Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća, održane 10. prosinca 2015.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća, održane 10. prosinca 2015. godine

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Tomislav Saftić, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Robert Justinić, Miljenko Variola, Ratko Turčić i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina,
predstavnici Udruge obrtnika otoka Krka – Ceha prijevoznika Sekcije taksi prijevoza:
g. Robert Grlj, g. Marinko Ivanković, g. Marin Crnčić i g. Goran Mavrović.

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).
Odsutni članovi Vijeća: Mladen Španjol i Darko Strčić (opravdali nedolazak).
Unatoč pozivu na sjednicu Općinskog vijeća nisu se odazvali predstavnici medija Radio otok Krk i Novi list d.d..

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1) Načelnik Neven Komadina odgovara na pitanja vijećnika s prošle sjednice Općinskog vijeća i to: a) pitanje vijećnika Alena Šamanića da se od Autotrans d.o.o. zatraži popis postojećih autobusnih stanica na području općine Dobrinj
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je Autotrans d.o.o. dostavio popis autobusnih stanica.
b) pitanje vijećnika Roberta Justinića o uplati sredstava za djevojčicu Doru Brnić.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da su sredstva za nabavu invalidskih kolica uplaćena.

2) Vijećnik Ratko Turčić ukazuje na problem udarnih rupa na dionici ceste Sv. Vid – Donja Hlapa.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se u idućoj godini postaviti mikroasfalt.

3) Vijećnik Sanjin Kirinčić pita da li ima novosti vezano za radove na izgradnji kanalizacijskog sustava odvodnje priobalja Općine Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da trenutno nema novosti, međutim početkom mjeseca siječnja ili veljače Ponikve d.o.o. Krk raspisat će natječaj za nastavak radova na kanalizacijskom sustavu te ukoliko ne bude žalbi na jesen bi se trebalo započeti s radovima.
Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog – Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Zajedničke odluke o
izmjenama i dopunama Zajedničke odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka
Krka,
3. Prijedlog – II. Izmjene Proračuna za 2015. godinu,
4. Prijedlog – II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2015.
godini,
5. Prijedlog – I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području
općine Dobrinj u 2015. godini,
6. Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015.
godini,
7. Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2015. godini,
8. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području
općine Dobrinj u 2015. godini,
9. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području
općine Dobrinj za 2015. godinu,
10. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na
području općine Dobrinj u 2015. godini,
11. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području
općine Dobrinj za 2015. godinu,
12. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na
području općine Dobrinj u 2015. godini,
13. Prijedlog – I. Izmjene Programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u
2015. godini,
14. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području
općine Dobrinj u 2015. godini,
15. Prijedlog – II. Izmjene Programa energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2015.
godini,
16. Prijedlog– I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2015. godini,
17. Prijedlog - Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2015.
godinu,
18. Prijedlog – Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima,
19. Prijedlog – Godišnji plan davanja koncesija za 2016. godinu,
20. Prijedlog – Odluke o raspolaganju nekretninama: prodaja dijela z.č. 2576/2 k.o.
Dobrinj (55 m2), dijela z.č. 2169/11 k.o. Dobrinj (15 m2), dijela 1074/1 k.o. Soline (10
m2, 57 m2 i 202 m2), z.č. 1117/29 k.o. Soline i odabir najpovoljnijeg ponuditelja za
dio z.č. 6016/1 k.o. Soline (162 m2),
21. Informacije i prijedlozi,
22. Razno.


AD 1.
Verifikacija zapisnika s 19. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić daje na glasovanje zapisnik sa 19. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
Prijedlog – Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Zajedničke odluke o izmjenama i dopunama Zajedničke odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka
Krka
Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić pozdravio je nazočne predstavnike Udruge obrtnika otoka Krka – Ceha prijevoznika Sekcije taksi prijevoza te se ukratko osvrnuo na temu taksi prijevoza.
U ime prijevoznika taksi prijevoza obratio se gosp. Robert Grlj te razložio tijek događanja oko davanja suglasnosti na Prijedlog Zajedničke odluke o izmjenama i dopunama Zajedničke odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka na što se nadovezao načelnik Neven Komadina, te dao riječ gosp. Goranu Mavroviću.
Gosp. Goran Mavrović, vl. uslužnog obrta IGOADRIA iz Dobrinja, prezentirao je novu ponudu o povoljnom taxi prijevozu za stanovnike općine Dobrinj.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka.

AD 3.
Prijedlog – II. Izmjene Proračuna za 2015. godinu
Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je II. Izmjene Proračuna za 2015. godinu, zajedno s pripadajućim programima.
Istaknula je da je Proračun smanjen za 4.325.470,00 kn i iznosi 17.314.705,00 kn.
Prihodi su smanjeni, u najvećem iznosu, na stavci Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – prodaja zemljišta , kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine – uređenje općinske zgrade koji su planirani u slijedećoj godini.
Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da su jednoglasno prihvaćene II. Izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu.

AD 4.
Prijedlog – II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2015. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2015. godini.

AD 5.
Prijedlog – I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2015. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2015. godini.

AD 6.
Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini.

AD 7.
Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.

AD 8.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2015. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2015. godini.

AD 9.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području
općine Dobrinj za 2015. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2015. godini.

AD 10.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na
području općine Dobrinj u 2015. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2015. godini.

AD 11.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području
općine Dobrinj za 2015. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 2015. godini.

AD 12.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2015. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2015. godini.

AD 13.
Prijedlog – I. Izmjene Programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2015. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2015. godini.

AD 14.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2015. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2015. godini.

AD 15.
Prijedlog – II. Izmjene Programa energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2015. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o II. Izmjenama Programa energetskog razvoja općine Dobrinj u 2015. godini.

AD 16.
Prijedlog– I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2015. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2015. godini.

AD 17.
Prijedlog - Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu.

AD 18.
Prijedlog – Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima te objasnila pojedine izmjene i dopune.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 19.
Prijedlog – Godišnji plan davanja koncesija za 2016. godinu
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Godišnjeg plana davanja koncesija za 2016. godinu, te objasnila pojedine izmjene i dopune.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 20.
Prijedlog – Odluke o raspolaganju nekretninama: prodaja dijela z.č. 2576/2 k.o. Dobrinj (55 m2), dijela z.č. 2169/11 k.o. Dobrinj (15 m2), dijela 1074/1 k.o. Soline (10 m2, 57 m2 i 202 m2), z.č. 1117/29 k.o. Soline i odabir najpovoljnijeg ponuditelja za dio z.č. 6016/1 k.o. Soline (162 m2)
1) Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se temeljem zahtjeva zainteresiranih osoba predlaže prodaja nekretnina na način kako slijedi: nekretnine u vlasništvu Općine i to:
- dio z.č. 1074/1, udio 202/1026839, ukupno 202 m2, upisana u zk. ul. 9436 k.o. Soline,
- dio z.č.1117/29, udio 701/787, ukupno 701 m2, upisana u zk. ul. 5562, k.o. Sužan.
Prijedlog za prodaju dijela z.č. 1074/1 k.o. Soline, u površini od 202 m2, radi formiranja okućnice nekretnine, po tržišnoj vrijednosti utvrđenoj po sudskom vještaku građevinske struke od 25. studenoga 2015. godine, u iznosu od 98,32 €/m2 odnosno 750,00 kn/m2, ukupno 19.861,37 € odnosno 151.500,00 kn.
Prijedlog za prodaju dijela z.č. 1117/29 k.o. Sužan, u površini od 701 m2, po tržišnoj vrijednosti utvrđenoj po sudskom vještaku građevinske struke od 25. studenoga 2015. godine,
u iznosu od 125,85 €/m2 odnosno 960,00 kn/m2, ukupno 88.220,85 € odnosno 672.960,00 kn.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluka.
2) Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da su za kupoprodaju nekretnine z.č. 6016/1 k.o. Soline na temelju provedenog javnog natječaja, objavljenog dana 11. listopada 2015. godine u „Novom listu“, odabrani ponuditelji Nada i Dragutin Simović iz Hlape, Hlapa 6.
Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.
3) Općinsko vijeće raspravljalo je o Prijedlogu Odluke kojom Općina Dobrinj dodjeljuje na korištenje Turističkoj zajednici Općine Dobrinj prostor koji se nalazi u zgradi u vlasništvu Općine Dobrinj, na nekretnini zemljišnoknjižnih oznaka grč.č. 762/1 k.o. Soline, površine 37 m2, temeljem odredbi članka 6. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), te je jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 21.
Informacije i prijedlozi
21.1. Načelnik Neven Komadina informirao je Općinsko vijeće o slijedećim temama raspravljanim na Koordinaciji Grada Krka i Općina otoka Krka, održane dana 10. prosinca 2015.g. u Općini Baška:
- Direktor Kanala Ri Neven Šantić predstavio je moguće oblike suradnje s JLS otoka Krka
- Predsjednik Udruga „Moj otok“ Nenad Maljković predstavio je projekt izmjene azbestnih krovnih pokrova
- Sufinanciranje programa hospicija „Marija Krucifiksa Kozulić“ iz Rijeke
- Pročelnica Odjela za odgoj i obrazovanje PGŽ Edita Stilin dala je informaciju o razvoju školstva na otoku Krku (objekti i oprema, programi i stručni suradnici)
21.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je 9. prosinca 2015.g. u Malinskoj održan humanitarni koncert „Za Teov prvi korak“ za pomoć u liječenju malenog Tea Jelenovića iz Klimna, te pozvao vijećnike na peti u nizu humanitarnih koncerata koji će se održati 26. prosinca 2015.g. u Osnovnoj školi Dobrinj.

AD 22.
Razno
22.1. Vijećnik Alen Šamanić ukazuje na prisutnu pojavu sondiranja - bušenja na privatnim zemljištima u Čižićima i Tribuljama, te pita da li je za isto potrebno odobrenje određenih službi.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto provjeriti.


Zaključeno u 21,30 sata.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr