Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća, održane 11. rujna 2014.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa 11. sjednice Općinskog vijeća, održane 11. rujna 2014. godine
u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.

 

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić,  Tomislav Saftić, Alen Šamanić, Ratko Turčić, Robert Justinić i Miljenko Variola. Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).      Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

 

1) Vijećnik Sanjin Kirinčić napomenuo je kako je u Županjama propao asfalt nakon izvođenja radova na vodovodu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se cesta sanirati.
2) Vijećnik Robert Justinić pita u kojoj je fazi izrada Prostornog plana.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da Prostorni plan uređenja Općine Dobrinj još nije spreman za javnu raspravu obzirom da se mijenja u svim područjima te se treba uskladiti s novim Zakonom o gradnji i Županijskim Prostornim planom.
3) Vijećnik Darko Strčić pita da li su se povećali prihodi od naknada za legalizaciju.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da su iznosi naknada za nezakonito izgrađene građevine uglavnom mali.               Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:  

 

D N E V N I   R E D
1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća,

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu,
3. Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine,
4. Prijedlog - Odluka – projekt širokopojasne optičke infrastrukture na području općine  
    Dobrinj,
5. Informacije i prijedlozi,
6. Razno.


AD 1.
Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća     
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 10. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.  

 

AD 2.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu
Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je Polugodišnje  izvršenje Proračuna za 2014. godinu, te istaknula da su u navedenom razdoblju  prihodi Proračuna bili planirani u iznosu od 19.511.800,00 kn, a ostvareni u iznosu od 5.045.669,47 kn odnosno 25,9%, dok su rashodi Proračuna bili planirani u iznosu od 18.423.800,00 kn, a ostvareni u iznosu od 4.474.945,86 kn odnosno 24,3%.
U računu financiranja izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma planirani su u iznosu 2.000.000,00 kn i ostvareni u iznosu od 468.193,31 kn odnosno 23,4 %, a raspoloživa sredstva iz prethodnih godina bila su planirana u iznosu od 912.000,00 kn a ostvarena su u iznosu od 912.148,83 kn odnosno 100,0 %. Na dan 30.06.2014. višak prihoda iznosi 1.014.679,13 kuna. Razlog smanjenog ostvarenja proračuna je planirani veliki iznos od kapitalnih i tekućih pomoći Fonda za zašitu okoliša i energetsku učinkovitost za namjenu povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, te Ministarstva turizma za povećanje turističke ponude, a koje se planiraju ostvariti do kraja godine te u slijedećoj godini. Također, ističe se činjenica da su rješenja o porezu na kuću za odmor te komunalne naknade izdana za veći dio naselja tijekom ljetnih mjeseci te da će se prihod od istih ostvariti u drugoj polovici godine.             Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu.  

 

AD 3.
Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine            
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je polugodišnje izvješće o radu dostavljeno na znanje Općinskom vijeću temeljem članka 51. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine PGŽ“ broj 35/09 i 10/13).  

 

AD 4.
Prijedlog - Odluka – projekt širokopojasne optičke infrastrukture na području općine  Dobrinj
Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da je na 3. sjednici skupštine Ponikve eko otok Krk d.o.o. održanoj 21. srpnja 2014.g. donijet zaključak da općinska vijeća trebaju donijeti odluku najkasnije do 30. rujna 2014. godine

  • o prihvaćanju projekta izgradnje širokopojasne općinske optičke infrastrukture kao dijela otočne mreže
  • o izradi studije izvodljivosti projekta izgradnje širokopojasne optičke infrastrukture
  • o izradi plana razvoja širokopojasne optičke infrastrukture – PRŠI
  • o angažiranju projekt menadžera
  • o ovlaštenju Ponikve  eko otok Krk za investitora projekta
           
Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić ukratko je upoznao vijećnike s predmetnim projektom nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke.  

AD 5.

Informacije i prijedlozi
5.1. Načelnik Neven Komadina ukratko je informirao Općinsko vijeće o zaključenim natječajima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost - „Poticanje energetske učinkovitosti u kućanstvima na području Općine Dobrinj“, „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima Općine Dobrinj“ i „Provedba energetskog pregleda javne rasvjete na području Općine Dobrinj“.
5.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Ministarstvo turizma objavilo Javni poziv za  kandidiranje projekta za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fond za razvoj turizma u 2014. godini – razvoj turističke infrastrukture i zaštite turističke resursne osnove. 
Općina Dobrinj kandidirala je dva projekta i to projekt rekonstrukcije unutarnjeg dijela zvonika crkve sv. Stjepana u Dobrinju i projekt „Family park“ u park šumi Šilo.
5.3. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da se Općina Dobrinj prijavila i na javni poziv za prijavu programa namijenjenih razvoju poljoprivrede u 2015. godini, objavljenog od strane Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu iz Stare Sušice.
5.4. Načelnik Neven Komadina istaknuo je glavne teme sa sastanka održanog u Županijskoj lučkoj upravi Krk.   AD 6.
Razno
6.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Općini Dobrinj dostavljen zahtjev HEP – ODS d.o.o. Rijeka za zaključenje ugovora o pravu služnosti i to za građenje infrastrukturne građevine – 20kV kabelski vod TS 20/0,4 kV ČIŽIĆI 2 – TS 20/0,4 kV RUDINE
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo predmetni zahtjev.
6.2. Vijećnik Mladen Španjol pita u ime mještana Melina kada će se omogućiti priključenje preostalih objekata na vodovodnu mrežu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je  izgradnja predmetnog vodovoda planirana u narednom periodu.
6.3. Također u ime mještana Melina vijećnik Mladen Španjol ukazuje na dugogodišnji problem plavljenja područja oko objekta Marijana Mihajića za vrijeme ekstremnih padalina.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će  kontaktirati Hrvatske vode o mogućnosti pronalaska rješenja predmetnog problema.
6.4. Vijećnik Mladen Španjol ponavlja pitanje sa prošle sjednice o saniranju rupe u Dobrinju na predjelu „Stenice“.
Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić odgovara da će narednih dana Ponikve d.o.o. sanirati istu.
6.5. Vijećnik Mladen Španjol napominje da je gosp. Ivan Ružić dostavio MO Dobrinj zamolbu za rekonstrukciju grobnice na groblju u Dobrinju te je naveo da će Mjesni odbor dostavi mišljenje o istom  Općini nakon čega će se donijeti konačna odluka.
6.6. Vijećnik Mladen Španjol pita da li lovačko društvo može dobiti popust na plaćanje komunalnog doprinosa u postupku legalizacije objekta.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovara da temeljem odredbi Odluke o komunalnom doprinosu u postupku legalizacije lovačko društvo može, ako ne zatraži obročno plaćanje komunalnog doprinosa, ostvariti popust u iznosu od 15%.
- Vijećnik Mladen Španjol ukazuje na „problem“ zavoja na prometnici Kras – Krk gdje se u posljednje vrijeme dogodio niz prometnih nesreća te predlaže da se nešto poduzme kako bi se poboljšala sigurnost u prometu.
- Načelnik Neven Komadina odgovora da je to županijska cesta te će razgovarati s ravnateljem Županijske uprave za ceste PGŽ o postavljanju mikroasfalta na kritičnim dionicama ceste.
6.8. Vijećnik Alen Šamanić ukazao je na problem bespravne gradnje u Tribuljama od strane g. Tomaža Sokoloviča.
- Načelnik Neven Komadina odgovora da će se izaći na teren kako bi se utvrdilo činjenično stanje. Zaključeno u 21,15 sati.

 

 Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić v.r., tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Zoran Kirinčić

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr