Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća, održane 22. ožujka 2012.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Sa 19. sjednice Općinskog vijeća održane 22. ožujka 2012. godine, s početkom u 18,30 sati u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj.

 

Nazočni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Robert Justinić, Miljenko Variola, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Dubravko Fanuko, Ratko Turčić, Nenad Brusić, Zdenko Kirinčić, Emil Gršković i Marino Šamanić.                                                                                                                                                                                                                
Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić Žegarac (referent za financije i računovodstvo).
Odsutan član Vijeća (opravdao nedolazak): Tomislav Saftić.

 

     Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

 

1. Vijećnik Nenad Brusić pita kako teku radovi na vodovodu na području općine Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se radovi odvijaju dinamičkim planom, te će se završiti do početka sezone.
2. Vijećnik Nenad Brusić napominje da mještani Gabonjina imaju primjedbe na neizvršavanje popravka gromača koje su se uništile tijekom izvođenja radova na vodovodu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je bilo dogovoreno s predstavnicima PONIKVE d.o.o. da se izvrše radovi na sanaciji gromača. Ističe da će se isto provjeriti.
3. Vijećnik Nenad Brusić pita da li će se asfaltirati dionica ceste u Gabonjinu od spomenika prema objektu Lucijana Žica.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se izvršiti radovi asfaltiranja međutim potrebno je provesti postupak javne nabave.
4. Vijećnik Nenad Brusić pita kada će se otvoriti trgovina u Gabonjinu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se otvoriti oko 01. travnja 2012.g..
5. Vijećnik Dubravko Fanuko predlaže da se izvođenje radova na dionici Gostinjac – Hlapa odgodi za mjesec rujan zbog mogućeg nepravodobnog završetka istih.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se vidjeti kao se budu odvijali predviđeni radovi.
6. Vijećnik Zdenko Kirinčić pita kako teku radovi na produbljivanju luke u Klimnu, te da li bi isti izvođač radova mogao izvesti radove na iskopu grota u moru u lučici Soline.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da su radovi pri završetku, te će se razmotriti mogućnost izvođenja navedenih radova.
7. Vijećnik Marino Šamanić pita da li su nekom Odlukom određene boje fasada.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da odredbama starog Prostornog plana nisu bile određene boje fasada.
8. Vijećnik Nenad Brusić pita da li se mogu kontrolirati stranci koji rade na gradilištima.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je za provođenje istog nadležna policija.
9. Vijećnik Ratko Turčić pita da li se je nešto poduzelo po pitanju autobusne stanice u Sv. Vidu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je od predstavnika AUTOTRANS d.d. dobiven odgovor da se u popisu stajališta ne nalazi Sv. Vid.
10. Vijećnik Zdenko Kirinčić pita da li je nešto poduzeto po pitanju imenovanja naselja Meline.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovara da se trenutno ne može poduzeti ništa dok se ne promijeni Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH.
11. Vijećnik Nenad Brusić  navodi da je od strane Vatrogasne zajednice Primorsko – goranske županije i Područne vatrogasne zajednice otoka Krka predloženo izvođenje vatrogasne vježbe gašenja požara otvorenog prostora na otoku Krku, točnije na području općine Dobrinj na lokaciji „Sulinj“. Vježba će se održati 25. svibnja 2012.g., za što će se od Općine Dobrinj zatražiti suglasnost i dopuštenje izvođenja navedene vježbe.      
12. Vijećnik Ratko Turčić navodi da bi se trebali izvesti radovi na uređenju potpornog zida između Sv. Vida i Gostinjca.
13. Vijećnik Ratko Turčić pita za arheološka istraživanja crkve Sv. Vida.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je Hrvatski restauratorski zavod iz Zagreba dostavio prijedlog projekta arheoloških istraživanja oko crkve Sv. Vida u Sv. Vidu, međutim trenutno u Proračunu za 2012. godinu nema predviđenih sredstava za predmetna istraživanja. U dogovoru s arheolozima Zavoda razmotrit će se mogućnost realizacije istog.
14. Vijećnik Nenad Brusić predlaže da se na dionici ceste Meline – Čižići koja se trenutno uređuje, postavi kanal kako bi se izbjegnuo nanos materijala uslijed kiše.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se navedeno provjeriti.
15. Vijećnik Nenad Brusić pita da li ima prijava nezakonito izgrađenih zgrada.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovara da je bilo svega nekoliko prijava.
16. Vijećnik Nenad Brusić pita u kojoj je fazi izmjena Prostornog plana.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da su Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj u fazi izrade, te se očekuje održavanje javne rasprave tijekom ljeta.
Napominje da će se izrađivač plana pozvati na slijedeću sjednicu Općinskog vijeća.
17. Vijećnik Zdenko Kirinčić predlaže da se dovrše radovi na prostoru „Zemljine“ u Dobrinju, da se postavi jarbol i dovrši uređenje prostora ispred zgrade Općine.
Pita da li će se uređivati parket u Domu Dobrinj, te da li će se dozvoliti korištenje dvorane za održavanje izložbi tijekom ljeta.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se trenutno neće uređivati parket, a korištenje dvorane će se dozvoliti.
18. Vijećnik Marino Šamanić pita kada će se održati izbori za članove vijeća mjesnih odbora.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se izbori održati treću nedjelju u mjesecu svibnju tj. 20. svibnja 2012.g..
19. Vijećnik Marino Šamanić pita da li vijećnici mogu dobiti informaciju o radu Turističke zajednice Općine Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se zatražiti od direktora TZO Dobrinj Izvještaj o radu za 2011. godinu i Plan rada za 2012. godinu, te će se dostaviti vijećnicima na slijedećoj sjednici Vijeća.
20. Predsjednik Vijeća Alen Šamanić izrazio je nezadovoljstvo načinom dostave pismena i paketa na području općine Dobrinj.
Načelnik Neven Komadina ističe da posljednjih mjeseci postoje mnoge primjedbe na vršenje dostave, posebno na nepravodobnost iste, od strane fizičkih i pravnih osoba s područja općine Dobrinj.
Povela se rasprava te je donijet slijedeći Zaključak – Općinsko vijeće izražava nezadovoljstvo prema načinu dostave na području općine Dobrinj te traži da HP – HRVATSKA POŠTA d.d. poduzme mjere za vršenje pravodobne i uredne dostave te da o poduzetim mjerama izvijesti ovo tijelo.

 

          Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

 

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća,
2. Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2011. godinu za razdoblje od 01.siječnja do   
    31. prosinca 2011. godine
    - Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2011.  
       godine,
    - Bilješke uz financijsko izvješće od 01.siječnja do 31. prosinca 2011. godine,
3. Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata,
4. Prijedlog - Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
    u 2011. godini,
5. Prijedlog - Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011.   
    godini,
6. Prijedlog - Izvještaj Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu,
7. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac   
    2011. godine,
8. Prijedlog - Odluka o dodjeli koncesije za održavanje javne rasvjete,
9. Prijedlog - Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i        
    kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje općine  
    Dobrinj,
10. Prijedlog - Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za općinu Dobrinj,
11. Prijedlog - Odluka o donošenju Plana civilne zaštite za općinu Dobrinj,
12. Prijedlog - Odluka o komunalnom redu,
13. Prijedlog - Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke    
      o osnivanju trgovačkog društva KOMUN d.o.o. Dobrinj za obavljanje komunalnih,   
      lučkih i drugih djelatnosti, trgovinu i turizam od 21. prosinca 2011. godine,
14. Prijedlog – Odluka o imenovanju mrtvozornika za područje općine Dobrinj,
15. Prijedlog - Zaključak  o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina,
16. Prijedlog - Zaključak o zamjeni nekretnina,
17. Prijedlog - Zaključak o sklapanju ugovora o pravu građenja - z.č. 79/2 k.o. Dobrinj,
18. Prijedlog - Zaključak o sklapanju ugovora o pravu građenja - z.č. 1074/493 k.o. 
      Soline,
19. Prijedlog - Zaključak o prihvaćanju tužbenog zahtjeva za utvrđenje prava
      vlasništva na z.č. 6029 k.o. Dobrinj,
20. Izvještaj - Program „Pomoć u kući“,
21. Predstavljanje projekta - Strategija  nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani
      održivi razvoj otoka Krka,
22. Razno.

 

 

 

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća

1.1. Vijećnik Nenad Brusić navodi da se u AD 2. 2.3. izbrišu navodni znakovi u riječi “kazniti“.
1.2. Vijećnik Zdenko Kirinčić pita za AD 21 21.3. vezano za molbu mještana naselja Tribulje o izgradnji vodovoda.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će radovi izvršiti nakon sezone.
1.3. Vijećnik Zdenko Kirinčić istaknuo je kako je netko od vijećnika iznio informaciju o tome kako je on kriv da se obavljanje usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama povjerilo komunalnom društvu PONIKVE d.o.o. Krk, a ne  Zoranu  Fugošiću, vl. obrta GPI MIRKO I ZORAN Šilo, što smatra neistinom, budući da je Zaključak o Povjeravanju obavljanja usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama komunalnom društvu PONIKVE d.o.o. donijelo Općinsko vijeće na 18. sjednici održanoj 21. prosinca 2011.godine.

     Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 18. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

AD 2.
Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2011. godinu za razdoblje od 01.siječnja do   
31. prosinca 2011. godine
    - Izvještaj o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2011.  
       godine,
    - Bilješke uz financijsko izvješće od 01.siječnja do 31. prosinca 2011. godine,

     Ankica Šamanić-Žegarac (referent  za financije i  računovodstvo) razložila je Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2011. godinu za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2011. godine, te istaknula da su u navedenom razdoblju prihodi Proračuna bili planiran u iznosu od 15.910.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 14.992.743,15 kn odnosno 94,2%, dok su rashodi Proračuna bili planirani u iznosu od 19.530.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 16.426.318,19 kn odnosno 84,1%.

     U računu financiranja izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma planirani su u iznosu 4.280.000,00 kn i ostvareni u iznosu od 3.852.158,39 kn odnosno 90 %, a raspoloživa sredstva iz prethodnih godina bila su planirana u iznosu od 7.900.000,00 kn a ostvarena su u iznosu od 7.891.356,61 kn odnosno 99,9 %.
Ostvareni manjak 2011. u iznosu od 1.433.575,04 kn pokriven je viškom iz prethodnih godina, te ukupno ostvareni višak iznosi 2.605.623,18 kn.

     Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćeno Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2011. godinu za razdoblje od 01.siječnja do 31. prosinca 2011. godine.

 

AD 3.
Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

AD 4.
Prijedlog - Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 5.
Prijedlog - Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 6.
Prijedlog - Izvještaj Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 7.
Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2011. godine

     Načelnik Neven Komadina ističe da je polugodišnje izvješće o radu dostavljeno na znanje Općinskom vijeću temeljem članka 51. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine PGŽ“ broj 35/29).

 

AD 8.
Prijedlog - Odluka o dodjeli koncesije za održavanje javne rasvjete

     Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da je na javni natječaj pristigla jedna ponuda, ponuda Anđelka Gržetić, vl. obrta EL-AN ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT ANĐELKO GRŽETIĆ Šilo, te da je ista  pravodobna i potpuna.

    Sukladno prijedlogu povjerenstva Općinsko Vijeće je, za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području općine Dobrinj, odabralo ponudu  Anđelka Gržetić, vl. obrta EL-AN ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT ANĐELKO GRŽETIĆ, Šilo.

     Nakon kraće rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Prijedlog  Odluke.

 

AD 9.
Prijedlog - Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i         kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje općine Dobrinj, te napomenula da je predmetni Prijedlog Procjene korigiran te dostavljen Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Nakon kraće rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Prijedlog  Odluke.

    
AD 10.
Prijedlog - Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za općinu Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja za općinu Dobrinj.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 11.
Prijedlog - Odluka o donošenju Plana civilne zaštite za općinu Dobrinj

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o donošenju Plana civilne zaštite za općinu Dobrinj.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 12.
Prijedlog - Odluka o komunalnom redu

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o komunalnom redu, te je sukladno Odluci priležećem obrazloženju objasnila pojedine odredbe te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Vijećnik Zdenko Kirinčić predložio je slijedeće - da se u članku 4. stavku 2. dodaju riječi  „ - vaze i ostale predmete u vlasništvu Općine“, a u članku 38. riječ „iskrcavanje“ zamijeni riječju „odlaganje“. Odlučeno je da se briše članak 12., u članku 21. briše se stavak 3., te da se u članku 21. doda „Plakati se uklanjaju u roku od 15 dana“.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 13.
Prijedlog - Odluka o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju trgovačkog društva KOMUN d.o.o. Dobrinj za obavljanje komunalnih,   lučkih i drugih djelatnosti, trgovinu i turizam od 21. prosinca 2011. godine

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju trgovačkog društva KOMUN d.o.o. Dobrinj za obavljanje komunalnih, lučkih i drugih djelatnosti, trgovinu i turizam od 21. prosinca 2011. godine, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 14.
Prijedlog – Odluka o imenovanju mrtvozornika za područje općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o imenovanju mrtvozornika za područje općine Dobrinj, te napomenula da se za mrtvozornike za područje općine Dobrinj imenuju Miro Bušljeta, dr.med., Alemka Žic, dr. med. i Mladen Španjol, dr.med., nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 15.
Prijedlog - Zaključak  o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Zaključka, te napomenula
1. Općina Dobrinj prodati će nekretnine u svom vlasništvu, kako slijedi:
1.1. z.č. 852, zk. ul. 282, k.o. Sužan, površine 323m2, radi formiranja javnoprometne površine, ceste Meline-Čižići, koja se nalazi do predmetne nekretnine na z.č. 2725/1 k.o. Sužan,
1.2.  dio z.č. 6016/1, zk. ul. 2950, k.o. Soline, 350 m2, radi formiranja građevinske parcele u naselju Gornja Hlapa,
1.3. dio7243/3 k.o. Soline, zk. ul. 2950, k.o. Soline, 107m2 radi ishodovanja rješenja o građenju za objekt koji se nalazi na 7243/4 k.o. Soline, u naselju Žestilac.

     Općinsko vijeće raspravljalo je o predmetnim nekretninama, te je s 1 glasom „protiv“, 1 „suzdržanim“ glasom i 10 glasova „za“ Prijedlog prihvaćen.

 

AD 16.    
Prijedlog - Zaključak o zamjeni nekretnina

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Zaključka, te napomenula
1. Općina Dobrinj zamijeniti će nekretninu u svom vlasništvu za nekretninu u vlasništvu pok. Antona Jelenović iz Polja, na slijedeći način:
1.1. Općina Dobrinj, kao vlasnik, dat će u vlasništvo nasljednicima iza pok. Antona Jelenović: Olgi Car, Dragici Brnić i Vilmi Jelenović, nekretninu u svom vlasništvu dio z.č. 1074/91, zk.ul. 4620, k.o. Soline, 130 m2, a pok. Antona Jelenović po nasljednicima Olgi Car, Dragici Brnić i Vilmi Jelenović,  dat će u vlasništvo Općini Dobrinj, nekretninu u svom vlasništvu z.č. 1074/249, zk. ul. 2818A, k.o. Soline, ukupno 236 m2.
1.2. Predlaže se podnositeljima zamolbe za zamjenu nekretnina Olgi Car, Dragici Brnić i Vilmi Jelenović da provedu postupak parcelacije z.č. 1074/91 kako bi se osnovala nova z.č. s predloženom površinom od 130 m2.
1.3. Nakon što se provede postupak parcelacije utvrdit će se tržišna vrijednost nekretnina shodno kojoj će se izvršiti uplata razlike u vrijednosti nekretnina na račun stranke čija vrijednost nekretnine bude utvrđena manjom.

            2. Općina Dobrinj će zamijeniti nekretninu u svom vlasništvu za nekretninu u vlasništvu Marije Sučić, na slijedeći način:
2.1. Općina Dobrinj, kao vlasnik, dat će u vlasništvo Mariji Sučić, nekretninu u svom vlasništvu dio z.č. 221/1, zk. ul. 3796, k.o. Soline, 146 m2, (novoformirana k.č. 221/3) a Marija Sučić,  dat će u vlasništvo Općini Dobrinj, nekretninu u svom vlasništvu z.č. 203/1, zk. ul. 4682, k.o. Soline, 146 m2,(novoformirana k.č. 203/3).
2.2. Utvrđuje se da su nekretnine za koje će se izvršiti zamjena iste vrijednosti s obzirom na položaj i veličinu.

     Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 17.
Prijedlog - Zaključak o sklapanju ugovora o pravu građenja - z.č. 79/2 k.o. Dobrinj

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je slijedeće:

            1. Općina Dobrinj će s HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Rijeka, radi rješavanja imovinskopravnih odnosa na z.č. 79/2, upisane u zk.ul. 1967, k.o. Dobrinj, površine 101 m2, u postupku ishođenja Potvrde glavnog projekta za izgradnju infrastrukturne građevine elektroenergetskog objekta TS 20/0,4 kV DOBRINJ 1, zaključiti ugovor kojim će se osnovati pravo građenja.

            2. Sukladno odredbama Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina („Narodne novine“ broj 80/11), koji se primjenjuje na međusobne imovinskopravne odnose i pitanje naknada za stjecanje prava vlasništva, prava služnosti i prava građenja osoba javnog prava kada se ta prava stječu radi izgradnje infrastrukturnih građevina, ne plaća se naknada kada određena prava stječu osobe javnog prava, međusobno jedne od drugih, na njihovu zemljištu potrebnom za izgradnju infrastrukturnih građevina.

3. Na temelju ovog Zaključka Općinski načelnik, sklopit će, u ime Općine Dobrinj kao vlasnik zemljišta, ugovor o osnivanju prava građenja s HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, Rijeka, kao nositeljem prava građenja.

     Općinsko vijeće  jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 18.
Prijedlog - Zaključak o sklapanju ugovora o pravu građenja - z.č. 1074/493 k.o. Soline

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da će na isti način naveden u AD 17. Općina Dobrinj zaključiti ugovor s HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka, kojim će se osnovati pravo građenja na z.č. 1074/493, upisane u zk.ul. 3796, k.o. Soline, površine 112 m2, a radi izgradnje TS 20/0,4 kV KOSTRIJ 2.

     Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 19.
Prijedlog - Zaključak o prihvaćanju tužbenog zahtjeva za utvrđenje prava vlasništva na z.č. 6029 k.o. Dobrinj

                 Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Zaključka, te predložila da se
prihvati tužbeni zahtjev iz tužbe, dostavljene Općini Dobrinj dana 13. ožujka 2012. godine na odgovor, tužiteljica: Anice Šamanić, Ankice Šamanić-Žegarac i Sonje Mršić, sve iz Krasa, protiv tužene Općine Dobrinj, radi utvrđenja prava vlasništva na z.č 6029, zk.ul.1966, k.o. Dobrinj.
Općinsko vijeće  jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 20.
Izvještaj - Program „Pomoć u kući“

      Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da je Izvještaj – Program njege u kući i pomoći starijim osobama koji se provodi na području općine Dobrinj dostavljen Općinskom vijeću na znanje.

 

AD 21.
Predstavljanje projekta - Strategija  nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka

     Vijećnik Zdenko Kirinčić obrazložio je projektStrategija  nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka“, te istaknuo da će se 11. travnja 2012. godine u Društvenom domu u Dobrinju održati prezentacija projekta u sklopu radionice. 

 

AD 22.
Razno
22.1. Vijećnik Marino Šamanić pita za EU natječaje za bespovratna sredstva.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se je Općina trebala prijaviti za dodjelu sredstava iz IPARD programa za projekt kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja općine Dobrinj – podmorski ispust. Na dionici od Solina prema Klimnu nema potencijalnih potrošača, a troškovi radova na predmetnoj dionici iznosili bi oko 9 mil. kuna, a iz IPARD programa dobili bi sredstva u iznosu od 7 mil. kuna, stoga se nije moguće kandidirati.
22.2. Načelnik Neven Komadina navodi da je zaprimljeno pismo namjere poduzeća OSORSKI OTOCI d.o.o. iz Osora o mogućem uzgoju školjkaša u uvali Soline.
Općinsko vijeće raspravljalo je o predmetnom pismu te jednoglasno glasovalo protiv istog.
22.3. ŠRD „VELA STEN“ ČIŽIĆI dostavilo je zahtjev o mogućnosti korištenja objekta – kućice u „Sulinju“ za potrebe organiziranja škole ribolova i ostalih sportskih aktivnosti. Budući da je objekat u derutnom stanju, za uređenje istog uložili bi vlastita sredstva i rad.
Općinsko vijeće raspravljalo je o istom, te donijelo zaključak da se zahtjev nadopuni na način da se preciznije navedu planovi i aktivnosti, nakon čega će se donijeti konačna odluka.
Općinsko vijeće glasovalo je za takav prijedlog zaključka s 1 „suzdržanim“ i 11 glasova „za“.
22.4. Prof.dr.sc. Željko Fučkar iz Dobrinja dostavio je prijedlog o mogućnosti izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe za koju postoje investitori. Dom bi se izgradio na z.č. 1127/2 k.o. Sužan koje je isti vlasnik, te predlaže Općinskom vijeću da se prilikom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj omogući izgradnja Doma.
Općinsko vijeće raspravljalo je o istom te donijelo zaključak da se predmetni prijedlog uvrsti u Prostorni plan uređenja Općine Dobrinj.
Zaključeno u 22,45 sata.

 

Zapisnik sastavila:                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća
Sanja Lukarić, tajnik Općine                                                                     Alen Šamanić 

 

 

 

 

 

KLASA: 021-05/12-29/19
UR.BROJ: 2142-04-01-12-1
Dobrinj, 22. ožujka 2012.g.

 

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr