Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća, održane 20. srpnja 2010.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 10. sjednice Općinskog vijeća odrţane 20. srpnja 2010. godine, s poĉetkom u 19,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj.

Nazoĉni ĉlanovi Vijeća: Alen Šamanić, Marinko Galanto, Dubravko Fanuko, Ivanĉica Dunato, Darko Strĉić, Tomislav Saftić, Zdenko Kirinĉić, Robert Justinić, Ratko Turĉić, Miljenko Variola, Nenad Brusić, Emil Gršković i Marino Šamanić.
Nazoĉni: naĉelnik Neven Komadina i zamjenik naĉelnika Zoran Kirinĉić.
Nazoĉni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnica) i Ankica Šamanić Ţegarac (referent za financije i raĉunovodstvo).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazoĉne, utvrĊuje kvorum i sukladno ĉlanku 55. Poslovnika, a u svezi s ĉlankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećniĉkih pitanja.

1. Vijećnik Ratko Turĉić pita u ime stanovnika naselja Rudine, da li će se sanirati guvno u Rudinama.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da će se razmotriti mogućnost saniranja.
2. Vijećnik Ratko Turĉić pita kolika je cijena zemljišta u naselju Hlapa.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da je cijena trţna prema cjeniku Porezne uprave i iznosi 50 €/m2.
3. Vijećnik Marino Šamanić pita kada će se završiti radovi na igralištu u Krasu.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da je dogovoreno s GP KRK d.d. da se radovi završe do 01. kolovoza 2010.g.
4. Vijećnik Marino Šamanić pita da li će se asfaltirati cesta u Krasu izmeĊu trgovine prema glavnoj cesti.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da na jesen zapoĉinju radovi na mjesnoj vodovodnoj mreţi, nakon ĉega će se izvršiti radovi asfaltiranja.
5. Vijećnik Robert Justinić pita da li će se sanirati prekopi ceste u Krasu.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da će se sanirati na jesen, odnosno ponoviti će se asfaltiranje. Napominje i da će se sanirati gromaĉe koje su oštećene prilikom radova na vodovodu u dogovoru sa mjesnim odborom i vlasnicima parcela na kojima se gromaĉe nalaze.
6. Vijećnik Alen Šamanić napominje da bi se na cesti kod ambulante u Šilu trebali postaviti „leţeći policajci“.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da je to ţupanijska cesta i ne dozvoljava se postavljanje nikakvih „smirivaĉa prometa“ na prometnicama.
7. Vijećnik Emil Gršković pita da li se moţe postaviti „leţeći policajac“ u ulici Lokvišće u Šilu prema kampu.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da će se razmotriti mogućnost postavljanja.
8. Vijećnik Zdenko Kirinĉić navodi da bi i u Krasu trebalo nešto poduzeti po pitanju smirivanja prometa kroz naselje, te da bi se umjesto „leţećih policajaca“ mogli napraviti prekopi na cesti.
9. Vijećnik Zdenko Kirinĉić napominje da na stranicama Policijske uprave Primorsko – goranske stoji da Općina Dobrinj ima kontakt policajca, što nije toĉno.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da će se Policijskoj upravi uputiti dopis o navedenom.
10. Vijećnik Nenad Brusić ukazuje na problem kolnog puta u Gabonjinu gdje je po mišljenju mjesnog odbora došlo do suţavanja (uzurpacije) istog od strane vlasnika parcele koja graniĉi s predmetnim putem.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da će se predmetni problem razmotriti, te istiĉe da najprije treba provjeriti da li vlasnici parcela imaju ishodovanu graĊevinsku dozvolu.
11. Vijećnica Ivanĉica Dunato pita da li će se asfaltirati ulica u Šilu (kod Bijelići).
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da će se asfaltirati u narednom razdoblju.
12. Vijećnik Emil Gršković navodi da je u Šilu nestajala struja zbog opterećenja.
- Vijećnik Miljenko Variola odgovara da će se poduzeti potrebne mjere kako se isto ne bi ponovilo, te istiĉe da je potrebno izgraditi trafostanicu.
Predsjednik Vijeća predlaţe nadopunu dnevnog reda na naĉin da se AD 18. mijenja i glasi: Odluka o visini iznosa za javna priznanja Općine Dobrinj za 2010. godinu te se dodaje AD 19. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2010. godinu.


Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrĊuje slijedeći:
D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća,
2. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2010. godinu za razdoblje
od 01.siječnja do 30. lipnja 2010. godine
- Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2010. godinu za razdoblje
od 01.siječnja do 30. lipnja 2010. godine
3. Prijedlog - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2010. godinu,
Projekcija za 2010. godinu do 2012. godine,
4. Prijedlog - I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2010. godini,
5. Prijedlog - I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010.
godini,
6. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg Programa razvitka gospodarskih djelatnosti na
području općine Dobrinj u 2010. godini,
7. Prijedlog - I. Izmjene Općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2010.
godini,
8. Prijedlog –I. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi na području
Općine Dobrinj u 2010. godini,
9. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba za odgoj, naobrazbu i skrb
na području Općine Dobrinj u 2010. godini,
10. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg Programa zdravstva, sporta i rekreacije na
području Općine Dobrinj u 2010. godini,
11. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg Programa zaštite i spašavanja na području Općine
Dobrinj u 2010. godini,
12. Prijedlog - Plan nabave za 2010. godinu,
13. Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka, o obavljenoj
financijskoj reviziji Općine Dobrinj za 2009. godinu,
14. Prijedlog – Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Dobrinj,
15. Prijedlog – Odluka o spomeničkoj renti na području Općine Dobrinj,
16. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
(„Službene novine PGŽ“ br. 42/09),
17. Prijedlog – Odluka o visini naknade troškova blokiranja i deblokiranja vozila,
18. Prijedlog - Odluka o visini iznosa za javna priznanja Općine Dobrinj za 2010.godinu,
19. Prijedlog - Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2010. godinu,
20. Razno.

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice Općinskog vijeća
1.1. Vijećnik Zdenko Kirinĉić navodi da su dobivena sredstva za projekt „Dobrinj cvjetni grad“, te će se do kraja 2010. godine projekt realizirati.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 9. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrĊuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2010. godinu za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2010. godine
- Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2010. godinu za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2010. godine
2.1. Ankica Šamanić-Ţegarac (referent za financije i raĉunovodstvo) razloţila je Izvršenje Proraĉuna za 2010. godinu za razdoblje od 01. sijeĉnja do 30. lipnja 2010. godine, te istaknula da su u navedenom razdoblju prihodi Proraĉuna bili planirani u iznosu od 26.584.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 16.704.588,35 kn odnosno 62,8%, dok su rashodi Proraĉuna bili planirani u iznosu od 26.584.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 7.492.377,07 kn odnosno 28,2%.
2.2. Vijećnik Dubravko Fanuko pita zašto rashodi iznose samo 28,2 % .
- Naĉelnik Neven Komadin odgovara da su rashodi takvi iz razloga što se nisu izvršile planirane investicije kao što je – ureĊenje javne površine u Solinama, projekt „Pasivna kuća“
i asfaltiranje.
Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrĊuje da je jednoglasno prihvaćen Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proraĉuna za 2010. godinu za razdoblje od 01. sijeĉnja do 30. lipnja 2010. godine.

AD 3.
Prijedlog - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2010. godinu,
Projekcija za 2010. godinu do 2012. godine
3.1. Ankica Šamanić-Ţegarac (referent za financije i raĉunovodstvo) razlaţe I. Izmjene i dopune Proraĉuna za 2010. godinu i Projekcija za 2010. godinu do 2012. godine.
I. Izmjenama i dopunama Proraĉuna za 2010. godinu, Proraĉun je povećan je za 5,1% te iznosi 27.949.000,00 kn.
Prihodi su povećani na komunalnom doprinosu, a rashodi na investicijama za izgradnju cesta.
3.2. Naĉelnik Neven Komadina predlaţe da se stavka ZGRADA OPĆINE – PRVA PASIVNA OTOĈKA KUĆA smanji za 180.000,00 kn koje se dodaju novoj stavci DOBRINJ CVJETNI GRAD, i 58.000,00 kn koje se dodaju stavci CRVENI KRIŢ .
3.3. Vijećnik Nenad Brusić pita da li se isplatila redukcija javne rasvjete.
- Vijećnik Miljenko Variola odgovara da su u odnosu na prošlu godinu raĉuni znatno smanjeni.
- Vijećnik Miljenko Variola napominje da bi se postavljanjem rasvjetnih tijela – Led diodama postigla znatna ušteda energije. Istiĉe da su navedene lampe skuplje od lampi koje se koriste, ali zato imaju duţi vijek trajanja ĉime bi se smanjili troškovi odrţavanja.
3.4. Vijećnik Nenad Brusić pita za PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA pozicija USLUGE ZAŠTITARA.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da su angaţirani zaštitari zaštitarske tvrtke KLEMM SECURITY d.o.o.
- Vijećnik Miljenko Variola predlaţe da se za slijedeću godinu odabere zaštitarska tvrtka putem natjeĉaja, kako bi se dobila što jeftinija ponuda.
3.5. Vijećnik Marino Šamanić pita zašto je povećana stavka KD SV. PETAR GABONJIN.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da je stavka povećana zbog troškova nabave poklona za Festival folklora.
3.6. Vijećnik Marino Šamanić pita zašto nema stavke ASFALTIRANJE KRAS.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da se za sada neće izvoditi asfaltiranje zbog radova koji prethode asfaltiranju, te će se rebalansom Proraĉuna predvidjeti ista stavka.
Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrĊuje da je jednoglasno prihvaćen Prijedlog - I. Izmjene i dopune Proraĉuna za 2010. godinu i Projekcija za 2010. godinu do 2012. godine.

AD 4.
Prijedlog - I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 5.
Prijedlog - I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 6.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg Programa razvitka gospodarskih djelatnosti na području općine Dobrinj u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 7.
Prijedlog - I. Izmjene Općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 8.
Prijedlog –I. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 9.
Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba za odgoj, naobrazbu i skrb na području Općine Dobrinj u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 10.
Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg Programa zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 11.
Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg Programa zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 12.
Prijedlog - Plan nabave za 2010. godinu
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 13.
Izvješće Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda Rijeka, o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Dobrinj za 2009. godinu
Ankica Šamanić-Ţegarac (referent za financije i raĉunovodstvo) obrazloţila je Izvješće revizije o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Dobrinj za 2009. godinu, nakon ĉega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Izvješće.

AD 14.
Prijedlog – Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Dobrinj
Naĉelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na podruĉju Općine Dobrinj, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 15.
Prijedlog – Odluka o spomeničkoj renti na području Općine Dobrinj
Naĉelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke o spomeniĉkoj renti na podruĉju Općine Dobrinj, te je utvrĊeno da se ĉlanak 4. mijenja i glasi: „Spomeniĉka renta plaća se mjeseĉno u minimalnom iznosu koji je utvrĊen Zakonom o zaštiti i oĉuvanju kulturnih dobara.“
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 16.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine PGŽ“ br. 42/09)
Naĉelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 17.
Prijedlog – Odluka o visini naknade troškova blokiranja i deblokiranja vozila
Naĉelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 18.
Prijedlog – Odluka o visini iznosa za javna priznanja Općine Dobrinj za 2010. godinu
Naĉelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke o visini iznosa za javna priznanja Općine Dobrinj za 2010. godinu, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 19.
Prijedlog – Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2010. godinu
Naĉelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2010. godinu, te naveo da se poĉasnim graĊaninom imenuje –
o. Bonaventura Duda, a nagrada Općine Dobrinj za ţivotno djelo dodjeljuje se – gosp. Svetku Ušalju.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

AD 20.
Razno
20.1. Vijećnik Marino Šamanić predlaţe da se uvede wireless mreţa.
- Općinsko vijeće kratko je raspravljalo o istom, te se zaduţuje vijećnik Zdenko Kirinĉić da ispita i pripremi ponude za slijedeću sjednicu.
20.2. Vijećnik Zdenko Kirinĉić pita da li će se sufinancirati nabava knjiga.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da je Vijeće roditelja uputilo prijedlog Koordinaciji grado/naĉelnika otoka Krka da svaka Općina sufinancira nabavu knjiga u iznosu od 300,00 kn po uĉeniku.
20.3. Vijećnik Marino Šamanić pita za web stranicu Općine Dobrinj.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da će nova web stranica biti u funkciji za Dan Općine Dobrinj.
20.4. Vijećnik Zdenko Kirinĉić predlaţe da se materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju i putem e-mail-a vijećnicima koji to ţele.
Zakljuĉeno je da će se materijali dostavljati slijedećim vijećnicima: Zdenku Kirinĉiću, Marinu Šamaniću i Nenadu Brusiću.
20.5. Naĉelnik Neven Komadina navodi da je 15. srpnja 2010. godine u Omišlju odrţan sastanak gradonaĉelnika Grada Krka i općinskih naĉelnika sa Ţupanom Zlatkom Komadinom i predstavnicima Primorsko-goranske ţupanije, na kojem se razmatrala Prostorno i prometno integralna studija Primorsko-goranske ţupanije i Grada Rijeke.
20.6. Naĉelnik Neven Komadina upoznao je vijećnike sa Programom dogaĊanja povodom Dana Općine.


Zakljuĉeno u 23,00 sata.


Zapisnik sastavila:Sanja Lukarić, tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća, Alen Šamanić


KLASA: 021-05/10-29/10
UR.BROJ: 2142-04-01-10-1
Dobrinj, 20. srpnja 2010.g.
 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF ili Word dokument

PDF dokument
Word dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr