Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća, održane 31. ožujka 2011.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 13. sjednice Općinskog vijeća održane 31. ožujka 2011. godine, s početkom u 19,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj.
Nazočni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Tomislav Saftić, Zdenko Kirinčić, Ratko Turčić, Nenad Brusić, Emil Gršković i Marino Šamanić.                                                                                                                                                                                                                              
Nazočni: načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnica) i Ankica Šamanić Žegarac (referent za financije i računovodstvo).
Odsutni vijećnici (opravdali nedolazak): Dubravko Fanuko, Robert Justinić i Miljenko Variola.
Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1.
Vijećnik Marino Šamanić pita da li će se do ljeta vršiti radovi na priključcima u Krasu, da se stanovništvo informira o istom.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će, kad se stvore tehničke pretpostavke, obavijestiti stanovništvo Krasa, Gabonjina, Rasopasna, Sužana i Tribulja o potrebnoj dokumentaciji za priključenje na vodovodnu mrežu kao i o cijeni priključka. 
2. Vijećnik Nenad Brusić predlaže da Općina obavijesti stanovnike Gabonjina putem pošte i oglasnih ploča da podnesu zahtjev i ostalo potrebno za priključenje na vodovodnu mrežu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se obavijestiti svi za koje postoje uvjeti priključenja.
3. Vijećnik Nenad Brusić pita dali se je nešto poduzelo po pitanju izmjera zračenja stupova.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je kontaktirao HAKOM, te je dogovoreno da će u mjesecu travnju besplatno izvršiti mjerenja zračenja svih stupova na području općine Dobrinj.
Između ostalog navodi da će se poduzeti mjere da se makne stup koji se nalazi kod ambulante
u Šilu.
4. Vijećnik Nenad Brusić pita za zemljište g. Nenada Žnidarića u Gabonjinu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se sukladno Ugovoru može pokrenuti tužba, međutim prije će se razgovarati s g. Žnidarićem.
5. Vijećnik Nenad Brusić pita za radove na vodovodu u Gabonjinu (ulica koja vodi prema glavnoj cesti – do spomenika).
- Načelnik Neven Komadina odgovara da ja natječaj zaključen, te je za izvođenje radova  odabran DINOCOP d.o.o. iz Omišlja.
6. Vijećnik Darko Strčić navodi da bi trebalo sanirati prekope na cesti u Gabonjinu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se o istom obavijestiti G.P.P. MIKIĆ d.o.o.
7. Vijećnik Zdenko Kirinčić navodi da će se navodno na otoku Krku smanjiti broj vozila Hitne medicinske pomoći.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da o tome Općina nije dobila nikakvu informaciju.
Općinsko vijeće raspravljalo je o istom, te je donijet zaključak da se uputi dopis na temu zdravstva, Županu Zlatku Komadini, pročelniku županijskog Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, ravnatelju Doma zdravlja Krk i Koordinaciji grado/načelnika otoka Krka, da se pokrenu razgovori oko osamostaljenja Doma zdravlja Krk.
8. Vijećnik Emil Gršković pita da li će se u Šilu zatvoriti pošta.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je o istom razgovarao s nadležnima u Hrvatska pošta d.d., te neće doći do zatvaranja.
9. Vijećnik Marino Šamanić pita da li će se preko PONIKVE d.o.o. kandidirati za projekt kanalizacije.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je objavljen natječaj za odabir tvrtke preko koje će se kandidirati projekt izgradnje vodovodnih mreža.
Navodi da je za kandidiranje projekta izgradnje kanalizacije potrebna građevinska dozvola, koja bi trebala biti ishodovana za otprilike dva mjeseca.   
10. Vijećnik Marino Šamanić pita da li će se realizirati projekti – pasivna kuća, rasvjetni stupovi i projekt“Dobrinj cvjetni grad“.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da su to bili projekti Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana koji više ne postoji, međutim projekt“Dobrinj cvjetni grad“ bit će realiziran.

Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća,
2. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac   
    2010. godine,
3. Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2010. godinu za razdoblje od 01.siječnja do   
    31. prosinca 2010. godine
    - Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2010.  
       godine,
    - Bilješke uz financijsko izvješće od 01.siječnja do 31. prosinca 2010. godine,
    - Izvori po Proračunu
4. Prijedlog – Odluka o raspodjeli rezultata,
5. Prijedlog – Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
    u 2010. godini,
6. Prijedlog – Izvještaj za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010.   
    godini,
7. Prijedlog – Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te  
                        okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Dobrinj,
                     - Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja za  
                       Općinu Dobrinj,
8. Prijedlog – Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u  
    2010. godini,
9. Izvještaj načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj
    u razdoblju od 2008. – 2016. godine,
10. Prijedlog – Odluka o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge –    
      Lokalna akcijska grupa „Bjeloglavi sup“,
11. Prijedlog – Odluka o izradi baze podataka prostornih i neprostornih podataka za 
      Općinu Dobrinj,
12. Prijedlog – Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije,
13. Razno.

 

 

 

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Općinskog vijeća      Vijećnik Zdenko Kirinčić vezano za AD 24. 24.2. napominje da je u fazi izrada wireless mreže za naselja Kras, Klanice i Tribulje.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 12. sjednice Općinskog Vijeća, te
utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

AD 2.
Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2010. godine     Načelnik Neven Komadina ističe da je temeljem članka 51. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine PGŽ“ broj 35/09) dužan Općinskom vijeću podnositi polugodišnje izvješće o svom radu.        Predsjednik Vijeća daje na glasovanje Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2010. godine, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćeno.

 

AD 3.
Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2010. godinu za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2010. godine
    - Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2010.  
       godine,
    - Bilješke uz financijsko izvješće od 01.siječnja do 31. prosinca 2010. godine,
    - Izvori po Proračunu     Ankica Šamanić-Žegarac (referent  za financije i  računovodstvo) obrazložila je Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2010. godinu za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2010. godine, te istaknula da su u navedenom razdoblju prihodi Proračuna bili planiran u iznosu od 21.669.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 19.765.066,55 kn odnosno 91,2%, dok su rashodi Proračuna bili planirani u iznosu od 27.949.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 18.153.086,20 kn odnosno 65,0%.
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina bila su planirana u iznosu od 6.280.000,00 kn a ostvarena su u iznosu od 6.279.376,26 kn odnosno 100%.
Vijećnik Nenad Brusić pita za stavku ENERGIJA, da li je ista vezana za redukciju javne rasvjete.
Načelnik Neven Komadina odgovara da će se zadužiti vijećnik Miljenko Variola da dostavi podatke o provedenoj redukciji javne rasvjete.
Vijećnik Nenad Brusić pita za stavku INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE .
Ankica Šamanić-Žegarac odgovara da se isto odnosi na ugovore o djelu, autore honorara i dr.      Nakon kratke rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2010. godinu za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine, te utvrđuje da je jednoglasno  prihvaćen.

 

AD 4.
Prijedlog – Odluka o raspodjeli rezultata
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 5.
Prijedlog – Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini,
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 6.
Prijedlog – Izvještaj za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 7.
Prijedlog – Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te   okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Dobrinj,
- Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja za Općinu Dobrinj     Načelnik Neven Komadina obrazložio je Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Dobrinj i Zahtjeve zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja za Općinu Dobrinj.
Vijećnik Nenad Brusić ukazao je na krivo navedene podatke u Procjeni te predložio da se isti isprave.
Nakon rasprave Općinsko vijeće donijelo je zaključak da se radi uočenih pogrešaka i manjkavosti, predmetna Procjena vrati izrađivaču DLS d.o.o. iz Rijeke na doradu, te će nakon korigiranja Općinsko vijeće ponovo razmatrati istu.

 

AD 8.
Prijedlog – Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u   2010. godini     Općinsko vijeće raspravljalo je o Analizi stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u  2010. godini, te zaključilo da se na jednoj od slijedećih sjednica izmjeni Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj.
Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 9.
Izvještaj načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj u razdoblju od 2008. – 2016. godine      Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj donijelo Općinsko vijeće za razdoblje od osam godina, te je dužnost Općinskog načelnika jednom godišnje podnositi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.     Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvještaj načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj u razdoblju od 2008. – 2016. godine.

 

AD 10.
Prijedlog – Odluka o udruživanju i prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Udruge –    
Lokalna akcijska grupa „Bjeloglavi sup“

Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 11.
Prijedlog – Odluka o izradi baze podataka prostornih i neprostornih podataka za Općinu Dobrinj      Načelnik Neven Komadina obrazložio je predmetnu Odluku i Prijedlog Sporazuma o izradi baze prostornih i neprostornih podataka otoka Krka.
Općinsko vijeće raspravljalo je o istom, te zaključilo da se u članku 4. točki 7. Sporazuma       
- izrada webgis-a, obrati pozornost da bude kompatibilan sa drugim programima, te da se za sve Jedinice lokalne samouprave osigura katastar vodova, a za Općinu Dobrinj webgis groblja.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 12.
Prijedlog – Glavni plan razvoja turizma Primorsko-goranske županije     Načelnik Neven Komadina ukratko je obrazložio razloge donošenja Glavnog plana razvoja turizma Primorsko-goranske županije koji je koncipiran kao osnovni strateški razvojni dokument kojim se želi potaknuti razvoj turizma u PGŽ.
Navodi da je tim znanstvenika i stručnjaka Sveučilišta u Rijeci uvažio razvojne zone vezane za turizam naše općine, te isto prezentirao.
Zatražiti će se očitovanje Županijskog Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu da li su izmjenom Županijskog Glavnog plana razvoja turizma uvaženi sadržaji koji se nalaze u Prostornom planu Općine Dobrinj.

 

AD 13.
Razno
13.1. Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na pokretanje postupka  katastarske izmjere nekretnina za koju bi Općina Dobrinj morala izdvojiti sredstva u iznosu od 6.600.000,00 kn kroz tri proračunske godine.
Odlučeno je da se od Državne geodetske uprave zatraži ponuda koja bi se prezentirala Općinskom vijeću.
13.2. Načelnik Neven Komadina napominje da je Općina zaprimila zahtjev Zvonka Brozovića vl. OPG BROZOVIĆ iz Selca za sufinanciranje sadnica maslina na zemljištu koje se nalazi na području Mali Lug.
Općinsko vijeće raspravljalo je o predmetnom zahtjevu te je odlučilo da se zahtjev odbija prvenstveno iz razloga što se navedeno zemljište nalazi u drugoj zoni zaštite izvorišta vode za piće na području otoka Krka koje se koriste za javnu vodoopskrbu.
Navedeno područje je vrijedno močvarno zemljište koje je 2009. godine predloženo kod Državnog zavoda za zaštitu prirode za još veći stupanj zaštite zbog očuvanja biljnog i životinjskog svijeta.
Općina Dobrinj potiče i poticati će podizanje trajnih nasada naročito maslinika na svome području, ali isključivo na onim zemljištima koja su pogodna i primjerena za uzgoj maslina,  što područje Malog Luga nije.
13.3. Vijećnik Zdenko Kirinčić predlaže da se prilikom izmjena Proračuna vrati stavka PROTUPOŽARNI PUT DOBRINJ.
13.4. Vijećnik Nenad Brusić predlaže da se urede imovinsko-pravni odnosi za zemljište poklonjeno Općini Dobrinj na kojem je izgrađen sportski centar u Gabonjinu.
13.5. Vijećnik Zdenko Kirinčić predlaže da se zapisnici Odbora za kulturu i šport dostavljaju vijećnicima.


Zaključeno u 23,00 sata.

Zapisnik sastavila:                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća
Sanja Lukarić, tajnik Općine                                                                     Alen Šamanić 

 

KLASA: 021-05/10-29/13
UR.BROJ: 2142-04-01-10-1
Dobrinj, 31. ožujka 2011.g.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr