Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 10. sjednice Općinskog vijeća, održane 29. srpnja 2014.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća, održane 29. srpnja 2014. godine
u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.


Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić,  Tomislav Saftić, Alen Šamanić, Ratko Turčić, Robert Justinić i Miljenko Variola.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine) i Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO).
pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1) Vijećnik Alen Šamanić ukazao je na problem dostave pošiljaka te predložio da Općina  u ime Općinskog vijeća pošalje dopis Hrvatska pošta d.d.
- Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je kontaktirao nadležne u Hrvatska pošta d.d. te je rečeno da je donesena odluka da se pošta Općini dostavlja dva puta tjedno ili se u Pošti Malinska može otvoriti poštanski pretinac te preuzimat osobno pošiljke.
Općinsko vijeće je nakon rasprave zaključilo da se uputi dopis Hrvatska pošta d.d. kojim će se ukazat na postojeći problem, na neredovitu i nezakonsku dostavu pošte.
2) Vijećnik Alen Šamanić napomenuo je kako se u Tribuljama vlasnik objekta priključio na vodovodnu mrežu i pri tome bez suglasnosti Općine izveo radove na prekopu puta kojeg nije vratio u prvobitno stanje.
Vijećnik Ratko Turčić također je ukazao na isti problem u Gostinjcu, a odnosi se na radove koje je izvodio HEP-ODS d.o.o., na što se nadovezao vijećnik Miljenko Variola i odgovorio da je to greška izvođača radova koji radi za HEP-ODS d.o.o. te je isti samovoljno izmijenio rješenje suprotno suglasnosti dobivene od Općine.  
3) Načelnik Neven Komadina odgovorio je na pitanje vijećnika Ratka Turčića s prošle sjednice Općinskog vijeća vezano za označavanje „Štrade“ u Melinama.
Kontaktiran je kapetan Lučke kapetanije Ispostave Šilo koji smatra da označavanje nije potrebno obzirom da se brodice ne smiju približavati obali, eventualno se može postaviti obojana cijev.
4) Vijećnik Miljenko Variola ukazao je na opasnost oštrog zavoja u Rasopasnu gdje su inače postavljeni kontejneri a gdje se nedavno dogodila prometna nesreća te predložio u ime mještana da se kontejneri premjeste.
5) Vijećnik Ratko Turčić pita da li postoji mogućnost da se postavi javna rasvjeta u Gostinjcu kod Agana Okića.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će Anđelko Gržetić i Miljenko Variola izaći na teren te utvrditi lokaciju postavljanja javne rasvjete.    

     Predsjednik Vijeća predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se AD 3. mijenja i glasi: „Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Dobrinj“, AD 3. postaje AD 4.,  AD 4. postaje AD 5.,  AD 5. postaje AD 6.,  AD 6. postaje AD 7., 
AD 7. postaje AD 8., AD 8. postaje AD 9., AD 9. postaje AD 10.,  AD 10. postaje AD 11., 
AD 11. postaje AD 12..

            Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Općinskog vijeća,
2. Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća,
3. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine  
    Dobrinj,
4. Prijedlog - Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2014. godinu
                    - nagrada Općine Dobrinj za životno djelo,
5. Prijedlog - Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2014. godinu
                    - nagrada Općine Dobrinj za životno djelo,
6. Prijedlog - Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2014. godinu
                    - nagrada Općine Dobrinj,
7. Prijedlog - Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama,
8. Prijedlog - Odluka o određivanju službenika za informiranje,
9. Prijedlog - Odluke temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
    od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini,
10. Prijedlog - Odluke o raspolaganju nekretninama,
10.1
Odsutni: Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić (opravdali nedolazak).

     Predsjednik Vijeća
. Odluka o zaključenju izvansudske nagodbe s Republikom Hrvatskom,
10.2. Odluke o zaključenju ugovora o pravu služnosti,
11. Informacije i prijedlozi,
12. Razno.     

 

AD 1.
Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Općinskog vijeća

     Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 8. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

AD 2.
Verifikacija zapisnika s 9. sjednice Općinskog vijeća

     Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 9. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.
AD 3.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Dobrinj

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Dobrinj, objasnila pojedine izmjene i dopune te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće raspravljalo je o predmetnim izmjenama te predložilo izmjenu i dopunu u članku 7. stavku 2. na način da umjesto riječi „samo jednoj fizičkoj osobi“ ima stajati „najviše dvjema fizičkim osobama, jednoj osobi za života i jednoj osobi posmrtno“.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 4.
Prijedlog - Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2014. godinu - nagrada Općine Dobrinj za životno djelo

            Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2014. godinu, te naveo da se za naročite zasluge na unapređenju i promicanju znanosti i gospodarstva te za izniman doprinos promociji Općine Dobrinj, nagrada Općine Dobrinj za životno djelo dodjeljuje  prof.dr.sc. Josipu Kirinčiću.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 5.
Prijedlog - Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2014. godinu - nagrada Općine Dobrinj za životno djelo

            Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2014. godinu, te naveo da se za naročite zasluge na području povijesti i etnografije te za izniman doprinos promociji Općine Dobrinj, nagrada Općine Dobrinj za životno djelo posthumno dodjeljuje  prof. Željku Barbaliću.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 6.
Prijedlog - Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2014. godinu - nagrada Općine Dobrinj

           Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2014. godinu, te naveo da se za 20 godina uspješnog poslovanja te za izniman doprinos razvoju turizma i promociji Općine Dobrinj, Godišnja nagrada Općine Dobrinj dodjeljuje vlasniku T.A. Šiloturist gosp. Draganu Brniću.    
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

 

 

AD 7.
Prijedlog - Odluka o ostvarivanju prava na pristup informacijama

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se ovom Odlukom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje Općina Dobrinj, ograničenje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacijama, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija kao i druge obveze Općine Dobrinj vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 8.
Prijedlog - Odluka o određivanju službenika za informiranje

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o određivanju službenika za informiranje, objasnila pojedine odredbe te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 9.
Prijedlog - Odluke temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 10.
Prijedlog - Odluke o raspolaganju nekretninama
10.1.
Odluka o zaključenju izvansudske nagodbe s Republikom Hrvatskom

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić  obrazložila je Odluku o zaključenju izvansudske nagodbe s Republikom Hrvatskom te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Odluku.

10.2.
Odluke o zaključenju ugovora o pravu služnosti

     Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da su Općini Dobrinj dostavljeni slijedeći zahtjevi za zaključenje ugovora o pravu služnosti i to:
1. HEP – ODS d.o.o. Rijeka – građenje infrastrukturne građevine – 20kV KABELSKI PRIKLJUČAK TS (20)/0,4 kV TRIBULJE – TS (20)/0,4 kV SUŽAN
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo predmetni zahtjev.
2. HEP – ODS d.o.o. Rijeka – građenje infrastrukturne građevine – 20kV KABELSKI PRIKLJUČAK TS (20)/0,4 kV GABONJIN 2
Općinsko vijeće raspravljalo je o predmetnom zahtjevu te donijelo zaključak da se razmotri lokacija prekopa.
3. HOPS d.o.o. Opatija – podmorski kabel 110 kV Crikvenica - Krk
Općinsko vijeće raspravljalo je o predmetnom zahtjevu te donijelo zaključak da se provjeri status zemljišta.

 

AD 11.
Informacije i prijedlozi
11.1. Načelnik Neven Komadina ukratko je informirao Općinsko vijeće o temama raspravljanim na Koordinaciji Grada Krka i Općina otoka Krka, održane dana 16. srpnja 2014.g. u Općini Baška.

 

AD 12.
Razno
12.1. Vijećnik Tomislav Saftić pita da li će dječja folklorna grupa nastaviti djelovati.
- Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić odgovorio je da se to ne smije dogoditi te će se na tu  temu održati sastanak KD „Ive Jelenović“.
12.2.  Predsjednik vijeća Zoran Kirinčić pozvao je vijećnike da prisustvuju Danima Općine Dobrinj, svečanoj sjednici Općinskog vijeća kao i ostalim događanjima.
12.3. Načelnik Neven Komadina ukratko se osvrnuo na aktualne natječaje energetske učinkovitosti koje provodi Općina Dobrinj u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
12.4. Vijećnik Ratko Turčić pita da li je dobiven odgovor Ministarstva zaštite okoliša i prirode a vezano za uklanjanje stabala na groblju Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je Ministarstvo dostavilo dopis kojim odgovaraju da je sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode utvrđeno da predmetna stabla ne uživaju zaštitu nego su ista temeljem važeće prostorno-planske dokumentacije predložena za zaštitu u određenoj kategoriji  prema Zakonu, stoga ne postoje zakonske pretpostavke za izdavanje dopuštenja za zahvat na skupini stabala.

 Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić v.r., tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Zoran Kirinčić

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr