Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća, održane 17. lipnja 2015.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća, održane 17. lipnja 2015. godine

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Darko Strčić,  Tomislav Saftić, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Robert Justinić, Miljenko Variola, Ratko Turčić, Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).

 

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1) Vijećnik Ratko Turčić ukazao je na problem ulegnuća asfalta na lokaciji „Mostića“ u Melinama kao i na dijelovima prometnica u naseljima Županje, Hlapa i Gostinjac.
2) Vijećnik Alen Šamanić ističe da autobusna stanica Tribulje ne postoji što stvara problem oko dobivanja potvrde za putne troškove, te predlaže da isto provjeri.
- Načelnik Neven Komadina navodi da će se uputiti dopis Autotrans d.o.o. da dostave popis postojećih autobusnih stanica na području općine Dobrinj te da se popis nadopuni s onim stanicama koje nedostaju.
3) Vijećnik Ratko Turčić napominje da školski autobus ne prolazi kroz Gornju Hlapu već ide preko Županja a učenici Gornje Hlape moraju dolaziti na stanicu u Donju Hlapu.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se isto provjeriti.

 

Predsjednik Vijeća  predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se AD 7. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za 2015. godinu briše, te AD 8. postaje AD 7.,  AD 9. postaje AD 8., AD 10. postaje AD 9., AD 11. postaje AD 10., AD 12. postaje AD 11., AD 13. postaje AD 12., AD 14. postaje AD 13., AD 15 postaje AD 14..

 

 

            Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog – I. Izmjene Proračuna za 2015. godinu,
3. Prijedlog – I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2015. godini,
4. Prijedlog – I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.   
    godini,
5. Prijedlog – I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne    
    infrastrukture u 2015. godini,
6. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području   
    općine Dobrinj u 2015. godini,
7. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na
    području općine Dobrinj u 2015. godini,
8. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području  
    općine Dobrinj u 2015. godini,
9. Prijedlog – I. Izmjene Programa energetskog razvoja općine Dobrinj u 2015. godini,
10. Prijedlog – Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito  
      izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2015. godini,
11. Prijedlog – Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i 
      spašavanja Općine Dobrinj
12. Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninama - Zaključak o sklapanju ugovora o    
      prijenosu prava vlasništva između Općine Dobrinj i Darka Kralj u odnosu na   
      z.č. 1074/357 k.o. Soline, 
13. Informacije i prijedlozi,
14. Razno.                                                                           

 

AD 1.
Verifikacija zapisnika s 17. sjednice Općinskog vijeća

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je objavljen natječaj za dodjelu javne površine za postavljanje ugostiteljske opreme za pružanje ugost. usluga za vrijeme održavanja zabavnih manifestacija – ribarskih fešti i pučkih fešti kao i za „Rokovu“, „Stipanju“ i „Velu Gospoju“, te je pristigla jedna ponuda Agencije Party Vrbnik i to za „Rokovu“ i ribarske i pučke fešte, što znači da će se za „Stipanju“ i „Velu Gospoju“ ponovo raspisati natječaj.

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

AD 2.
Prijedlog – I. Izmjene Proračuna za 2015. godinu

            Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je I. Izmjene Proračuna za 2015. godinu,  zajedno s pripadajućim programima.
Istaknula je da su planirani prihodi poslovanja povećani za 721.461,00 kn i  iznose 18.477.461,00 kn, planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani za 1.791.820,00 i iznose 3.402.820,00 kn. Planirani rashodi poslovanja povećani su za 205.100,00 kn i iznose 13.025.330,00 kn, a planirani izdaci ostali su isti u iznosu od 1.000.000,00 kn.
Planirani višak prihoda od 1.123.230,00 kn koji je trebao biti ostvaren prodajom zemljišta koje nije realizirano umanjen je za ostvareni manjak prihoda iz prošle godine koji iznosi 240.106,00 kn i biti će pokriven prihodom u ovoj godini.
Ukupni planirani proračun povećan je za 1.149.945,00 kn i iznosi 21.640.175,00 kn.

Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na određene stavke Proračuna koje su izmijenjene odnosno dopunjene – rekonstrukcija zgrade Općine, - održavanje javne rasvjete, - elektromobilnost i punionice, - uređenje vrtića Polje, - oprema za vrtić Polje.

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da su jednoglasno prihvaćene I. Izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu.

 

AD 3.
Prijedlog – I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2015. godini.

 

AD 4.
Prijedlog – I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.  godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini.

 

AD 5.
Prijedlog – I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.

 

AD 6.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2015. godini.

 

AD 7.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2015. godini.

 

AD 8.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području  općine Dobrinj u 2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2015. godini.

 

AD 9.
Prijedlog – I. Izmjene Programa energetskog razvoja općine Dobrinj u 2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Programa energetskog razvoja općine Dobrinj u 2015. godini.

 

AD 10.
Prijedlog – Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2015. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2015. godini.

 

AD 11.
Prijedlog – Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se u Odluci o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj u članku 2. točka 4. mijenja i glasi:
„Željko Šporer (viši stručni savjetnik za prevenciju i planiranje u PUZS Rijeka) – član.“
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

 

AD 12.
Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninama - Zaključak o sklapanju ugovora o   prijenosu prava vlasništva između Općine Dobrinj i Darka Kralj u odnosu na z.č. 1074/357 k.o. Soline

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Zaključka o sklapanju ugovora o   prijenosu prava vlasništva između Općine Dobrinj i Darka Kralja u odnosu na z.č. 1074/357 k.o. Soline, te je Općinski načelnik pročitao priležeće obrazloženje Zaključka.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka.

 

AD 13.
Informacije i prijedlozi
13.1. Vijećnik Ratko Turčić istaknuo je da su članovi Mjesnog odbora Sv. Vid – Gostinjac uredili put prema Gostinjcu.
13.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da bi novo osnovana matična osnovna škola Omišalj, čija će sastavnica biti Područna škola Dobrinj trebala započeti s radom 1. rujna 2015. godine.
13.3. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju Općinskom vijeću da je Općina zaprimila Nacrt izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Dobrinj za 2014. godinu Državnog ureda za reviziju, koja je obavljena u razdoblju od veljače do lipnja 2015. godine, te da je dano očitovanje na isto te je vijećnicima dana mogućnost uvida u predmetno. 
13.4. Načelnik Neven Komadina dao je informaciju o dostavljenom Zaključku Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša o nadopuni Studije Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu Lječilišno-turistički kompleks „Meline“.
13.5. Načelnik Neven Komadina dao je Vijeću na znanje Odluku Ponikve voda d.o.o. Krk o cijenama vodnih usluga koja je donesena radi promjene cijene za „crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama“
13.6. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je u Krku održan sastanak na temu sakupljanja samoniklog bilja na području otoka Krka, međutim pozvani predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode nisu se odazvali.

 

AD 14.
Razno
14.1. Vijećnik Robert Justinić predložio je da se djevojčici Dori Brnić iz Kostrene (porijeklom iz Krasa) kojoj je dijagnosticirana cerebralna paraliza, uz što je uspješna članica Boćarskog kluba osoba s invaliditetom, dodijeli financijska pomoć za kupnju kolica.


Zaključeno u 22,00 sata.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr