Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća, održane 06. listopada 2011.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Sa 16. sjednice Općinskog vijeća održane 06. listopada 2011. godine, s početkom u 19,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj.

Nazočni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Robert Justinić, Miljenko Variola, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Tomislav Saftić, Ratko Turčić, Nenad Brusić, Zdenko Kirinčić, Emil Gršković i Marino Šamanić.                                                                                                                                                                                                                
Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine) i Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO).
Odsutan član Vijeća (opravdao nedolazak): Dubravko Fanuko.

 

     Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

 

1. Vijećnik Nenad Brusić predlaže, a vezano za Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Dobrinj, da se radi uočenih pogrešaka i manjkavosti u predmetnoj Procjeni, dogovori sastanak sa izrađivačem DLS d.o.o. iz Rijeke i predstavnicima Javne vatrogasne postrojbe Krk, te da  nakon korigiranja Općinsko vijeće ponovo razmotri istu.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog.
2. Vijećnik Nenad Brusić napominje vezano za  dobivene rezultate mjerenja zračenja stupova, da se isti dostave mjesnim odborima i objave na web-u. 
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto provesti, te da će se od HAKOM-a zatražiti mjerenje elektromagnetskih polja u Sužanu.
3. Vijećnik Nenad Brusić pita za prijedlog MO Gabonjin o postavljanju prometnog znaka zabrane za teretna vozila, odnosno da se za jednu od slijedećih sjednica pripremi Izmjena Odluke o uređenju prometa na području općine Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se donijeti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Dobrinj, međutim osim prijedloga MO Gabonjin u Odluku će se uvrstiti još neke izmjene i dopune.
4. Vijećnik Nenad Brusić napominje da su stupovi javne rasvjete u Gabonjinu jako stari, te predstavljaju svojevrsnu opasnost za ljude.
Vijećnik Miljenko Variola odgovara da će HEP d.o.o.  pregledati niskonaponsku mrežu i izvršiti potrebne radove, ali za sada samo na najkritičnijim točkama u naselju. 
- Načelnik Neven Komadina napominje da će Općina organizirati sastanak i uputiti dopis HEP d.o.o.
5. Vijećnik Nenad Brusić pita dali postoji mogućnost da se postave stupovi javne rasvjete na dionici kod objekta Mikšić u Gabonjinu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isti postaviti.
6. Vijećnik Nenad Brusić napominje da je Mjesni odbor Gabonjin zaprimio dopis Udruge veterana Domovinskog rata otok Krk – Podružnica Dobrinj s prijedlogom da se park u Gabonjinu imenuje u „Park hrvatskih branitelja“.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da Udruga navedeni prijedlog uvrsti u Plan i program rada za 2012. godinu, nakon čega će se isti razmotriti.

 

7. Vijećnik Nenad Brusić daje primjedbe na izvođenje radova asfaltiranja u Gabonjinu.
Iste primjedbe daju i vijećnici Miljenko Variola za naselje Rasopasno i Alen Šamanić za naselje Tribulje.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se na navedenu temu organizirati sastanak sa Mjesnim odborima, predstavnicima Ponikve d.o.o. i osobama koji su vršili nadzor nad radovima.
8. Vijećnik Nenad Brusić pita dali su svi stanovnici dobili obavijesti o priključcima na vodovod.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da su obavijesti poslane stanovnicima Rasopasna i Gabonjina, međutim Vlada RH donijela je Uredbu o najvišem iznosu naknade za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine kojom se mijenja, odnosno smanjuje cijena priključka na vodoopskrbni sustav.
9. Vijećnik Nenad Brusić predlaže da se nabave državne zastave za potrebe Mjesnih odbora.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se nabaviti.
10. Vijećnik Ratko Turčić predlaže da se za slijedeću sezonu uredi parkiralište u Melinama i nabavi još jedan aparat za naplatu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se navedeno razmotriti.
11. Vijećnik Ratko Turčić navodi da naselje Sv. Vid nije uvršteno u popis autobusnih stajališta, te predlaže da se  Autotrans d.o.o. obavijesti o istom.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se uputiti dopis Autotrans d.o.o. da se  Sv. Vid uvrsti u popis autobusnih stajališta.  
12. Vijećnik Ratko Turčić pita dali postoji mogućnost da se postavi javna rasvjeta kod kućnog broja 31 u Sv. Vidu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se postaviti.
13. Vijećnica Ivančica Dunato pita kada će se reducirati javna rasvjeta.
- Vijećnik Miljenko Variola odgovara da je dogovoreno s koncesionarom Anđelkom Gržetićem da se započne s redukcijom početkom listopada.
14. Zamjenik načelnika Zoran Kirinčić pohvaljuje TD KOMUN d.o.o., K.U. LUMIN Krk i DVD Dobrinj za uspješno obavljene radove na uklanjanju granja, pijeska i dr. s prometnica nakon nevremena.
15. Vijećnik Marino Šamanić pita dali ima kakvih novosti o LNG-u.
- Načelnik Neven Komadina navodi da je prijedlog Županije da se terminal gradi na otoku Krku. Ističe da su gradonačelnik Grada Krka i načelnici Općina otoka Krka uputili Županiji očitovanje na određene segmente Prednacrta prijedloga izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije koji je nedavno prezentiran u sklopu prethodne rasprave.
16. Vijećnik Zdenko Kirinčić daje primjedbu na Hrvatsku gospodarsku komoru o nedovoljnoj informiranosti poduzetnika o održavanju predavanja koje je održano u hotelu „Malin“ u Malinskoj.
17. Vijećnik Alen Šamanić ukazuje na neprimjereno ponašanje brodara Daniela Miškovića vl. NAVIGARE koji obavlja prijevoz na relaciji Šilo – Crikvenica.
18. Vijećnik Ratko Turčić predlaže da se saniraju bankine na šumskoj cesti Čižići – Omišalj.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se prilikom asfaltiranja ceste u Čižićima sanirati bankine.

 

 

 

     Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća,
2. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika
    – za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine,
3. Prijedlog – Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s   
    neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama,
4. Prijedlog - Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Dobrinj,
5. Prijedlog – Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za zone iz članka 17. stavak 7.  
    Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj  
    90/11),
6. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine  
    Dobrinj („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 1a/02 i 42/09),
7. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Općine Dobrinj   
    („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 35/06 i 37/08),
8. Prijedlog – Odluka o financijskom participiranju u programu nabave intezivne  
    dijagnostičke opreme za Thalassotherapiju u Opatiji,
9. Prijedlog – Sporazum o financiranju razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2009 – 
    2012.,
10. Razno.

 

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 15. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

AD 2.
Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika – za razdoblje siječanj – lipanj 2011. godine

     Načelnik Neven Komadina ističe da je polugodišnje izvješće o radu dostavljeno na znanje Općinskom vijeću temeljem članka 51. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine PGŽ“ broj 35/29).

 

AD 3.
Prijedlog – Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s   neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka, načinu postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 4.
Prijedlog - Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Dobrinj

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Dobrinj, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 5.
Prijedlog – Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za zone iz članka 17. stavak 7.  Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj   90/11)

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za zone iz članka 17. stavak 7. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 6.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine  Dobrinj („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 1a/02 i 42/09)

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Dobrinj, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 7.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Općine Dobrinj   („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 35/06 i 37/08)

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Općine Dobrinj, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 8.
Prijedlog – Odluka o financijskom paticipiranju u programu nabave intezivne dijagnostičke opreme za Thalassotherapiju u Opatiji

     Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke  o financijskom paticipiranju u programu nabave intezivne dijagnostičke opreme za Thalassotherapiju u Opatiji.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće je  jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog, te se ovlašćuje načelnik Neven Komadina da potpiše Sporazum.

 

 

 

AD 9.
Prijedlog – Sporazum o financiranju razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2009 –  2012.

     Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Sporazuma o financiranju razvoja vodoopskrbe na otoku Krku 2009 –  2012.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće je  jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog, te se ovlašćuje načelnik Neven Komadina da potpiše Sporazum.

 

AD 10.
Razno
10.1. Vijećnica Ivančica Dunato obrazložila je Prijedlog Zaključka Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu kojim se predlaže da se učenicima koji imaju prebivalište na području općine Dobrinj a koji su se od školske godine 2007/08., godine od kada je počela s radom škola u Dobrinju sa svih osam razreda, upisali u 1. razred neke druge područne škole Osnovne škole „Fran Krsto Frankopan“ Krk a ne u Područnu školu Dobrinj ukida sufinanciranje udžbenika.
Vijećnik Nenad Brusić iskazao je nezadovoljstvo takvim zaključkom, kao i vijećnik Darko Strčić čiji je prijedlog bio da se o predmetnom zaključku raspravlja na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća, te je s 8 glasova „za“, 2 „protiv“ i 2 „suzdržana“ glasa Vijeće prihvatilo prijedlog.

 

 

 

Zaključeno u 22,00 sata.

 

Zapisnik sastavila:                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća
Sanja Lukarić, tajnik Općine                                                                     Alen Šamanić 

 

 

KLASA: 021-05/10-29/16
UR.BROJ: 2142-04-01-10-1

Dobrinj, 06. listopada 2011.g.
 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr