Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća, održane 14. svibnja 2015.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća, održane 14. svibnja 2015. godine

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Darko Strčić, Tomislav Saftić, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Robert Justinić, Miljenko Variola, Ratko Turčić, Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić.
Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine) i Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO).
Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.


1) Vijećnik Miljenko Variola pita o statusu starih rasvjetnih tijela Grada Krka o čemu je bilo riječi na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća, na što zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić odgovara da se predmetne lampe nalaze u Ponikve eko otok Krk d.o.o..
2) Vijećnik Alen Šamanić pita vijećnika Miljenka Variolu o problemu učestalog nestajanja struje na području Tribulja, Klanica, Sužana.
- Miljenko Variolo obrazložio je problematiku istog, te je između ostalog napomenuo da je razlog nestajanja struje neizgradnja novog dalekovoda koji bi povezao Tribulje, Sužan i Čižiće.
3) Vijećnik Ratko Turčić navodi da je u Gostinjcu otvoren kanal te predlaže da se isto sanira, kao i da se postavi par ljuljački u Gostinjcu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će navedeno izvršiti.
4) Vijećnik Ratko Turčić predlaže da se asfaltira dio ceste prema Zviranju.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se asfaltirat u narednom razdoblju.
5) Vijećnik Mladen Španjol pita za radove na vodovodu u Melinama.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je u razgovoru s nadležnima iz GP KRK-a dogovoreno da će radovi biti završeni do kraja svibnja.
6) Vijećnik Mladen Španjol pita za jahtu privezanu u lučici Čižići.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se 19. svibnja 2015. sastati s ravnateljem Županijske Lučke uprave Krk te će se dogovoriti o uklanjanju brodice.
Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:


D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog - Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
Dobrinj,
3. Prijedlog - Odluka o prihvaćanju projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima“ te Pisma
namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi projekta,
4. Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne
djelatnosti uređenja zelenih površina,
5. Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od
posebnog interesa za Općinu Dobrinj,
6. Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama,
7. Informacije i prijedlozi,
8. Razno.


AD 1.
Verifikacija zapisnika s 16. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.
AD 2.
Prijedlog - Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj
Načelnik Neven Komadina uvodno je obrazložio Prijedlog Odluke ta istaknuo da su razlozi donošenja Izmjena i dopuna PPUOD slijedeće: nakon usvajanja PPU Općine Dobrinj konstatirani su određeni problemi u provedbi najvažnijeg strateškog prostorno-planskog dokumenta: uređenje i razvoj ugostiteljsko-turističkih zona unutar i izvan naselja, dispozicija koridora prometne i komunalne infrastrukturne mreže, neprimjereni i nedorečeni normativi za gradnju u pojedinim naseljima, a postignuta je i iznimna izgrađenost unutar dopuštenih zakonskih okvira građevinskog zemljišta koja u sadašnjem trenutku onemogućava dalji razvoj.
Izmjena i dopuna Plana se radi s ciljem unapređenja stanja u prostoru Općine Dobrinj i usklađenja s promjenama u gospodarskom, prometnom, društvenom i ostalom razvitku koje su se desile od donošenja Prostornog Plana uređenja Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/08 i 07/09) te zbog stvaranja preduvjeta za racionalni i održivi razvoj Općine.
Jedna od programskih smjernica za izmjenu i dopunu Plana odnosi se na ispitivanje mogućnosti smještaja Aquacentra – centra vodenih sportova kao novog razvojno-gospodarskog programa, te se povela rasprava o eventualnoj lokaciji istog.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.
AD 3.
Prijedlog - Odluka o prihvaćanju projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima“ te Pisma namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi projekta
Načelnik Neven Komadina ukratko je obrazložio Prijedlog Odluke te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekta „Sustav prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka za sufinanciranje EU sredstvima“ te Pisma namjere o suradnji jedinica lokalne samouprave otoka Krka na provedbi projekta.
AD 4.
Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina
Načelnik Neven Komadina istaknuo je slijedeće: sukladno odredbama članka 9. do 15. Odluke o komunalnim djelatnostima proveden je postupak javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina.
Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da je na javni natječaj pristigla jedna ponuda, ponuda Dubravka Frgačića, vl. Komunalne usluge Lumin Krk, Vršanska 26b, Krk te da je ista pravodobna i potpuna.
Sukladno članku 15. Odluke Općinsko vijeće je, na prijedlog Općinskog načelnika, odabralo ponudu Dubravka Frgačića, vl. Komunalne usluge Lumin Krk.
Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju poslova komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina za razdoblje od 3 (tri) godine, odnosno za 2015., 2016. i 2017. godinu.
Ukupna cijena za obavljanje poslova komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina na području općine Dobrinj iznosi 276.994,35 kn bez PDV-a, godišnje.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.
AD 5.
Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Dobrinj
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Dobrinj te objasnila pojedine izmjene i dopune.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.
AD 6.
Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama
Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se temeljem zahtjeva zainteresiranih osoba predlaže zamjena nekretnina na način kako slijedi: nekretnina u vlasništvu Općine
Dobrinj i to dio z.č. 1074/91 k.o Soline, površine 61 m2, po tržišnoj vrijednosti utvrđenoj po sudskom vještaku građevinske struke, broj nalaza: 47/2015, u iznosu od 110 €/m2 ili 830,00 kn/m2 odnosno 6.700,00 € ili 50.630,00 kn, s nekretninom z.č. 1074/249 k. o Soline u dijelu, površine 236 m2, po tržišnoj vrijednosti utvrđenoj po sudskom vještaku građevinske struke, broj nalaza: 48/2015, u iznosu od 25,00 €/m2 ili 188,85 kn/m2 odnosno 5.900,00 € ili 44.600,00 kn.
Prijedlog za prodaju dijela z.č. 6016/1 k.o. Soline, u površini od 162 m2, radi formiranja okućnice nekretnine oznaka z.č. 6016/9 k.o. Soline, po tržišnoj vrijednosti utvrđenoj po sudskom vještaku građevinske struke, broj nalaza: 45/2015, u iznosu od 44,10 €/m2 ili 335,00 kn/m2 odnosno 7.160,00 € ili 54.270,00 kn
Prijedlog za kupnju dijela z.č. 1742/4 k.o. Soline, površine 54 m2, radi formiranje javnoprometne površine ulice Jesenovica u naselju Šilo po tržišnoj vrijednosti utvrđenoj po sudskom vještaku građevinske struke, broj nalaza: 46/2015, u iznosu od 104,00 €/m2 ili 788,00 kn/m2 odnosno 5.616,35 € ili 42.550,00 kn.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluka.
AD 7.
Informacije i prijedlozi
7.1. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju o objavi Pozivnog natječaja za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dobrinj na kojeg se prijedlozi mogu dostaviti do zaključno 1. lipnja 2015. godine.
7.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je prisustvovao sastanku u Primorsko-goranskoj županiji, Upravnom odjelu za pomorsko dobro, promet i veze na kojem se raspravljalo o uspostavi pomorske županijske linije Crikvenica – Šilo te su donijeti slijedeći zaključci: 1. Utvrđeno je postojanje interesa za uspostavu pomorske županijske linije Crikvenica – Šilo i uvjeti za cjelogodišnje prometovanje, 2. Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze organizirat će sastanak s Agencijom za obalni linijski pomorski promet te sve informacije dobivene na sastanku dostaviti Gradu Crikvenici i Općini Dobrinj.
7.3. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da će se narednih dana objaviti Javni natječaji za dodjelu javne površine za postavljanje ugostiteljske opreme za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacija i to za „Rokovu“ u Šilu, „Stipanju“ u Dobrinju, „Velu Gospu“ u Rasopasnu te za ribarske i pučke fešte na području općine Dobrinj.
7.4. Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić dao je informaciju o punionicama za vozila na električni pogon kojih će na otoku Krku biti deset, od toga dvije na području općine Dobrinj i to u Šilu i Dobrinju. Istaknuo je da sve Općine moraju HEP- ODS d.o.o. uputiti zahtjeve o davanju suglasnosti za postavljanje punionica.
AD 8.
Razno
8.1. Vijećnicima je dostavljen na znanje Završni račun Turističke zajednice Općine Dobrinj za 2014. godinu.
8.2. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da je Primorsko-goranska županija, Županijska skupština, Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja dostavio dopis kojim se
traži pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci kao i Županijskog suda u Rijeci

Zaključeno u 22,00 sata.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr