Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća,
održane 21. ožujka 2016.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća, održane 21. ožujka 2016. godine

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Robert Justinić, Tomislav Saftić, Ratko Turčić, Darko Strčić i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina i Zdenko Kirinčić (zamjenik Općinskog načelnika).
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).

Odsutni članovi Vijeća: Miljenko Variola i Mladen Španjol (opravdali nedolazak).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1) Vijećnik Ratko Turčić pita za projekt Aqua park.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je održao sastanak s predstavnicima Javne ustanove Priroda, te je utvrđeno da je za projekt Aqua parka potrebno izraditi Studiju Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.
2) Vijećnik Ratko Turčić pita za saniranje asfaltnog ulegnuća ceste na lokaciji „Mostića“ u Melinama.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se radovi na istom izvršiti u narednom razdoblju.
Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća,
2. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine,
3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu, 4. Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu, 5. Prijedlog - Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini, 6. Prijedlog - Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini,
7. Financijski izvještaj Općine Dobrinj (Bilanca; Izvještaj o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima; Izvještaj o obvezama; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj
klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza;
Bilješke uz financijska izvješća za 2015 godinu) – na znanje,
8. Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne
djelatnosti javna rasvjeta - opskrba električnom energijom,
9. Prijedlog – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području općine Dobrinj,
10. Prijedlog - Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za
2015. godinu,
11. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-
goranske županije – na znanje,
12. Informacije i prijedlozi,
13. Razno.


AD 1.
Verifikacija zapisnika s 21. sjednice Općinskog vijeća,
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik s 21. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je polugodišnje izvješće o radu dostavljeno Općinskom vijeću na znanje temeljem članka 51. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine PGŽ“ broj 35/09, 10/13 i 36/13) te je ukratko isto izložio.

AD 3.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu
Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu, te istaknula da su u navedenom razdoblju prihodi Proračuna bili planiran u iznosu od 17.554.811,00 kn, a ostvareni u iznosu od 14.113.063,76 kn odnosno 80,4%, dok su rashodi Proračuna bili planirani u iznosu od 16.314.705,00 kn, a ostvareni u iznosu od 13.574.565,62 kn odnosno 83,2%.
U računu financiranja izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma planirani su u iznosu 1.000.000,00 kn i ostvareni u iznosu od 909.800,00 kn odnosno 91,0 %, a manjak prihoda iz
prethodne godine planiran u iznosu od 240.106,00 kn, a ostvaren je u iznosu od 240.105,65 kn odnosno 100,0 %.
U 2015. godini ostvaren je ukupan manjak od 611.407,51 kunu, a razlog tome je što nije ostvarena planirana prodaja zemljišta, dio zbog neriješenog imovinskog stanja, a dio zbog tri puta neuspješnih pokušaja prodaje zemljišta u Čižićima, po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti sudskog vještaka građevinske struke.
Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2015. godinu.

AD 4.

Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o raspodjeli rezultata za 2015. godinu.

AD 5.

Prijedlog – Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno usvaja Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.

AD 6.

Prijedlog – Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno usvaja Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini.

AD 7.

Financijski izvještaj Općine Dobrinj (Bilanca; Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima; Izvještaj o obvezama; Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji; Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza; Bilješke uz financijska izvješća za 2015 godinu) – na znanje
Ankica Šamanić razložila je Financijski izvještaj Općine Dobrinj koji je dostavljen Općinskom vijeću na znanje.

AD 8.

Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti javna rasvjeta - opskrba električnom energijom
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je sukladno odredbama Odluke o komunalnim djelatnostima proveden postupak javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti javna rasvjeta – opskrba električnom energijom, te je Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja utvrdilo da su na javni natječaj pristigle tri ponude, i to: RWE ENERGIJA d.o.o. Zagreb, CRODUX PLIN d.o.o. Zagreb, i ponuda HRVATSKI TELEKOM d.d. Zagreb te su sve ponude pravodobne i potpune.
Istaknuo je da je najpovoljnija ponuda CRODUX PLIN d.o.o. Zagreb, te predlaže Općinskom vijeću da prihvati ponudu.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.

AD 9.

Prijedlog – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Dobrinj
Načelnik Neven Komadina ukratko je obrazložio prijedlog Odluke te istaknuo da se za dan provedbe izbora određuje nedjelja, 15. svibnja 2016.g.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.

AD 10.

Prijedlog - Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2015. godinu
Načelnik Neven Komadina obrazložio je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2015. godinu, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo predmetno Izvješće.

AD 11.

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije – na znanje
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Državni ured za reviziju, Područni ured Rijeka u razdoblju od 23. veljače 2015. do 15. siječnja 2016. godine na temelju odredbi Zakona o Državnom uredu za reviziju obavio reviziju učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Primorsko-goranske županije, te je stoga Izvješće dostavljeno Općinskom vijeću na znanje.

AD 12.

Informacije i prijedlozi
12.1. Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić dao je informaciju s održane konferencije „Smart Cities 2016 – Pametni gradovi – budućnost počinje sada“ u Zagrebu, 17.3.2016.g., gdje su između ostalog istaknuli kao svijetli primjer Hrvatske, otok Krk i Dubrovnik uz četiri Europska grada, otok Krk za projekt „Smart islanda – Pametni otok“ u sklopu kojeg se u
Općini Dobrinj vodi pilot projekt u Dobrinju kod groblja (punionica za el. vozila, lampe s nadzorom, wi-fi, kamere, senzori prolaza i parkiranja).
12.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja Primorsko-goranske županije donio Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Primorsko-goranske županije za životno djelo gosp. Ivanu Pavačiću za izniman doprinos u promicanju tradicijske glazbe Hrvatskog primorja čime ona postaje opća kulturna vrijednost.
Prijedlog Odluke upućen je Županijskoj skupštini koja će na svojoj sjednici 31. ožujka 2016. godine odlučiti o istom.
12.3. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Osnovna škola Omišalj uputila Općini zamolbu za preuzimanjem brige o okolišu PŠ Dobrinj, budući da zaposleni domar nije u mogućnosti s obzirom na obim poslova održavati travnatu površinu u okružju škole.
Stoga je odlučeno da će ubuduće Općina Dobrinj odnosno TD KOMUN d.o.o. održavati okoliš PŠ Dobrinj.
12.4. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da je pedagog i psiholog u PŠ Dobrinj svakodnevno, naizmjence tijekom tjedna, te je u razgovoru s ravnateljem Osnovne škole Omišalj dogovoreno da će škola uputiti dopis Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa o zapošljavanju logopeda.

AD 13.

Razno

Zaključeno u 21,15 sati.
 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr