Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća, održane 22. prosinca 2014.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 14. sjednice Općinskog vijeća, održane 22. prosinca 2014. godine
u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić,  Tomislav Saftić, Alen Šamanić, Robert Justinić, Miljenko Variola, Ratko Turčić, Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).

     Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

     Predsjednik Vijeća utvrđuje da nema vijećničkih pitanja te predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se dodaje AD 26. Prijedlog – Plan davanja koncesija na području općine Dobrinj za 2015. godinu, AD 26. postaje AD 27. te AD 27. postaje AD 28..

            Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća,
2. Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 
    2017. godinu s Planom razvojnih programa,
3. Prijedlog - Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2015. godini,
4. Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine 
    Dobrinj u 2015. godini,
5. Prijedlog - Program održavanja  komunalne infrastrukture u  2015. godini, 
6. Prijedlog - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.
    godini,
7. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u   
    2015. godini,
8. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za 
    2015. godinu, 
9. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine    
    Dobrinj u 2015. godini,
10. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine      
      Dobrinj za 2015. godinu, 
11. Prijedlog – Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine 
      Dobrinj u 2015. godini,
12. Prijedlog - Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u   
      2015. godini,
13. Prijedlog - Godišnji program  turizma i gospodarstva na području općine   
      Dobrinj u 2015. godini, 
14. Prijedlog – Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju  
      uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2015. godinu,
15. Prijedlog – Program izgradnje vodnih građevina za 2015. godinu,
16. Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2015. godinu,
17. Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu,
18. Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
19. Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine  
      Dobrinj,
20. Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima,
21. Prijedlog - Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova,
22. Prijedlog - Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih  
      stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću   
      Općine Dobrinj u 2015. godini,
23. Prijedlog - Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje  
      nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj,
24. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj
      poduzetničkih zona na području Primorsko-goranske županije - na znanje,
25. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području
      Primorsko-goranske županije – na znanje,
26. Prijedlog – Plan davanja koncesija na području općine Dobrinj za 2015. godinu,
27. Informacije i prijedlozi,
28. Razno.     

AD 1.
Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća

     Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 13. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

AD 2.
Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 
2017. godinu s Planom razvojnih programa

     Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) obrazložila je Konačni Prijedlog Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu, te navela da Proračun za 2015. godinu iznosi 20.490.230,00 kn.
Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na značajnije stavke Proračuna za 2015. godinu, te ukratko obrazložio pojedine Programe.
Vijećnik Ratko Turčić pita zašto je stavka K.U. Kataroška veća od stavke K.U. Optimisti.
Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je stavka veća zbog troškova prijevoza K.U. Kataroška u Đakovo na manifestaciju „Đakovački bušari“.
Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrdio je da su Konačni Prijedlog Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu i Projekcije za 2016. i 2017. godinu jednoglasno prihvaćeni.

 

AD 3.
Prijedlog - Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2015. godini.

 

AD 4.
Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine  Dobrinj u 2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2015. godini.

 

AD 5.
Prijedlog - Program održavanja  komunalne infrastrukture u  2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program održavanja  komunalne infrastrukture  u 2015. godini.

 

AD 6.
Prijedlog - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  u 2015. godini.

 

AD 7.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u   
2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2015. godini.

 

AD 8.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za 
2015. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za 2015. godinu.

 

AD 9.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine    Dobrinj u 2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2015. godini.

 

AD 10.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj za 2015. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj za 2015. godinu.

 

AD 11.
Prijedlog – Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2015. godini.

 

AD 12.
Prijedlog - Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u  2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2015. godini.

 

AD 13.
Prijedlog - Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine  Dobrinj u 2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2015. godini.

 

AD 14.
Prijedlog – Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2015. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2015. godinu.

 

AD 15.
Prijedlog – Program izgradnje vodnih građevina za 2015. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program izgradnje vodnih građevina za 2015. godinu.

 

AD 16.
Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2015. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2015. godinu.

 

AD 17.
Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu

            Ankica Šamanić ističe da se u članku 8. brišu riječi „iznad 10.000,00 kuna“, te se jednoglasno donosi Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu.

 

AD 18.
Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi, objasnila pojedine izmjene i dopune te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 19.
Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Dobrinj

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Dobrinj, objasnila pojedine izmjene i dopune te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 20.
Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima, te istaknula da se u Odluci dodaje novi članak koji glasi: „Trgovačkom društvu PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. povjerava se na obavljanje komunalna djelatnost održavanje javne rasvjete.“ 
Općinsko vijeće raspravljalo je o tome da će se usporediti troškovnici prijašnjeg koncesionara i Ponikve eko otok Krk d.o.o., što znači da troškovi ne smiju biti veći. Zaključeno je da će se sklopiti ugovor na četiri godine s klauzulom da se ugovor može raskinuti.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 21.
Prijedlog - Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se ovom Odlukom privremeno  zabranjuje izvođenje građevinskih radova na području općine Dobrinj, odnosno određuju vrste građevina, područja, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje građevinskih radova, utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi građevinski radovi, te se propisuje nadzor nad provođenjem ove Odluke.
Općinsko vijeće raspravljalo je o prijedlogu Odluke te zaključilo slijedeće:
Građevinski radovi koji se odnose na zemljane radove i izgradnju konstrukcije svih vrsta građevina ne smiju se izvoditi u 2015. i narednim godinama na cijelom području općine Dobrinj u razdoblju od 15. lipnja do 01.rujna u vremenu od 0,00 do 24,00 sata.
Općinsko vijeće prihvatilo je Prijedlog Odluke sa 5 glasova „za“, 2 „protiv“ i 3 „suzdržana“ glasa.

 

AD 22.
Prijedlog - Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih  stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Dobrinj u 2015. godini

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih  stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Dobrinj u 2015. godini, objasnila pojedine izmjene i dopune te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 23.
Prijedlog - Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je prijedlog Odluke te je istaknula slijedeće: Općina Dobrinj prodati će nekretnine, u naravi zemljišta u vlasništvu Općine Dobrinj, i to:
dio z.č. 6016/1, ukupno 300 m2, upisana u zk. ul. 2950, k.o. Soline, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 105.000,00 kuna (slovima:stopettisućakuna), z.č. 1117/29, ukupno 86 m2, upisana u zk. ul. 2412, k.o. Sužan, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 52.500,00 kuna (slovima:pedestidvijetisućeipetstotinakuna).
Odabranim ponuditeljima za kupoprodaju nekretnina na temelju provedenog javnog natječaja, objavljenog dana 12. prosinca 2014. godine u „Novom listu“, utvrđuju se, kako slijedi: za kupoprodaju nekretnine z.č. 6016/1 k.o. Soline kao odabrani ponuditelj utvrđuje se Stanko Crnčić iz Hlape, Hlapa 6, za kupoprodaju nekretnine z.č. 1117/29 k.o. Sužan kao odabrani ponuditelj utvrđuje se Marija Sučić iz Čižića, Čižići 26.
Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.

 

AD 24.
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Primorsko-goranske županije - na znanje

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Državni ured za reviziju, Područni ured Sisak u razdoblju od 13. siječnja do 17. listopada 2014. godine na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju obavio reviziju učinkovitosti osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Primorsko-goranske županije, te je stoga Izvješće dostavljeno Općinskom vijeću na znanje.

 

AD 25.
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije – na znanje

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka u razdoblju od 17. prosinca 2013. do 17. listopada 2014. godine na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju obavio reviziju učinkovitosti gospodarenja otpadom na području Primorsko-goranske županije, te je stoga Izvješće dostavljeno Općinskom vijeću na znanje.

 

AD 26.
Prijedlog – Plan davanja koncesija na području općine Dobrinj za 2015. godinu

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Plana davanja koncesija na području općine Dobrinj za 2015. godinu te predložila prihvaćanje predmetnog Plana.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Plana.

 

AD 27.
Informacije i prijedlozi
27.1. Načelnik Neven Komadina pozvao je vijećnike na božićno-novogodišnji koncert koji će se održati 26. prosinca u prostorijama osnovne škole, kao i na prigodno druženje koje će se održati 29. prosinca 2014. godine.
27.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je održan sastanak Odbora za kulturu na kojem je između ostalog dogovoreno da će 6. siječnja na blagdan Tri kralja biti primopredaja ključeva i podizanje karnevalske zastave te da će se održati dvije dječje redute.
27.3. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da raspisan natječaj za izvođača Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu potrebne za provedbu projekta lječilišno-turističkog kompleksa „Meline“

 

AD 28.
Razno
28.1. Vijećnik Mladen Španjol ukazao je na oštećenje asfalta na cesti Soline – Meline.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je Ponikve d.o.o. dao primjedbu o predmetnom oštećenju.
28.2. Vijećnik Mladen Španjol napomenuo je na jednom dijelu parkirališta kod groblja u Dobrinju oštećen asfalt.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se isto sanirati.
28.3. Vijećnik Mladen Španjol dao je prijedlog da se na predjelu Ogreni u Dobrinju napravi pješački prijelaz obzirom da školska djeca često pretrčavaju cestu na tom dijelu.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se razmotriti isti prijedlog.
28.4. Načelnik Neven Komadina zahvalio se Općinskom vijeću na konstruktivnom radu i suradnji tijekom 2014. godine rezultat čega su ujednačena stajališta koja se potvrđuju i  jednoglasnim usvajanjem odluka kao i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela. Iste zahvale uputio je i predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić.

 

Zaključeno u 23,00 sata.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr