Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća, održane 21. prosinca 2010.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 12. sjednice Općinskog vijeća odrţane 21. prosinca 2010. godine, s početkom u 19,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj.

Nazočni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Tomislav Saftić, Dubravko Fanuko, Zdenko Kirinčić, Robert Justinić, Ratko Turčić, Miljenko Variola, Nenad Brusić, Emil Gršković i Marino Šamanić.
Nazočni: načelnik Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnica) i Ankica Šamanić Ţegarac (referent za financije i računovodstvo).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrĎuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1. Vijećnik Nenad Brusić pita dali se je nešto poduzelo po pitanju izmjera zračenja stupova.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je kontaktirao HAKOM, te se čeka njihov odgovor.
2. Vijećnik Nenad Brusić pita za čišćenje snijega.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je zadovoljan kako su nadleţni za odrţavanje nerazvrstanih i lokalnih cesta u zimskim uvjetima odradili posao (čišćenje snijega i posipavanje cesta).
3. Vijećnik Nenad Brusić pita za zemljište g. Nenada Ţnidarića u Gabonjinu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je zatraţio pravno mišljenje te je obrazloţio predmetni problem.
- Vijećnik Nenad Brusić predlaţe da se pokrene postupak da se teren vrati Općini, što je Vijeće jednoglasno prihvatilo.
4. Vijećnik Nenad Brusić pita za uzurpaciju javnog puta u Gabonjinu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je vlasnicima terena poslan dopis kojim se nalaţe vraćanje terena u prvobitno stanje.
5. Vijećnik Marino Šamanić pita da li je u planu izgradnja sportske dvorane.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se planira izgraditi sportska dvorana kraj osnovne škole te će se ove godine pokrenut izrada projektne dokumentacije za dogradnju škole.
6. Vijećnik Marino Šamanić pita da li će se dječji vrtić izgraditi u sklopu osnovne škole.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se za sada ne planira izgradnja novog dječjeg vrtića, već sanacija postojećeg u Polju.
7. Vijećnik Ratko Turčić pita da li će se asfaltirati cesta Sv. Vid – Gostinjac.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se slijedeće godine objaviti natječaj za vodovod od Dobrinja do Sv. Vida, te će se tada nastojati poloţiti cijevi i asfaltirati.
8. Vijećnik Darko Strčić pita da li će se izgraditi cjevovod u duţini 300 m u Gabonjinu (ulica koja vodi prema glavnoj cesti – do spomenika).
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto odraditi.
9. Vijećnik Marino Šamanić pita za plan turizma.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je potrebno izraditi kvalitetan Plan turizma.
10. Vijećnik Marino Šamanić pita za poduzetničke zone.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se ubrzo krenuti u izradu urbanističkog plan radne zone.
Predsjednik Vijeća predlaţe nadopunu dnevnog reda na način da AD 23. postaje AD 24.,
te se AD 23. mijenja i glasi: Prijedlog – Odluka o imenovanju člana Skupštine „PONIKVE“ d.o.o.
Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrĎuje slijedeći:


D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013.
godinu,
- Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2011. godinu,
3. Prijedlog - Plan razvojnih programa 2011.-2013.,
4. Prijedlog - Plan nabave za 2011. godinu,
5. Prijedlog - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011.
godini,
6. Prijedlog - Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini,
7. Prijedlog - Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2011. godini,
8. Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine
Dobrinj u 2011. godinu,
9. Prijedlog - Godišnji program za turizam i gospodarstvo na području općine
Dobrinj u 2011. godini,
10. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u
2011. godini,
11. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine
Dobrinj u 2011. godini,
12. Prijedlog – Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine
Dobrinj u 2011. godini,
13. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba zdravstva na području općine Dobrinj
u 2011. godini,
14. Prijedlog - Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u
2011. godini,
15. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u
2011. godini,
16. Prijedlog – Godišnji program izgradnje vodovoda i kanalizacije na području općine
Dobrinj u 2011. godini,
17. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Dobrinj,
18. Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za kulturu i šport,
19. Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne
djelatnosti uređenja zelenih površina na području općine Dobrinj,
20. Prijedlog – Zaključak o utvrđivanju visine naknade za opremanje grobnog mjesta,
21. Prijedlog – SPORAZUM o sudjelovanju u sufinanciranju projekata „Izgradnja
vodovodnih mreža naselja na području Grada Krka (Šotovento) i naselja
Dobrinjštine“ – PONIKVE d.o.o.,
22. Prijedlog – Odluka o pristupanju ustanovi Centar za brdsko-planinsku
poljoprivredu,
23. Prijedlog – Odluka o imenovanju člana Skupštine „PONIKVE“ d.o.o.,
24. Razno.

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća
Vijećnik Zdenko Kirinčić ukazuje na pogrešku u zapisniku u dijelu nabrajanja nazočnih vijećnika.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 11. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrĎuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2011. godinu i Projekcije za 2012. i 2013.
godinu
- Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2011. godinu,
2.1. Ankica Šamanić-Ţegarac (referent za financije i računovodstvo) obrazlaţe Prijedlog Proračuna za 2011. godinu, te navodi da Proračun za 2011. godinu iznosi 29.000.000,00 kn.
2.2. Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na financiranje vodoopskrbe, te istaknuo najznačajnije projekte koji bi se trebali realizirati tijekom 2011. godine, i to:
- financiranje pošte Šilo,
- naknada štete Općina Omišalj
- rekonstrukcija zgrade Općine
- izmjera objekata Čiţići, Klimno
- ŢUC rekonstrukcija ceste Čiţići-Meline
- spomenik Peteru Infeldu
- spomenik sopcu
- pomoć u kući starijim osobama
- vaĎenje mulja Klimno
- izgradnja vodovoda i kanalizacije
2.3. Općinsko vijeće raspravljalo je o uvrštenju stavke Udruga bošnjaka, te je uz jedan suzdrţan glas i 12 glasova protiv odlučeno da se ove godine ne uvrsti u Proračun.
2.4. Vijećnik Dubravko Fanuko pita da li su Mjesni odbori podnijeli zahtjeve za Proračun 2011.g.
- Načelnik Neven Komadina da je većina podnijela zahtjeve osim nekih MO.
2.5. Vijećnik Zdenko Kirinčić smatra da je 50.000,00 kn premalo za izradu urbanističkih planova.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se tijekom izrade planova stavke povećavati.
2.6. Vijećnik Marino Šamanić pita za zahtjev Rukometnog kluba Omišalj.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se izdvojiti sredstva iz stavke OSTALE UDRUGE.
Nakon rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Prijedlog Proračuna za 2011. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2011. godinu, te utvrĎuje da su jednoglasno prihvaćeni.

AD 3.
Prijedlog - Plan razvojnih programa 2011.-2013.
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 4.
Prijedlog - Plan nabave za 2011. godinu
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 5.
Prijedlog - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 6.
Prijedlog - Program održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 7.
Prijedlog - Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 8.
Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2011. godinu
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 9.
Prijedlog - Godišnji program za turizam i gospodarstvo na području općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 10.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 11.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 12.
Prijedlog – Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 13.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba zdravstva na području općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 14.
Prijedlog - Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 15.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 16.
Prijedlog – Godišnji program izgradnje vodovoda i kanalizacije na području općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 17.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj
Načelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 18.
Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za kulturu i šport
Načelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke o izboru Odbora za kulturu i šport, te je naveo da su u Odbor izabrani:
1. Zdenko Kirinčić, za predsjednika
2. Ivan Pavačić, za člana
3. Alen Šamanić, za člana
4. Dalibor Grţetić, za člana
5. Luka Tabako, za člana
Općinsko vijeće prihvatilo je isti Prijedlog.

AD 19.
Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina na području općine Dobrinj
Poslove ureĎenja zelenih površina na području općine Dobrinj obavljati će: Komunalne usluge LUMIN, vl. Dubravko Frgačić, Vršanska 26 b, 51 500 Krk.
Ukupna cijena za obavljanje poslova ureĎenja zelenih površina na području općine Dobrinj u 2011. godini iznosi 434.079,05 kuna, bez PDV-a.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Odluku.

AD 20.
Prijedlog – Zaključak o utvrđivanju visine naknade za opremanje grobnog mjesta
Načelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 21.
Prijedlog – SPORAZUM o sudjelovanju u sufinanciranju projekata „Izgradnja vodovodnih mreža naselja na području Grada Krka (Šotovento) i naselja Dobrinjštine“ – PONIKVE d.o.o.
Načelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 22.
Prijedlog – Odluka o pristupanju ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da Općina Dobrinj pristupa ustanovi Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŢ sa ciljem unapreĎenja i provedbe programa iz sektora poljoprivrede na svom području.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

AD 23.
Prijedlog – Odluka o imenovanju člana Skupštine „Ponikve“ d.o.o.
Načelnik Neven Komadina naveo je da se za člana Skupštine „Ponikve“ d.o.o. Krk, kao predstavnika Općine Dobrinj imenuje: Neven Komadina, općinski načelnik.
Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 24.
Razno
24.1. Načelnik Neven Komadina zahvalio se članovima Općinskog vijeća što su jednoglasno prihvatili Proračun za 2011. godinu, kao i na kvalitetnoj suradnji tijekom 2010. godine.
Zahvalio se i vijećniku Zdenku Kirinčiću na desetogodišnjem radu u Skupštini PONIKVE d.o.o. Krk.
24.2. Vijećnik Zdenko Kirinčić prezentirao je prikupljene ponude za wireless mreţu.
- Načelnik Neven Komadina predloţio je da se isproba neka od opcija.

Zaključeno u 22,30 sati.

Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić, tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Alen Šamanić

KLASA: 021-05/10-29/12
UR.BROJ: 2142-04-01-10-1
Dobrinj, 21. prosinca 2010.g.
 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF ili Word dokument

PDF dokument
Word dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr