Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća, održane 20. srpnja 2011.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane 20. srpnja 2011. godine, s početkom u 20,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj.

Nazočni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Dubravko Fanuko, Robert Justinić, Miljenko Variola,
Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Tomislav Saftić, Ratko Turčić, Nenad Brusić, Zdenko Kirinčić, Emil Gršković i Marino Šamanić.                                                                                                                                                                                                                
Nazočni: načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnica) i Ankica Šamanić Žegarac (referent za financije i računovodstvo).

     Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1. Vijećnik Ratko Turčić pita da li postoji mogućnost da vodovod u Sv. Vidu ne prođe glavnom prometnicom već kroz unutrašnjost naselja, budući da će tim dijelom biti više objekata koji će se priključiti na vodovodnu mrežu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se razmotriti mogućnost istog s PONIKVE d.o.o..
2. Vijećnik Nenad Brusić pita da li su dobiveni rezultati mjerenja zračenja stupova.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da HAKOM još nije dostavio rezultate provedenog mjerenja, stoga je telefonskim putem kontaktirao nadležne u HAKOM-u, te dobio informaciju da su rezultati mjerenja elektromagnetskih polja u okvirima dozvoljenih vrijednosti.
3. Vijećnik Nenad Brusić pita za prijedlog MO Gabonjin o postavljanju prometnog znaka zabrane za teretna vozila.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da treba donijeti Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Dobrinj.
4. Vijećnik Marino Šamanić pita kad će se asfaltirati cesta kroz Kras.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je natječaj zaključen, te će se radovi na asfaltiranju izvesti do početka kolovoza.
5. Vijećnik Marino Šamanić predlaže da se na dionici prometnice Kras – Dobrinj napravi biciklistička staza.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je to županijska prometnica, te je potrebno dobiti njihovu suglasnost.
6. Vijećnik Tomislav Saftić navodi da bi trebalo čistiti pijesak na prometnici Kras – Dobrinj budući da predstavlja opasnost za sudionike u prometu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je na tu temu poslan dopis CESTE-RIJEKA d.o.o    

 

     Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog – Odluka o izradi Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Općine   
    Dobrinj,

3. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2011. godinu za razdoblje      
    od 01.siječnja do 30. lipnja 2011. godine
    - Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2011. godinu za razdoblje
      od 01.siječnja do 30. lipnja 2011. godine
4. Prijedlog - Odluka o visini iznosa za javna priznanja Općine Dobrinj za 2011.godinu,
5. Prijedlog - Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2011. godinu,
6. Razno.

 

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Općinskog vijeća

1.1. Vijećnik Zdenko Kirinčić navodi da se  kod vijećničkih pitanja u točki 2. umjesto riječi „Odluka“ napiše riječ „Prijedlog“.
1.2. Vijećnik Zdenko Kirinčić pita vezano za  vijećnička pitanja točka 4., da li je Odbor organizirao sastanak s roditeljima djece s područja Krasa i Gabonjina koji upisuju prvi razred.
- Vijećnica Ivančica Dunato (predsjednica Odbora za odgoj i obrazovanje, soc. skrb i zdrav. zaštitu) odgovara da je kontaktirala voditeljicu škole, te je dogovoreno da se sastanak održi kad završe upisi.

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 14. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

AD 2.
Prijedlog – Odluka o izradi Izmjena i dopune Prostornog plana uređenja Općine   Dobrinj

      Izrađivač Odluke gosp. Bojan Bilić, d.i.a. ukratko je obrazložio Prijedlog Odluke, te se osvrnuo na programske smjernice za izmjenu i dopunu prostornog plana uređenja Općine Dobrinj.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 3.
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2011. godinu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine
 - Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2011. godinu za razdoblje od 01. siječnja do    
   30. lipnja 2011. godine

     Ankica Šamanić-Žegarac (referent za financije i računovodstvo) razložila je Izvršenje Proračuna za 2011. godinu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine, te istaknula da su u navedenom razdoblju  prihodi Proračuna bili planirani u iznosu od 29.291.500,00 kn, a ostvareni u iznosu od 14.029.665,40 kn odnosno 47,9%, dok su rashodi Proračuna bili planirani u iznosu od 29.291.500,00 kn, a ostvareni u iznosu od 8.076.063,21 kn odnosno 27,6%.
- Vijećnik Nenad Brusić pita zašto se uplatnice za porez na kuće ne šalju ranije odnosno početkom travnja.
Ankica Šamanić Žegarac (referent za financije i računovodstvo) odgovara da je zakonska obveza da stranke do 31. 03. dostavljaju podatke o kućama ili određene promjene o vlasnicima kuća i sl..
- Vijećnik Nenad Brusić pita da li su poslane obavijesti stanovništvu o priključcima na vodovodnu mrežu.
Načelnik Neven Komadina odgovara da je jedan dio poslan, a što se tiče Gabonjina, Mjesni odbor Gabonjin je obavijestio svoje mještane.

Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2011. godinu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine.

 

AD 4.
Prijedlog - Odluka o visini iznosa za javna priznanja Općine Dobrinj za 2011.godinu

     Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o visini iznosa za javna priznanja Općine Dobrinj za 2011. godinu, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 5.
Prijedlog - Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2011. godinu

     Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Dobrinj za 2011. godinu, te naveo da se za izniman doprinos očuvanja kulture i promicanju tradicijske glazbe otoka Krka, te za izuzetan doprinos razvoju i promociji Općine Dobrinj nagrada Općine Dobrinj za životno djelo dodjeljuje  – gosp. Ivanu Pavačiću Jecalićevu.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 6.
Razno
6.1. Vijećnik Nenad Brusić pohvalio je zaštitarsku tvrtku KLEMM SECURITY d.o.o. za uspješno obavljanje poslova zaštite na području općine Dobrinj.
6.2. Vijećnik Marino Šamanić pita za problematiku podizanja trajnih nasada na području Malog Luga.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva  dalo negativno mišljenje koje je proslijeđeno Ministarstvu šumarstva i vodnog gospodarstva, međutim još nije donijet nikakav konačan zaključak.
6.3. Vijećnik Nenad Brusić pita za molbu MO Gabonjin o proširenju nerazvrstane ceste u Gabonjinu na poziciji Stanišća.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se razmotriti zahtjev, a MO Gabonjin se zadužuje da riješi imovinsko-pravne odnose.
6.4. Vijećnik Nenad Brusić navodi da su nogometne ekipe s područja otoka Krka koje organiziraju otočnu zimsku ligu, usmenim putem uputili upit o korištenju igrališta u Gabonjinu kao i o organiziranju turnira na području općine Dobrinj. 
- Načelnik Neven Komadina odgovara da upute dopis Općini Dobrinj i MNK Dobrinj.
6.5. Načelnik Neven Komadina navodi da će se 31.07. 2011. na igralištu Osnovne škole održati malonogometni turnir povodom Dana Općine kojeg organizira Malonogometni klub Dobrinj, na kojem će igrati i članovi Općinskog vijeća.

 

 

Zaključeno u 22,10 sata.

Zapisnik sastavila:                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća
Sanja Lukarić, tajnik Općine                                                                     Alen Šamanić 

 

 

KLASA: 021-05/10-29/15
UR.BROJ: 2142-04-01-10-1

Dobrinj, 20. srpnja 2011.g.

 

 

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr