjeva koji se može podići u prijemnoj pisarnici Općine Dobrinj ili preuzeti s web stranice Općine Dobrinj: www.dobrinj.hr ili www.dobrinj.com.
Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se neposredno prijemnoj pisarnici ili na adresu Općina Dobrinj, Dobrinj 103, 51 514 Dobrinj, u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

5. Prijavi na natječaj, ovisno o vrsti stipendije, prilažu se slijedeći prilozi:
- preslika domovnice,
- potvrda o prebivalištu,
- potvrda o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu,
- svjedodžba o uspjehu u posljednjoj godini školovanja za učenike i studente prve godine studija odnosno za ostale studente prijepis ocjena s prethodne godine studija.
- priznanja, diplome i potvrde o rezultatima sa takmičenja iz prethodne godine,
- opis doprinosa i uloge kandidata u području za koje se prijavljuje i načina na koji doprinosi lokalnoj zajednici,
- preslika rješenja Centra za socijalnu skrb,
- potvrda poslodavatelja o ukupno isplaćenoj plaći u posljednja tri mjeseca koje prethode mjesecu u kojem je podnijeta prijava ili ostale potvrde (sukladno izjavi roditelja), za sve zaposlene članove domaćinstva,
- izjavu kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću jamči za istinitost podataka,
- drugu dokumentaciju koju je ovlašten zatražiti Jedinstveni upravni odjel po pregledu zahtjeva.
 
 

Preuzmite poteban obrazac kao PDF ili Word dokument

PDF dokument
Word dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr