Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća, održane 22. rujna 2010.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 11. sjednice Općinskog vijeća odrţane 22. rujna 2010. godine, s početkom u 19,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj.

Nazočni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Tomislav Saftić, Robert Justinić, Ratko Turčić, Miljenko Variola, Nenad Brusić, Emil Gršković i Marino Šamanić.
Nazočni: načelnik Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnica) i Ankica Šamanić Ţegarac (referent za financije i računovodstvo).
Opravdano nenazočni vijećnici: Dubravko Fanuko i Zdenko Kirinčić.

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrĎuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1. Vijećnik Robert Justinić pita kada će započeti radovi na spajanju vodovoda u Krasu, te ističe da cijevi poloţene na cesti kroz naselje predstavljaju opasnost za vozila.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je proveden natječaj, zaključen je ugovor i radovi će uskoro započeti.
2. Vijećnik Nenad Brusić predlaţe da se izmjeri zračenje stupova, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće prihvatilo isti prijedlog, te donijelo slijedeći zaključak:
Izvršit će se mjerenje zračenja stupova u slijedećim naseljima – Krasu, Gabonjinu, Suţanu i Sv. Vidu, nakon čega će se dobiveni rezultati prezentirati Vijeću.
3. Vijećnik Alen Šamanić navodi da Policija naplaćuje kazne za skretanje sa drţavne ceste na cestu Čiţići – Omišalj, budući da isto smatraju prekršajem.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se u dogovoru s Općinom Omišalj uputiti dopis Hrvatskim cestama d.o.o. kako bi se riješio navedeni problem.
4. Vijećnik Nenad Brusić navodi da je zaključak Vijeća o projektu LNG Omišalj objavljen u Sluţbenim novinama PGŢ, te je bilo rečeno da će se ostale Općine otoka Krka očitovati o istom.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je Koordinacija grado/načelnika otoka Krka uputila dopis s primjedbama Primorsko-goranskoj ţupaniji.
5. Vijećnik Nenad Brusić predlaţe da se za zimu organizira kvalitetnije čišćenje cesta.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se navedeno proslijediti na sjednicu Koordinacije grado/načelnika otoka Krka, te će se na istu pozvati odgovorne osobe za odrţavanje nerazvrstanih i lokalnih cesta u zimskim uvjetima.
6. Vijećnik Nenad Brusić daje primjedbu na radove na vodovodu, odnosno na gromače koje nakon radova nisu vraćene u prvobitno stanje.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je na odrţanom sastanku s PONIKVE d.o.o. ukazao na problem, te je dogovoreno da će se navedeni problem riješiti.
7. Vijećnik Miljenko Variola pita kada će započeti radovi na vodovodu prema Suţanu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će uskoro započeti radovi na vodovodu u Gabonjinu, a radovi prema Suţanu za sada još neće započeti, budući da još nisu dobivena sredstva namijenjena za vodovod.
8. Vijećnik Robert Justinić pita kakva je bila naplata od parkirališta u Melinama.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je u razdoblju od 21. 07. do 18. 08. naplaćeno 22.893,00 kn.
9. Vijećnik Nenad Brusić navodi da na sluţbenim stranicama Policijske uprave stoji da na području općine Dobrinj djeluje kontakt policajac, što nije točno.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće je donijelo zaključak da se na sjednicu pozove načelnik Policijske postaje Krk.
- Vijećnik Nenad Brusić pita zašto stipendisti ne bi radili u Prometnoj jedinici mladeţi tijekom ljeta.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da bi to bilo teško ostvarivo, budući da su ionako prisutni problemi s radom Prometne jedinice mladeţi.
10. Vijećnik Nenad Brusić napominje da je g. Nenadu Ţnidariću kao hrvatskom branitelju, 1998. godine Općina Dobrinj darovala zemljište u naselju Gabonjin, kojeg je g. Ţnidarić naknadno prodao, te traţi da se isto provjeri.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se provjeriti.
11. Vijećnik Nenad Brusić dostavio je dopis odnosno prigovor MO Gabonjin o uzurpaciji javnog puta u Gabonjinu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se riješiti predmetni problem.
12. Vijećnik Marino Šamanić pita da li je izraĎen koncept razvoja turizma Općine Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da za sada nije izraĎen.

Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrĎuje slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća,
2. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2010.
godine,
3. Prijedlog – Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj,
4. CORO
a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove „Centar za održivi
razvoj otoka sjevernog Jadrana“,
b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove
„Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana“,
5. Prijedlog – Odluka o imenima ulica na području općine Dobrinj,
6. Razno.


AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 10. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrĎuje da je jednoglasno prihvaćen.


AD 2.
Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2010.
godine
Načelnik Neven Komadina ističe da je polugodišnje izvješće o radu dostavljeno na znanje Općinskom vijeću temeljem članka 51. Statuta Općine Dobrinj („Sluţbene novine PGŢ“ broj 35/29).


AD 3.
Prijedlog – Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj
Načelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.


AD 4.
CORO
a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o prestanku Ustanove „Centar za održivi
razvoj otoka sjevernog Jadrana“
Načelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.
b) Prijedlog Odluke o prihvaćanju Odluke o imenovanju likvidatora Ustanove
„Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana“
Načelnik Neven Komadina ukratko je obrazloţio Prijedlog Odluke, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.


AD 5.
Prijedlog – Odluka o imenima ulica na području općine Dobrinj
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Odluku potrebno donijeti zbog pripremnih radnji za provedbu Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u RH u 2011. godini.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.


AD 6.
Razno
5.1. Načelnik Neven Komadina navodi da je odrţan sastanak s poduzećem MK projekt d.o.o.
Ljubljana vezano za sufinaciranje projekata iz EU fondova, i to vodoopskrbe i kanalizacije.
5.2. Vijećnik Emil Gršković pita da li je Općina dobila dopis o otkupu trajekta „Bodulka“.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da nije zaprimljen dopis o istom.
5.3. Vijećnik Nenad Brusić pita kolika će biti cijena priključka na vodoopskrbni sustav.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da cijena priključka sada iznosi 7.711,00 kn.
5.4. Vijećnik Nenad Brusić pita za javnu rasvjetu u Solinama.
- Vijećnik Miljenko Variola odgovara da radovi još nisu započeli.
5.5. Vijećnik Emil Gršković navodi da je cesta kod ambulante u Šilu dosta oštećena te bi je trebalo sanirati, i pita za asfaltiranje ulice Jesenovica.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se sanirati cesta kod ambulante, a u tijeku je rješavanje ceste u ulici Jesenovica.
5.6. Vijećnik Ratko Turčić pita da li će se asfaltirati cesta Sv. Vid – Gostinjac.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se navedena cesta nije asfaltirala zbog radova koji će se izvoditi na vodovodu, te navodi da će se razmotriti mogućnost postavljanja cijevi za vodovod i asfaltiranja.


Zaključeno u 22,00 sata.


Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić, tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Alen Šamanić


KLASA: 021-05/10-29/11
UR.BROJ: 2142-04-01-10-1
Dobrinj, 22. rujna 2010.g.
 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF ili Word dokument

PDF dokument
Word dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr