Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća, održane11. lipnja 2011.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Sa 14. sjednice Općinskog vijeća održane 08. lipnja 2011. godine, s početkom u 19,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj.

Nazočni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Dubravko Fanuko, Robert Justinić, Miljenko Variola,
Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Tomislav Saftić, Ratko Turčić, Nenad Brusić.                                                                                                                                                                                                                              
Nazočni: načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnica) i Ankica Šamanić Žegarac (referent za financije i računovodstvo).
Odsutni vijećnici (opravdali nedolazak): Zdenko Kirinčić, Emil Gršković i Marino Šamanić.    

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.


1. Vijećnik Nenad Brusić pita za uređenje vidikovaca u Dobrinju, Sužanu i Gabonjinu o čemu se raspravljalo na sastanku Odbora za kulturu i šport.
- Vijećnik Alen Šamanić odgovara da je to bio prijedlog TZO Dobrinj, koji još nije realiziran.
2. Vijećnik Nenad Brusić napominje da je u Zapisniku Odbora za kulturu i šport član Odbora, Alen Šamanić predložio smanjenje sufinanciranja organiziranja fešta i pita da li je taj prijedlog prihvaćen.
- Vijećnik Alen Šamanić odgovara da se to odnosilo na fešte koje organiziraju Udruge tijekom ljeta, a ne na fešte koje se organiziraju povodom pojedinih Blagdana.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da Vijeće nije dobilo nikakav Prijedlog Odbora, što znači da će se fešte sufinancirati na isti način kao i do sada.
3. Vijećnik Nenad Brusić napominje da nije uspio kontaktirati g. Igora Meixnera vezano za Ad 7. zapisnika sa prošle sjednice o Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Dobrinj
- Načelnik Neven Komadina napominje da će se organizirati sastanak s izrađivačem Procjene.
4. Vijećnik Robert Justinić ukazuje na problem oko upisa djece u školu Dobrinj, odnosno pojedini roditelji iz Krasa i Gabonjina ne žele upisati djecu u Osnovnu školu Dobrinj, tako da se ove godine u 1. razred umjesto 12 upisalo 7 učenika, te smatra da je potrebno nešto poduzeti kako se ne bi desilo da škola ostane bez dovoljnog broja učenika.
- Načelnik Neven Komadina navodi da se slaže s navedenim, međutim Zakonom nije uređeno upisivanje u škole, što znači da odabir škole ostaje svakome na izbor, te navodi da Općinsko vijeće može donijeti Odluku da se ukinu stipendije i sufinanciranje udžbenika za djecu koja ne žele pohađati školu u Dobrinju.
Otvorila se rasprava o predmetnom problemu, te je vijećnik Miljenko Variola predložio da Odbor za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu organizira sastanak s roditeljima učenika koji prebivaju na području općine Dobrinj a upisuju djecu u druge škole, što je Vijeće prihvatilo.

     Predsjednik Vijeća predlaže izmjenu dnevnog reda na način da AD 17. Prijedlog – Zaključak o prihvaćanju Ugovora o provođenju Programa „Pomoć u kući“  na području općine Dobrinj  postaje AD 2., te predlaže nadopunu dnevnog reda pod AD 19. Prijedlog – Odluka o  nerazvrstanim cestama na području Općine Dobrinj.

     Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:


D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog – Zaključak o prihvaćanju Ugovora o provođenju Programa „Pomoć u  
      kući“  na području općine Dobrinj,
3. Prijedlog - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2011. godinu,
    Projekcija za 2012. godinu do 2013. godine,
4. Prijedlog – I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne    
    infrastrukture u 2011. godini,
5. Prijedlog – I. Izmjene Programa održavanja  komunalne infrastrukture u  2011.   
    godini, 
6. Prijedlog – I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2011. godini,
7. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području   
    općine Dobrinj u 2011. godini, 
8. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na  
    području općine Dobrinj u 2011. godini,
9. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području  
    općine Dobrinj u 2011. godini,
10. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području  
    općine Dobrinj u 2011. godini, 
11. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa izgradnje vodovoda i kanalizacije na 
      području općine Dobrinj u 2011. godini,
12. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na  
      području općine Dobrinj u 2011. godini,
13. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine  
      Dobrinj u  2011. godini,
14. Prijedlog – I. Izmjene Plana nabave za 2011. godinu,
15. Prijedlog – Plan gradnje komunalnih vodnih građevina,
16. Prijedlog – Odluka o imenovanju Parka u naselju Dobrinj,
17. Prijedlog – Odluka o imenovanju Obale u naselju Klimno,
18. Prijedlog – Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9. građevinskog   
      područja K-4 Brestovica (Gostinjac), Poslovne zone Brestovica K-4,
19. Prijedlog – Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Dobrinj,
20. Razno.

 

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća

1.1. Vijećnik Nenad Brusić pita da li se je nešto poduzelo vezano za priključke na vodoopskrbnu mrežu u Gabonjinu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je MO Gabonjin dostavio adrese vlasnika objekata koji imaju uvjete za priključenje, te će se isti obavijestiti o svemu potrebnom za priključenje.
1.2. Vijećnik Miljenko Variola pita da li je točno da će se 28.06.2011.g. dobiti uporabna dozvola za vodospremu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je informacija točna, tj. dobiti će se uporabna dozvola za vodospremu Gabonjin.
1.3. Vijećnik Dubravko Fanuko pita za izmjeru zračenja stupova.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je HAKOM  nedavno izvršio mjerenja na svim stupovima na području općine, međutim još nisu dostavili rezultate mjerenja.
1.4. Vijećnik Dubravko Fanuko pita za zemljište g. Nenada Žnidarića u Gabonjinu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se mora pokrenuti tužbu.
1.5. Vijećnik Nenad Brusić pita da li ima novosti o reorganizaciji Hitne medicinske pomoći Krk.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da za sada nema nikakvih saznanja o istom.

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 13. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

AD 2.
Prijedlog – Zaključak o prihvaćanju Ugovora o provođenju Programa „Pomoć u  kući“  na području općine Dobrinj

2.1. Načelnik Neven Komadina je uvodno ukratko obrazložio provođenje Programa „Pomoć u kući“, nakon čega se je nadovezala gđa. Marija Jakominić, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Krk, te ukazala stanje na terenu.
2.2. Vijećnik Nenad Brusić pita koliko iznosi trošak fizioterapeuta i gerontodomaćice.
- Gđa. Marija Jakominić odgovara da će troškovi iznositi oko 140.000,00 kn godišnje.
2.3. Vijećnik Ratko Turčić pita po kojem je kriteriju vršen odabir korisnika pomoći.
- Gđa. Marija Jakominić odgovara da su korisnici uglavnom osobe koje žive same.
2.4. Vijećnik Nenad Brusić pita da li Mjesni odbori mogu sugerirati kome treba pomoć.
- Gđa. Marija Jakominić odgovara da im sugerirati može bilo tko, pa tako i Mjesni odbori.
2.5. Vijećnik Alen Šamanić pita da li još neka Općina na otoku provodi isti Program.
- Gđa. Marija Jakominić odgovara da za sada isto ne provodi niti jedna Općina, osim Općine Omišalj, ali na drugačiji način.

     Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog Zaključka.

 

AD 3.
Prijedlog - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2011. godinu,
Projekcija za 2012. godinu do 2013. godine

3.1. Ankica Šamanić-Žegarac (referent za financije i računovodstvo) razlaže I. Izmjene i dopune Proračuna za 2011. godinu i Projekcija za 2012. godinu do 2013. godine.
I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2011. godinu, Proračun je povećan je za 291.500,00 kn, te iznosi 29.291.500,00 kn.
Planirani su primici od zaduživanja u iznosu od 1.200.000,00 kn za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Polje  - Uvala Petrina koja se namjerava financirati iz sredstava bespovratnih pomoći  EU fonda IPARD. 
3.2. Načelnik Neven Komadina navodi da je Udruga veterana domovinskog rata otok Krk – Podružnica Dobrinj zainteresirana za podizanje nasada na lokaciji “Brdo“ u pravcu Uvale „Petrina“, te je potrebno uređenje puta koji vodi do navedene lokacije. Stoga se pristupilo izradi  projekta „Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Polje - Uvala Petrina“ koji je prijavljen na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz IPARD programa, za provođenje kojeg je angažirana tvrtka OKORAK d.o.o. iz Bebrina.
3.3. Načelnik Neven Komadina navodi da je osnovan novi Malonogometni klub, te je stoga u Proračun uvrštena nova stavka MALONOGOMETNI KLUB „DOBRINJ“.
3.4. Vijećnik Nenad Brusić pita za smanjenje stavke GOSPODARENJE OTPADOM.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da sredstva nisu smanjena već prebačena u novo imenovanu stavku.
3.5. Vijećnik Nenad Brusić pita za smanjenje stavke UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je skinuta stavka „Uređenje javne površine Žestilac“, a smanjena su sredstva za „Uređenje zelene površine Soline“ i „Uređenje javne površine Rasopasno“.
3.6. Vijećnik Tomislav Saftić pita za smanjenje stavke UREĐENJE VRTIĆA POLJE i stavke OPREMA ZA VRTIĆ POLJE.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je za proširenje i uređenje vrtića potrebno ishodovati uporabnu dozvolu, a budući da se u ovoj proračunskoj godini neće moći ishodovati dozvola, stavka je smanjena.

     Nakon kratke rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Prijedlog - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2011. godinu i Projekciju za 2012. godinu do 2013. godine, te utvrđuje da su jednoglasno  prihvaćeni.

 

AD 4.
Prijedlog – I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 5.
Prijedlog – I. Izmjene Programa održavanja  komunalne infrastrukture u  2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 6.
Prijedlog – I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 7.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 8.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

 

AD 9.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području  općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 10.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

   
AD 11.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa izgradnje vodovoda i kanalizacije na  području općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 12.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 13.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u  2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 14.
Prijedlog – I. Izmjene Plana nabave za 2011. godinu
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 15.
Prijedlog – Plan gradnje komunalnih vodnih građevina
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 16.
Prijedlog – Odluka o imenovanju Parka u naselju Dobrinj

     Načelnik Neven Komadina istaknuo je kako je temeljem inicijative Udruge veterana domovinskog rata otok Krk – Podružnica Dobrinj i Mjesnog odbora Dobrinj predloženo da se „Park“ u Dobrinju imenuje u spomen na poginule branitelje i dobije ime „PARK HRVATSKIH BRANITELJA“, što je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo.

 

AD 17.
Prijedlog – Odluka o imenovanju Obale u naselju Klimno

     Načelnik Neven Komadina istaknuo je kako je temeljem inicijative Udruge veterana domovinskog rata otok Krk – Podružnica Dobrinj i Mjesnog odbora Klimno predloženo da se Obala koja se proteže od operativne obale do ulaza u naselje Klimno imenuje u spomen na poginule branitelje i dobije ime „OBALA HRVATSKIH BRANITELJA“, što je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo.

 

AD 18.
Prijedlog – Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 9. građevinskoG područja K-4 Brestovica (Gostinjac), Poslovne zone Brestovica K-4

     Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke, te istaknuo da je izrada UPU-a važna kako bi se potencirao gospodarski razvoj.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 19.
Prijedlog – Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Dobrinj

     Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 20.
Razno
20.1. Načelnik Neven Komadina napominje da će se tijekom ove godine pokrenuti radnje oko imenovanja ulica u Čižićima i Klimnu.
20.2. Vijećnik Alen Šamanić pita da li se je nešto riješilo po pitanju lučica odnosno vezova.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se održati sastanak s MO Čižići, Šilo i Županijskom lučkom upravom koja će preuzeti upravljanje nad lučicama Čižići, Šilo i Soline.
20.3. Vijećnik Nenad Brusić pita da li MO Gabonjin može postaviti znak za parking kod groblja i znak zabrane za teretna vozila ukupne mase vozila veće od 10.00 t i ukupne širine veće od 2.30 m osim interventnih vozila.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da  lokacija kod groblja spada pod Županijsku upravu za ceste PGŽ, a za postavljanje znaka zabrane za teretna vozila, MO Gabonjin treba dostaviti zahtjev. 
20.4. Vijećnik Alen Šamanić pita za problematiku podizanja trajnih nasada na području Malog Luga.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da za sada još nije donijet nikakav konačan zaključak.
20.5. Vijećnik Ratko Turčić navodi da je MO Sv. Vid –Gostinjac zaprimio molbu Udruge bošnjaka o korištenju prostora Doma u Gostinjcu, te donio zaključak da se molba ne prihvaća budući da je isti prostor već dan na korištenje.
20.6. Vijećnik Nenad Brusić ukazuje na nezadovoljstvo izvođačem GPP MIKIĆ d.o.o.  koji je izvodio radove na asfaltiranju u Gabonjinu.
- Načelnik Neven Komadina navodi da će se uputiti dopis izvođaču radova i ukazati na primjedbe.
20.7. Vijećnik Ratko Turčić ukazuje na problem izgradnje grobnice na groblju Dobrinj, čiji je vlasnik izvršio radove bez znanja Općine.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto provjeriti.
20.8. Vijećnik Miljenko Variola podnio je izvještaj o provedenoj redukciji javne rasvjete na području općine Dobrinj, te istaknuo da ušteda iznosi oko 15%.
20.9. Načelnik Neven Komadina predlaže da se dječaku Dominiku Šnepergeru iz Polja dodijeli jednokratna novčana pomoć za troškove liječenja, što je Vijeće prihvatilo.
20.10. Načelnik Neven Komadina ističe problem proširenja granice pomorskog dobra u Autokampu Šilo, a vezano za naplatu korištenja turističkog zemljišta.
Navodi da je Vlada donijela Odluku o granici pomorskog dobra koja je veća od predložene, čime RH postaje vlasnik zemljišta, a čiji je vlasnik Općina Dobrinj.
Općina Dobrinj se protivi takvoj Odluci, te će se zatražiti pravno mišljenje.
Općinsko vijeće je nakon rasprave donijelo slijedeći zaključak – Geodetski elaborat se neće potpisati, te će se zatražiti pojašnjenje granice pomorskog dobra.

 

Zaključeno u 23,00 sata.

Zapisnik sastavila:                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća
Sanja Lukarić, tajnik Općine                                                                     Alen Šamanić 

 

 

KLASA: 021-05/10-29/14
UR.BROJ: 2142-04-01-10-1
Dobrinj, 08. lipnja 2011.g.

 

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr