Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća, održane 19. veljače 2014.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća, održane 19. veljače 2014. godine
u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 18,30 sati.


Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Tomislav Saftić Ratko Turčić, Robert Justinić, Miljenko Variola, Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić.
Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine) i Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO).
Odsutni: Alen Šamanić (opravdao nedolazak).


Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.


1) Vijećnik Mladen Španjol osvrnuo se na zaključak Vijeća s prošle sjednice a vezano za uklanjanje borova u centralnom dijelu groblja Dobrinj zbog opasnosti od rušenja borova. Istaknuo je da MO Dobrinj i KD Dobrinj ne podržavaju istu inicijativu, te smatraju da to nije rješenje.
- Raspravi se priključio vijećnik Ratko Turčić te napomenuo da je potpisana peticija građana koji su za rušenje borova, te je Vijećnik Mladen Španjol odgovorio da će, ako treba, donijeti peticiju građana koji su protiv rušenja borova.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je Ministarstvu zaštite okoliša odnosno Upravi za zaštitu prirode upućen dopis, te će se po odgovoru Ministarstva donijeti konačna odluka.
2) Vijećnik Darko Strčić pita za čišćenje septičke jame trgovine u Gabonjinu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je za čišćenje zadužen zakupac prostora.
3) Vijećnik Miljenko Variola pita u kojoj je fazi izrada Prostornog plana.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je postupak izmjena i dopuna PPU Općine u tijeku te da je isti potrebno uskladiti s Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji koji su zakoni stupili na snagu 1. siječnja 2014. godine.
4) Vijećnik Miljenko Variola pita da li postoji mogućnost da parcela koja se nalazi na rubnom građevinskom području može ostati van građevinskog područja Prostornog plana.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da ovisi gdje se nalazi, ali u principu ne bi smjelo.
5) Vijećnik Miljenko Variola dao je primjedbe na izvršene asfalterske radove u Rasopasnu, tj. na nastala ulegnuća na cestama, te predlaže da se dogovori sastanak na licu mjesta.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se dogovorit sastanak sa predstavnicima Županijske uprave za ceste, Ponikve d.o.o., izvođačima radova, osobom zaduženom za nadzor i Općinom. Istaknuo je da su ulegnuća česti problem, budući da se asfaltiranje izvodi odmah po završetku radova.
6) Vijećnik Mladen Španjol napominje da se u maslinicima grade kućice.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je Općina nebrojeno puta prijavljivala iste građevinskoj inspekciji, međutim rezultata nije bilo.
7) Vijećnik Mladen Španjol pita da li postoji mogućnost proširenja građevinskog područja u Dobrinju na dijelu od vodospreme prema Krasu, budući je isto vodozaštitno područje.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se može predvidjeti zona „Glavača“, međutim treba uputiti zahtjev Hrvatskim vodama i Ponikve d.o.o. da se smanji vodozaštitno područje.
8) Vijećnik Mladen Španjol napominje da je ove godine 70 godina od rušenja zvonika u Dobrinju, te predlaže da se tom prigodom uredi unutrašnjost zvonika.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je naručen projekt uređenja zvonika, međutim u proračunu nisu predviđena sredstva. Nadovezao se zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić te istaknuo da je cijena projekta oko 164.000,00 kn.
Načelnik Neven Komadina napominje kako je svojevremeno VIP ponudio besplatno uređenje zvonika, a zauzvrat da postavi odašiljač na zvonik. Tada je skupina građana organizirala zbor građana bez znanja Općine, te odbila ponudu VIP-a.
9) Vijećnik Mladen Španjol ističe da se ove godine slavi 40 godišnjica etnografskog muzeja u Dobrinju, te pita da li se javno priznanje Općine može dodijeliti posmrtno pok. Željku Barbaliću.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da može, te napominje da će u mjesecu ožujku biti objavljen pozivni natječaj za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Dobrinj.
Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:


D N E V N I R E D
1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog - Odluka o komunalnim djelatnostima,
3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj za 2013. godinu,
4. Plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2014. godinu,
5. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području općine Dobrinj za razdoblje od 2014. do 2016. godine,
6. Prijedlog - Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan,
7. Prijedlog – Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Dobrinj,
8. Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj,
9. Prijedlog - Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 2014. godini
10. Prijedlog - Odluka o izboru članova Odbora za kulturu,
11. Prijedlog - Odluka o izboru članova Odbora za sport,
12. Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti,
13. Prijedlog - Odluka o prihvaćanju završnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji,
14. Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama,
15. Informacije i prijedlozi,
16. Razno.


AD 1.
Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Općinskog vijeća
Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić ukazao je na pogrešku u AD 25. 25.7. gdje umjesto „vijećnik“ ima stajati „zamjenik načelnika“.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 5. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.
AD 2.
Prijedlog - Odluka o komunalnim djelatnostima
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da se predmetnom Odlukom utvrđuju komunalne djelatnosti koje se obavljaju na području općine Dobrinj, način i uvjeti obavljanja komunalnih djelatnosti te druga pitanja od značaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na području općine Dobrinj, a sve sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu odnosno Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva, Zakonu o vodama, Zakona o cestama i Zakonu o koncesijama.
Općinsko vijeće raspravljalo je o Odluci, te zaključilo da se u članku 14. dodaju riječi „ili ekonomski najpovoljnije ponuda“ kao dodatni kriterij pored navedenog kriterija najniže ponuđene cijene.
Nakon kraće rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Prijedlog Odluke.
AD 3.
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj za 2013. godinu
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj za 2013. godinu.
Općinsko vijeće raspravljalo je o predmetnoj Analizi, te je vijećnik Ratko Turčić napomenuo da se u stavku 1.3.3. Dobrovoljna vatrogasna društva ispravi kategorija na način da umjesto „C“ ima stajati „B“ odnosno da isto nije potrebno korigirati budući da Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša ni Plan zaštite i spašavanja nisu korigirani.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj za 2013. godinu.
AD 4.
Plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2014. godinu
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je prijedlog Plana davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2014. godinu, te istaknula da istim Općina Dobrinj planira u 2014. godini dati slijedeće koncesije:
1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dobrinj
- planirani broj koncesija: jedna koncesija,
- rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,
- početak koncesije: 2014. godina,
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi: 10.000,00 kuna,
- pravni osnov za davanje koncesije: Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13) Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/12) i Odluka o komunalnim djelatnostima.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2014. godinu.
AD 5.
Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području općine Dobrinj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je prijedlog Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Dobrinj za razdoblje od 2014. do 2016. godine, te istaknula da predmetnim Planom Općina Dobrinj u razdoblju od 2014. do 2016. godine planira dati sljedeće koncesije:
1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Dobrinj
- planirani broj koncesija: jedna koncesija,
- rok na koji se koncesija planira dati: deset godina,
- početak koncesije: 2014. godina,
- procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi: 10.000,00 kuna,
- pravni osnov za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/ 00, 59/01, 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12 i 94/13), Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 143/ 12) i Odluka o komunalnim djelatnostima.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
AD 6.
Prijedlog - Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan
Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da je Općina Dobrinj provela postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan, te je u postupku postupano, kako slijedi :
- 10. prosinca 2013. godine donesena Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti - obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan, KLASA:022-05/13-32/1, URBROJ: 2142-04-02-13-76.
- 02. siječnja 2014. godine u „Elektroničkom oglasniku javne nabave“ objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije, broj objave: 2013/S01K-0105586.
- 31. siječnja 2014. godine u 12:00 sati proveden je postupak javnog otvaranja ponuda, te je utvrđeno da su do roka za dostavu ponuda pristigle ukupno 3 (tri) ponude ponuditelja:
1. SUZA ADRIA d.o.o. Kostrena,
2. Obrt za pogrebne usluge LOVOR, vl. Sadik Škrgić, Kastav,
3. USLUGE „CVELIĆ“, vl. Josip Cvelić, Malinska,
- postupkom pregleda i ocjena ponuda, o čemu je sastavljen Zapisnik o pregledu i ocijeni ponuda od 14. veljače 2014. godine, KLASA:402-08/13-165/6, URBROJ: 2142-04-03-13-6, ustanovljeno je da je ponuda ponuditelja USLUGE „CVELIĆ“, vl. Josip Cvelić, Malinska sukladna uvjetima iz Dokumentacije za nadmetanje i valjana, te je prema kriteriju najviše ponuđene naknade za koncesiju, ocijenjena najpovoljnijom.
Nakon kraće rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Prijedlog Odluke.
AD 7.
Prijedlog – Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Dobrinj
Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se ovom Odlukom PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za komunalne djelatnosti, Krk, Vršanska 14, dodjeljuje obavljanje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Dobrinj, a u skladu s odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.
AD 8.
Prijedlog - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za razvoj
Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da u Odluci o naknadi za razvoj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 19/10) u članku 3. i 4. umjesto riječi „PONIKVE d.o.o.“ ima stajati „PONIKVE VODA d.o.o.“, a s obzirom na statusne promijene Ponikve d.o.o.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.
AD 9.
Prijedlog - Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 2014. godini
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 2014. godini, te je sukladno Odluci priležećem obrazloženju objasnila pojedine odredbe te predložila prihvaćanje predmetne Odluke u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.
AD 10.
Prijedlog - Odluka o izboru članova Odbora za kulturu
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odbora za izbor i imenovanja Odluke o izboru članova Odbora za kulturu, te navela da se u Odbor predlažu, kako slijedi:
1. Zdenko Kirinčić, predsjednik
2. Franjo Turčić, član
3. Ivančica Justinić, član
4. Ivan Pavačić, član
5. Mladen Radoslović, član
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.
AD 11.
Prijedlog - Odluka o izboru članova Odbora za sport
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odbora za izbor i imenovanja Odluke o izboru članova Odbora za sport, te navela da se u Odbor predlažu, kako slijedi:
1. Ivan Šamanić, predsjednik
2. Dalibor Gržetić, član
3. Davor Feretić, član
4. Luka Tabako, član
5. Ivan Brusić, član
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.
AD 12.
Pravilnik o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti – na znanje
Načelnik Neven Komadina obrazložio je odredbom članka 18. Zakona o javnoj nabavi propisano da se Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna i da pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom. Slijedom navedenog Pravilnikom, koji se vijećnicima dostavlja na znanje, uređuje se priprema i provedba postupaka nabave bagatelne vrijednosti koji prethode stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i usluga, a sve u svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava.
AD 13.
Prijedlog - Odluka o prihvaćanju završnog likvidacijskog izvješća Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana u likvidaciji
Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da je Centar za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana dostavio osnivačima Ustanove Završno likvidacijsko izvješće koje se upućuje Općinskom vijeću na donošenje Odluke o prihvaćanju istog, a sve poradi okončanja postupka likvidacije Ustanove.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.
AD 14.
Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama
Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da je prijedlog da Općina Dobrinj kupi radi proširenja lokalne ceste u naselju Šilo dio k.č. 1581/11 i dio k.č. 1581/12 k.o. Soline za
tržišnu vrijednost od 98,00 euro/m2, sve sukladno nalazu sudskog vještaka građ. struke br. 17/2014, od 18. veljače 2014. godine.
Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine za potrebe formiranja okućnice na području općine Dobrinj, naselje Čižići, i to k.č. 1117/39 k.o. Sužan, površine 36 m2, za tržišnu vrijednost od 121,97 euro/m2, sve sukladno nalazu sudskog vještaka građ. struke br. 09/2014, od 30. siječnja 2014. godine.
Prijedlog Odluke o kupoprodaji nekretnine za potrebe formiranja okućnice na području općine Dobrinj, naselje Kras, i to k.č. 6005, k.o. Dobrinj, površine 179 m2, za tržišnu vrijednost od 46,78 euro/m2, sve sukladno nalazu sudskog vještaka građ. struke br. 08/2014, od 29. siječnja 2014. godine.
AD 15.
Informacije i prijedlozi
15.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da su Općini upućena dva podneska, a vezano za popuste kod obračunavanja komunalnog doprinosa.
- Općinsko vijeće raspravljalo je o istom, te donijelo slijedeći zaključak:
Utvrđuje se da će Općinsko vijeće Općine Dobrinj na sjednici koja će se održati u narednom kratkoročnom razdoblju odlučivati o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/09, 30/1 i 58/12) u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.
15.2. Načelnik Neven Komadina napomenuo je da bi zbog povećanog obima posla na obračunu legalizacija objekata trebalo zaposliti pripravnika na godinu dana.
15.3. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je dobiven naputak Državnog izbornog povjerenstva RH o objavi godišnjih financijskih izvještaja političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača, te po istom treba postupiti.
AD 16.
Razno
16.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je kako se na Skupštini PONIKVE VODA d.o.o. raspravljalo o cijeni vode, te je donijet zaključak da se preispita cijena vode i usporedi s zakonskim odredbama.

 

 

Zaključeno u 22,30 sat.Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić v.r., tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Zoran Kirinčić

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr