Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća, održane 10. prosinca 2014.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 13. sjednice Općinskog vijeća, održane 10. prosinca 2014. godine
u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 18,00 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić,  Tomislav Saftić, Alen Šamanić, Robert Justinić, Miljenko Variola, Ratko Turčić, Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić. Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina, Duško Dobrila, dipl.ing.arh. (načelnik Službe za prostorno uređenje – Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ) i Mladen Trinajstić (novinar Novog lista).
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine) i Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO).      Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.      Predsjednik Vijeća utvrđuje da nema vijećničkih pitanja, te nakon provedenog glasovanja i jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, utvrđuje slijedeći:  

D N E V N I   R E D


1. Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća,

2. Prezentacija – Projekt lječilišno-turistički kompleks „Meline“
    – sažeti opis aktivnosti na pripremi projekta,
3. Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama,
4. Informacije i prijedlozi,
5. Razno.          


AD 1.

Verifikacija zapisnika s 12. sjednice Općinskog vijeća     
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 12. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.

Prezentacija – Projekt lječilišno-turistički kompleks „Meline“ – sažeti opis aktivnosti na pripremi projekta             Načelnik Neven Komadina uvodno se osvrnuo na projekt lječilišno-turistički kompleks „Meline“ te je dao riječ gosp. Dušku Dobrili, dipl.ing.arh. (načelnik Službe za prostorno uređenje – Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje PGŽ).
Gosp. Duško Dobrila istaknuo je slijedeće- Projekt izgradnje lječilišta u Općini Dobrinj je investicijski projekt određen Planom razvojnih programa Primorsko-goranske županije za razdoblje 2013.-2015. godine.
Inicijativa za osmišljavanje projekta „Lječilište Meline“ sukladna je smjernicama iz dvaju temeljnih strateških dokumenata koje je u domeni turizma donijela Županija; iz „Izmjene i dopune glavnog plana razvoja turizma“ i „Strategije razvoja zdravstvene industrije Primorsko-goranske županije za razdoblje 2013.-2020.“ Njima je Županija područje Kvarnerskog zaljeva („Destinacija Kvarner“) odredila destinacijom zdravlja, tradicionalnih vrijednosti, prirodnih i kulturnih resursa, a zdravstveni i lječilišni turizam prepoznala kao poželjne oblike turističke ponude.
Realizacija lječilišta u Melinama od iznimne je važnosti za ostvarenje potencijala Općine Dobrinj u smislu gospodarskog razvoja, s obzirom na usmjerenost čitavog otoka Krka na turizam, a pomanjkanje sadržaja ponude na području Općine.
Potencijalnost ovog područja za zdravstveni turizam temelji se na mineralnoj sirovini „peloidu“, koji ima potencijalno ljekovita svojstva, dobrodošla u postupcima liječenja.
Ukupna funkcija lječilišta odvijat će se u samom lječilištu užem smislu, građevna čestica lječilišta, i u komplementarnim sadržajima u okolnom prostoru koji obuhvaća plažu i vanjske prostore, na kojima dolaze do izražaja prirodni činitelji. Istaknuto je da se Programom predviđa čestica veličine  do 5 ha za izgradnju lječilišta.
Gosp. Dobrila je izložio da je u postupku ispitivanja mogućnosti smještaja lječilišta naposljetku predložene dvije potencijalne lokacije, a sve s aspekta zaštite prirodnih vrijednosti te ograničenja u korištenju, te je definiran sadržaj centra.Slijedom navedenog istaknuto je da se prostorni program temelji se na programu djelatnosti i aktivnosti, kapaciteta 200 pacijenata u bolničkom smještaju, te 100 gostiju u turističkom smještaju te da je cjelina lječilišta podijeljena u funkcionalne prostorne grupe: zajednički javni sadržaji,medicinski dijagnostički centar, wellness i alternativne terapije, bolnički (lječilišni) smještaj,gospodarski pogon,otvoreni i paviljonski terapeutski i rekreacijski sadržaji te parking/garaža.
Na kraju izlaganja povela se rasprava o predloženim lokacijama za smještaj lječilišno-turističkog kompleksa te je Općinsko vijeće donijelo zaključak o prihvaćanju lokacije 1., koja lokacija se nalazi na području „Melina“ uz plažu u uvali Soline, zapadno od obalne prometnice, na blagoj padini uz južni rub naselja Čižići, koje je izvan najosjetljivijih dijelova zaštićene prirode, a unutar područja određenog županijskim planom,kako slijedi:
Sukladno programsko-prostornom rješenju prihvaća se lokacija 1. Meline.

AD 3.

Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama            
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je prijedlog Odluke te je istaknula slijedeće:
1. Općinsko vijeće Općine Dobrinj donosi Odluku o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj i to: dio z.č. 6016/1, ukupno 300 m2, upisana u zk. ul. 2590, k.o. Soline, po početnoj cijeni nekretnine u iznosu od 105.000,00 kn (stopettisućakuna) i dio z.č. 1117/29, ukupno 86 m2, upisana u zk. ul. 2412, k.o. Sužan, po početnoj cijeni nekretnine u iznosu od 52.460,00 kn (pedesetidvijetisućeičetiristotineišezdesetkuna).
2. Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke broj 88/2014 od 10. prosinca 2014. godine, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 6016/1, k.o. Soline, površine 300 m2, u iznosu od 45,00 €/m2, odnosno 105.000,00 kn, te da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke broj 87/2014 od 08. prosinca 2014. godine, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 1117/29, k.o. Sužan, površine 86 m2, u iznosu od 79,00 €/m2, odnosno 52.460,00 kn.
3. Nalaže se Povjerenstvu za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama da provede postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda te da sastavi zapisnik o otvaranju ponuda i prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sve sukladno odredbama Odluke o upravljanju  nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj. Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.  

AD 5.

Informacije i prijedlozi  

AD 6.

Razno
6.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. dostavio zahtjev kojim se traži davanje suglasnosti Hrvatskim vodama da sklope s Gradom Krkom ugovor o sufinanciranju projekta „Izrada baze prostornih i neprostornih podataka na području otoka Krka“ u 2014. godini, te da se sredstva Hrvatskih voda namijenjena sufinanciranju tog projekta mogu doznačiti na žiro-račun Grada Krka.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće dalo je predmetnu suglasnost. Zaključeno u 21,30 sati.  

Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić v.r., tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Zoran Kirinčić

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr