Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 12. sjednice Općinskog vijeća, održane 27. studenog 2014.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 12. sjednice Općinskog vijeća, održane 27. studenog 2014. godine
u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 18,30 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić,  Tomislav Saftić, Alen Šamanić, Ratko Turčić, Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).
Odsutni članovi Vijeća: Robert Justinić i Miljenko Variola (opravdali nedolazak).

     Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1) Vijećnik Ratko Turčić navodi da prekopi ulice u Gostinjcu koji su nastali izvođenjem radova HEP-ODS d.o.o. Krk još nisu sanirani, te nije montirano rasvjetno tijelo javne rasvjete kraj objekta Agana Okića u Gostinjcu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će razgovarati s nadležnima iz HEP-ODS d.o.o. Krk.
2) Vijećnik Ratko Turčić pita da li će se na crkvi sv. Martina u Gostinjcu zamijeniti stolarija.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto napraviti.
3) Vijećnik Alen Šamanić pita koja se trasa dalekovoda HEP-ODS d.o.o  planira izvesti u Sužanu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će s predstavnicima HEP-ODS d.o.o. razmotrit pronalaženje mogućih rješenja.
4) Vijećnik Mladen Španjol pita da li će zimski režim rada javne rasvjete biti i tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će mogućnost istog provjeriti s HEP-ODS d.o.o..

            Predsjednik Vijeća predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se točka 19. Odluka o raspolaganju nekretninama uvrsti u dnevni red slijedeće sjednice Vijeća.

            Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

 

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog – II. Izmjene Proračuna za 2014. godinu,
3. Prijedlog – II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2014.   
    godini,
4. Prijedlog – I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području 
    općine Dobrinj  u 2014. godini,
5. Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.  
    godini,
6. Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne    
    infrastrukture u 2014. godini,
7. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području  
    općine Dobrinj u 2014. godini,
8. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području
    općine Dobrinj za 2014. godinu,
9. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na
    području općine Dobrinj u 2014. godini,
10. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području  
      općine Dobrinj za 2014. godinu,
11. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na  
      području općine Dobrinj u 2014. godini,
12. Prijedlog – I. Izmjene Programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u  
      2014. godini,
13. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području  
      općine Dobrinj u 2014. godini,
14. Prijedlog – II. Izmjene Programa izgradnje vodnih građevina za 2014. godinu,
15. Prijedlog – I. Izmjene Programa energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2014. godini,
16. Prijedlog – Zaključak o o davanju suglasnosti na Prijedlog Zajedničke odluke o    
      izmjenama i dopunama Zajedničke odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka
      Krka,
17. Prijedlog - Izmjene i dopune Plana davanja koncesija na području općine Dobrinj za
      2014. godinu,
18. Prijedlog – Izmjene i dopune srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija 
      na području općine Dobrinj za razdoblje od 2014. do 2016. godine,
19. Informacije i prijedlozi,
20. Razno.     

 

 

AD 1.
Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća

     Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 11. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

 

AD 2.
Prijedlog – II. Izmjene Proračuna za 2014. godinu

            Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je II. Izmjene Proračuna za 2014. godinu,  zajedno s pripadajućim programima.
Istaknula je da je Proračun smanjen za 3.863.800,00 kn i iznosi 16.560.000,00 kn.
Prihodi su smanjeni, u najvećem iznosu, na stavci Pomoći iz proračuna, za sredstva sufinanciranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost programa energetskog razvoja koja će se realizirati u 2015. godini, te su tamo i planirana u prijedlogu Proračuna. Smanjen je i iznos prihoda od prodaje zemljišta, koji je također planiran u prijedlogu Proračuna za 2015. godinu, te porezi na imovinu od prodaje nekretnina i komunalni doprinos.
Sukladno tome, smanjeni su i rashodi koji su bili planirani iz tih izvora.

Načelnik Neven Komadina predložio je da se sredstva koja su bila predviđena za rekonstrukciju zgrade Općine prenamjene za uređenje krova „Stare škole“.

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da su jednoglasno prihvaćene II. Izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu.

 

AD 3.
Prijedlog – II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2014. godini.

 

AD 4.
Prijedlog – I. izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj  u 2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2014. godini.

 

AD 5.
Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

 

 

 

AD 6.
Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

 

AD 7.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području 
općine Dobrinj u 2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2014. godini.

 

AD 8.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za 2014. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2014. godini.

 

AD 9.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2014. godini.

 

AD 10.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području  općine Dobrinj za 2014. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 2014. godini.

 

 

 

 

AD 11.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2014. godini.

 

AD 12.
Prijedlog – I. Izmjene Programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u  2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2014. godini.

 

AD 13.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2014. godini.

 

AD 14.
Prijedlog – II. Izmjene Programa izgradnje vodnih građevina za 2014. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Programa izgradnje vodnih građevina za 2014. godinu.

 

AD 15.
Prijedlog – I. Izmjene Programa energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2014. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Programa energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2014. godini.

 

AD 16.
Prijedlog – Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Zajedničke odluke o  izmjenama i dopunama Zajedničke odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka

            Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Zajedničke odluke o  izmjenama i dopunama Zajedničke odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka, nakon čega se povela rasprava, donijet je zaključak da se predmetni Prijedlog razmotri te će se odluka donijeti na jednoj od slijedećih sjednica Općinskog vijeća.

 

AD 17.
Prijedlog - Izmjene i dopune Plana davanja koncesija na području općine Dobrinj za 2014. godinu
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je prijedlog Izmjena i dopuna Plana davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2014. godinu te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće zaključilo da se u članku 1. Prijedloga umjesto „tri godine“ stavi „dvije godine“
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 18.
Prijedlog – Izmjene i dopune srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području općine Dobrinj za razdoblje od 2014. do 2016. godine

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je prijedlog Izmjena i dopuna srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području Općine Dobrinj za razdoblje od 2014. do 2016. godine te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće zaključilo da se u članku 1. Prijedloga umjesto „tri godine“ stavi „dvije godine“
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 19.
Informacije i prijedlozi
19.1. Načelnik Neven Komadina je ukratko upoznao vijećnike s trenutnom situacijom projekta „Lječilište Meline“ odnosno dao informaciju sa sastanka održanog 25. studenog 2014.g. u Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije.
Istaknuo je kako će na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća gosp. Duško Dobrila,d.i.a. načelnik Službe za prostorno uređenje prezentirati projekt te upoznat vijećnike s trenutnim aktivnostima kao i aktivnostima koje se planiraju provesti.
19.2. Načelnik Neven Komadina informirao je Općinsko vijeće o slijedećim temama raspravljanim na Koordinaciji Grada Krka i Općina otoka Krka, održane dana 26. studenog 2014.g. u Općini Malinska-Dubašnica:
- Ponikve d.o.o. Krk preuzet će održavanje javne rasvjete na području otoka Krka od 1. siječnja 2015. godine,
- Županijska lučka uprava Krk planira postaviti video nadzor u lukama radi sigurnosti plovila,
- Mreža škola na otoku Krku – ponovo će se uputit dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta o osnivanju tri do četiri škole na otoku Krku,
- nezakonito branje smilja i drugog samoniklog ljekovitog bilja na otoku Krku.
19.3. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je 20. i 21. studenog 2014.g. na Malom Lošinju održan drugi susret župana Primorsko-goranske županije s gradonačelnicima i općinskim načelnicima s područja Županije te je između ostalog bilo riječi o novom Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.
19.4. Načelnik Neven Komadina napomenuo je kako će Županijska lučka uprava Krk sukladno Planu za 2015. godinu urediti lučicu u Čižićima i izvesti radove na proširenju luke Klimno te će snositi  troškove održavanja zelenih površina u Čižićima i Klimnu.

 

AD 20.
Razno
21.1. Općinsko vijeće raspravljalo je o komunalnoj naknadi kao i o porezima na kuće za odmor te će se na prijedlog općinskog načelnika na slijedećoj sjednici donijeti Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi i Odluke o općinskim porezima Općine Dobrinj.
21.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Općini Dobrinj dostavljen zahtjev HEP – ODS d.o.o. Rijeka za zaključenje ugovora o pravu služnosti i to za građenje infrastrukturne građevine – 20kV kabelski priključak TS 20/0,4 kV KLIMNO 6.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je dalo suglasnost za predmetnu služnost na općinskom dijelu zemljišta.
21.3. Gosp. Stanko Baldigara dostavio je Općini dopis o premještaju baze poduzeća Ceste-Rijeka d.o.o.  koja se nalazi na ulazu u naselje Rasopasno.
- Načelnik Neven Komadina napomenuo je da će razgovarati s nadležnima Ceste-Rijeka d.o.o.  kako bi se razmotrila mogućnost premještanja baze.
21.4. Vijećnica Ivančica Dunato istaknula je da će se 5. prosinca 2014. održati dječja predstava povodom sv. Nikole u 18 sati u prostoru Osnovne škole  Dobrinj.

 

Zaključeno u 22,30 sati.


Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić v.r., tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Zoran Kirinčić

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr