Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća, održane 30. ožujka 2015.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća, održane 30. ožujka 2015. godine u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Darko Strčić, Tomislav Saftić, Alen Šamanić, Robert Justinić, Miljenko Variola, Ratko Turčić, Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić.
Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).
Odsutni članovi Vijeća: Ivančica Dunato (opravdala nedolazak).
Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.
1) Vijećnik Mladen Španjol pita o statusnoj promjeni PŠ Omišalj u novu matičnu osnovnu školu Omišalj, čija bi sastavnica bila Područna škola Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je Županija proslijedila prijedlog na Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa te se čeka povratna informacija.
2) Vijećnik Darko Strčić pita da li stranke plaćaju porez na kuće za odmor.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovara da je zaprimljeno dosta žalbi.
3) Vijećnik Robert Justinić ističe da ima pritužbi na sporo rješavanje predmeta za legalizaciju objekata.
- Načelnik Neven Komadina napominje da nemamo zaposleno dovoljno kadra što je i razlog sporijem rješavanju istih predmeta.
4) Vijećnik Mladen Španjol pita o prijedlogu Zajedničke odluke o izmjenama i dopunama Zajedničke odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka o čemu se raspravljalo na prošloj sjednici Općinskog vijeća.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da ukoliko Općina ne prihvati prijedlog Odluke, taksisti s područja općine Dobrinj neće moći vršiti djelatnost izvan općine.
Istaknuo je da će se na Koordinaciju grado/načelnika otoka Krka pozvati direktora aerodroma koji je sam tražio da prisustvuje istoj, te će se raspravljati o predmetnom prijedlogu Odluke.
5) Vijećnik Alen Šamanić napomenuo je da g. Jože Oštir nakon završetka radova na priključku objekta na vodovodnu mrežu nije vratio cestu u prvobitno stanje.
6) Vijećnik Robert Justinić pita u kojoj je fazi provedba projekta lječilišno-turističkog kompleksa „Meline“.
- Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je izrađena radna verzija Studije glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu koja se mora nadopuniti, nakon čega će se uputiti na javnu raspravu.
Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća,
2. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine,
3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu, 4. Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu, 5. Prijedlog - Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini, 6. Prijedlog - Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini,
7. Prijedlog - Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2014.
godinu,
8. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Dobrinj,
9. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava,
10. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Dobrinj,
11. Prijedlog – Zaključak o davanju suglasnosti za doznaku sredstava Hrvatskih voda u projektu izrade baze prostornih i neprostornih podataka na području otoka Krka,
12. Prijedlog – Odluka o izboru članova Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
13. Odluka o raspolaganju nekretninama,
14. Informacije i prijedlozi,
15. Razno.


AD 1.
Verifikacija zapisnika s 15. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.
AD 2.
Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2014. godine
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je polugodišnje izvješće o radu dostavljeno Općinskom vijeću temeljem članka 51. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine PGŽ“ broj 35/09, 10/13 i 36/13) te je ukratko isto izložio.
AD 3.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu
Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu, te istaknula da su u navedenom razdoblju prihodi Proračuna bili planiran u iznosu od 15.648.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 12.978.454,89 kn odnosno 82,9%, dok su rashodi Proračuna bili planirani u iznosu od 14.460.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 12.115.849,22 kn odnosno 84,3%.
U računu financiranja izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma planirani su u iznosu 2.100.000,00 kn i ostvareni u iznosu od 2.014.860,15 kn odnosno 95,9 %, a raspoloživa sredstva iz prethodnih godina bila su planirana u iznosu od 912.000,00 kn a ostvarena su u iznosu od 912.148,83 kn odnosno 100,0 %.
Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu.
AD 4.
Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o raspodjeli rezultata za 2014. godinu.
AD 5. Prijedlog - Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
AD 6. Prijedlog - Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.
AD 7.
Prijedlog - Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2014. godinu
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2014. godinu, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo predmetno Izvješće.
AD 8.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Dobrinj
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o općinskim porezima Općine Dobrinj, objasnila pojedine izmjene i dopune.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.
AD 9.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava te objasnila pojedine izmjene i dopune.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.
AD 10.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Dobrinj
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim priznanjima Općine Dobrinj te objasnila pojedine izmjene i dopune. Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.
AD 11.
Prijedlog – Zaključak o davanju suglasnosti za doznaku sredstava Hrvatskih voda u projektu izrade baze prostornih i neprostornih podataka na području otoka Krka
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. dostavio zahtjev kojim se traži davanje suglasnosti Hrvatskim vodama da sklope s Gradom Krkom ugovor o sufinanciranju projekta „Izrada baze prostornih i neprostornih podataka na području otoka Krka“ u 2015. godini, te da se sredstva Hrvatskih voda namijenjena sufinanciranju tog projekta mogu doznačiti na žiro-račun Grada Krka.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće dalo je predmetnu suglasnost.
AD 12.
Prijedlog – Odluka o izboru članova Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
Pročelnica Tea Orlić Mihajić navela je članove predložene u Prijedlogu Odluke o izboru članova Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanje, komunalno gospodarstvo i zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša izabiru :
1. Zoran Kirinčić, predsjednik
2. Robert Justinić, član
3. Miljenko Variola, član
4. Darko Strčić, član
5. Tea Orlić Mihajić, član
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.
AD 13.
Odluka o raspolaganju nekretninama
Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da su Općini Dobrinj dostavljeni slijedeći zahtjevi za zaključenje ugovora o prijenosu prava vlasništva i to:
1. HEP – ODS d.o.o. Rijeka – građenje infrastrukturne građevine
– TS 20/0,4 kV GABONJIN 2
2. HEP – ODS d.o.o. Rijeka - građenje infrastrukturne građevine TS 20/0,4 kV KLIMNO 6
Općinsko vijeće raspravljalo je o predmetnim zahtjevima te je donesen zaključak da Općinski načelnik kontaktira pravnu službu HEP – ODS d.o.o. Rijeka o zaključenju ugovora o pravu građenja a ne vlasništva.
3. Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da na natječaj o prodaji nekretnine u suvlasništvu Općine Dobrinj i to: dio z.č. 1117/29, udio 701/787, ukupno 701 m2, upisana u zk. ul. 5562, k.o. Sužan, nije pristigla niti jedna ponuda.
Općinsko vijeće donijelo je jednoglasnu Odluku o objavljivanju ponovnog javnog natječaja o prodaji predmetne nekretnine u narednom razdoblju.
4. Općinsko vijeće je za potrebe izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju dijela upravne zgrade Općine Dobrinj dalo suglasnost za izradu mosta – toplog hodnika preko javne površine.
AD 14.
Informacije i prijedlozi
14.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je i pozvao vijećnike na prezentaciju projekta Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima koja će se održati 8. travnja 2015. u vijećnici Grada Krka, kao i na predavanje na temu „Nove zakonske regulative s aspekta dodjele proračunskih sredstava udrugama i zakonitosti poslovanja“ koje će održati ovlašteni predavač poduzeća EKO-VET PROIZVODNJA d.o.o. dana 9. travnja 2015. u Domu Dobrinj.
AD 15.
Razno
15.1. Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić istaknuo je da Grad Krk mijenja rasvjetna tijela te predlaže da Općina Dobrinj iskoristi stara rasvjetna tijela.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.
15.2. Općinsko vijeće dalo je ŠRD „Vela sten“ iz Čižića suglasnost za korištenje ribarske kućice u Sulinju uz uvjet da isti prostor mogu koristiti i ostale Udruge u pojedinim situacijama.

Zaključeno u 21,30 sata.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr