Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća, održane 15. rujna 2015.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća, održane 15. rujna 2015. godine

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Darko Strčić, Tomislav Saftić, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Robert Justinić, Miljenko Variola, Ratko Turčić, Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1) Vijećnik Ratko Turčić u ime mještanina Sužana pita zašto je 25. kolovoza 2015. god. HEP – ODS d.o.o. isključio struju u Sužanu na par sati, obzirom da isti iznajmljuje apartman.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je Općina dala suglasnost za izvođenje radova za iskop kanala između Čižića i Sužana kojeg je bilo potrebno izvesti zbog postavljanja VN (visoko-naponskog) kabela između postojeće TS Čižići 1 i TS Sužan, a sve poradi poboljšanja kvalitete VN mreže i eliminiranja dijela dalekovoda između dva navedena objekta, a sve u interesu građana.

2) Vijećnik Alen Šamanić kad će se urediti društvene prostorije u Klanicama.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se radovi na uređenju društvenih prostorija izvršiti u narednom razdoblju.

3) Vijećnik Robert Justinić pita da li je započeo s radom novo uređeni Dječji vrtić u Polju.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je upravo danas započela s radom prva grupa djece. Što se tiče druge grupe i djece koja za sada ne pohađaju vrtić ističe da su prostorije dječjeg vrtića u potpunosti uređene ali da je u tijeku postupak sistematizacije radnih mjesta tj. da je u postupku zapošljavanje 2 odgojiteljice i 1 spremačice koji postupak provodi Dječji vrtić.
Smatra i nada se da će krajem mjeseca rujna navedeni postupak biti zaključen te da će slijedom toga započeti s radom i druga grupa.

4) Vijećnik Alen Šamanić je u ime roditelja učenika osnovne škole Dobrinj izrazio nezadovoljstvo prijevozom učenika, navodi da veliki autobus Autotrans d.o.o. Krk vozi učenike poluprazan, dok se svi ostali učenici prevoze u manjem autobusu Autotransport d.o.o. Karlovac koji je prenatrpan.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da sukladno Zakonu o otocima Autotrans d.o.o. prevozi samo učenike koji putuju manje od 3 tj. 5 km, dok temeljem čl. 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi prevoze se svi ostali učenici.

5) Vijećnik Darko Strčić pita koji su uvjeti za izgradnju zvonika u Gabonjinu sukladno PPU Općine Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se temeljem odredbi članka 81. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj, između ostalog, građevina društvene namjene može graditi najviše do visine 12,0 m.

6) Vijećnik Robert Justinić pita da li se stupilo u kontakt s vlasnikom zemljišta u naselju Kras kod vodospreme na kojem se konstantno deponira građevinski i ostali otpadni materijal.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da nije kontaktirao vlasnika ali će to učiniti narednih dana.
Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća,
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu,
3. Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine,
4. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Dobrinj za 2014. godinu,
5. Prijedlog – Izmjene i dopune Odluke o plaći općinskog načelnika, naknadi zamjenika općinskog načelnika, naknadi članova Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/06, 35/06, 44/06 i 35/09),
6. Informacije i prijedlozi,
7. Razno.


AD 1.
Verifikacija zapisnika s 18. sjednice Općinskog vijeća
- Vijećnik Alen Šamanić pita da li je zatražen popis postojećih autobusnih stanica na području općine Dobrinj od Autotrans d.o.o..
Načelnik Neven Komadina odgovara da nije, uputit će se dopis Autotrans d.o.o..
- Vijećnik Robert Justinić pita da li su uplaćena sredstva za Doru Brnić.
Načelnik Neven Komadina odgovara da će se provjeriti.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu
Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu, te istaknula da su u navedenom razdoblju prihodi Proračuna bili planirani u iznosu od 21.880.281,00 kn, a ostvareni u iznosu od 4.915.888,46 kn odnosno 27 %, dok su rashodi Proračuna bili planirani u iznosu od 20.640.175,00 kn, a ostvareni u iznosu od 5.208.007,04 kn odnosno 9 %.
U računu financiranja izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma planirani su u iznosu 1.000.000,00 kn i ostvareni u iznosu od 69.800,00 kn odnosno 7 %, a manjak sredstva iz prethodnih godina iznosi 240.105,65 kn. Na dan 30.06.2015. manjak prihoda iznosi 602.024,23 kuna. Razlog smanjenog ostvarenja proračuna je planirani veliki iznos od prodaje zemljišta koji nije realiziran zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa.
Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu.

AD 3.
Izvješće Općinskog načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je polugodišnje izvješće o radu dostavljeno na znanje Općinskom vijeću temeljem članka 51. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine PGŽ“ broj 35/09 i 10/13) te je ukratko izložio isto. Općinski načelnik se, između ostalog, ostvrnuo na radnje koje se odnose na izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj. S tim u svezi naveo je da se javna rasprava očekuje po dobivanju suglasnosti Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode na ocijenu utjecaja na okoliš projekta „Zdravstveni centar Meline“. Istaknuo je da je teško predvidjeti kada i ako će se dobiti suglasnost na Projekt odnosno lokaciju istog. Također, načelnik je istaknuo da se radi o projektu ključnom za razvoj Općine te da je nužno sačekati očitovanje Uprave za zaštitu prrode te raspraviti javni interes kroz javnu raspravu.

AD 4.
Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Dobrinj za 2014. godinu – na znanje
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka u razdoblju od veljače do srpnja 2015. godine na temelju odredbi Zakona o Državnom uredu za reviziju obavio financijsku reviziju Općine Dobrinj za 2014. godinu, te je stoga Izvješće dostavljeno Općinskom vijeću na znanje.
Općinski načelnik je istaknuo da na temelju obavljene Financijske revizije Općine Dobrinj za 2014. godinu kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima te da financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju poslovanje te stanje imovine i obveza te da je izraženo bezuvjetno mišljenje. Također je istaknuo da je sukladno odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju Državnom uredu dostavljen
obrazac Plana provedbe naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju te da će se po istom i nadalje postupati.

AD 5.
Prijedlog – Izmjene i dopune Odluke o plaći općinskog načelnika, naknadi zamjenika općinskog načelnika, naknadi članova Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 23/06, 35/06, 44/06 i 35/09)
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog – Izmjene i dopune Odluke o plaći općinskog načelnika, naknadi zamjenika općinskog načelnika, naknadi članova Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, te objasnila pojedine izmjene i dopune.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 6.

Informacije i prijedlozi
6.1. Načelnik Neven Komadina ukratko se osvrnuo na projekt Kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj te istaknuo da su završeni radovi na izgradnji crpnih stanica. Nadalje, načelnik je rekao da će se tijekom mjeseca listopada održati sastanak s predstavnicima Hrvatskih voda u svezi Projekta i daljnje dinamike istog.
6.2. Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić istaknuo je da je prisustvovao sastanku s predstavnicima Udruženja obrtnika otoka Krka a vezano za usvajanje Izmjene i dopune Zajedničke odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka, obzirom da jedino Općina Dobrinj nije usvojila istu.
Na sastanku je dogovoreno da kao jedna od točaka na idućoj sjednici Općinskog vijeća bude upravo navedena Odluka.

AD 7.
Razno
Zamjenik općinskog načelnika naveo je da je 11. rujna 2015. godine u prostorijama „Nove osnovne škole“ u organizaciji LAG-a „KVARNERSKI OTOCI“ održana radionica o mogućnostima financiranja razvojih projekata iz sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj - Mjere 19, a o održavanju koje su bili upoznati.


Zaključeno u 21,30 sata.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr