Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća, održane 31. ožujka 2014.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća, održane 31. ožujka 2014. godine
u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.


Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić,  Tomislav Saftić Ratko Turčić, Robert Justinić, Miljenko Variola, Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo). Odsutni: Alen Šamanić (opravdao nedolazak).      Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.
1)
Vijećnik Ratko Turčić navodi da  propada sloj asfalta u Hlapi.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da su kontaktirane Ponikve voda d.o.o., izašlo se na lice mjesta, te je dogovoreno da se isto sanira.
2) Vijećnik Mladen Španjol pita da li će se postavit tuševi na plaži u Melinama.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se postaviti.
3) Vijećnik Darko Strčić predlaže da se asfaltira ulica kod obitelji Purić, obzirom da GP KRK d.d. trenutno izvodi radove asfaltiranja u Gabonjinu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će kontaktirati GP KRK d.d.
4) Vijećnik Mladen Španjol navodi da je propao asfalt kod mreže za odvodnju na predjelu „Stenice“ u Dobrinju.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto sanirati.      Predsjednik Vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda na način da se AD 13. mijenja i glasi: „Prijedlog – Odluka o izgradnji sustava odvodnje na lokalitetu Komoriška u naselju Klimno“, prijašnja AD 13. postaje AD 14., AD 14. postaje AD 15.             Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:  

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća,

2. Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine,
3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2013. godinu,
4. Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2013. godinu,
5. Prijedlog - Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  
    u 2013. godini,
6. Prijedlog - Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini,
7. Prijedlog - Izvještaj Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu,

8. Prijedlog - Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2013.    
    godinu,
9. Prijedlog - Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na      
području Općine Dobrinj za razdoblje 2014.-2016. godine,
10. Prijedlog - Odluka o oslobađanju od plaćanja spomeničke rente,
11. Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama,
12. Prijedlog – Odluka o izgradnji vodovoda na predjelu Meline,
13. Prijedlog – Odluka o izgradnji sustava odvodnje na lokalitetu Komoriška u naselju Klimno,
14. Informacije i prijedlozi,
15. Razno.  

AD 1.

Verifikacija zapisnika s 6. sjednice Općinskog vijeća      Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 6. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.  

AD 2.

Izvješće općinskog načelnika za razdoblje srpanj - prosinac 2013. godine Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je polugodišnje izvješće o radu dostavljeno na znanje Općinskom vijeću temeljem članka 51. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine PGŽ“ broj 35/09, 10/13 i 36/13).  

AD 3.
Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2013. godinu

Ankica Šamanić (referent  za financije i  računovodstvo) razložila je Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2013. godinu, te istaknula da su u navedenom razdoblju prihodi Proračuna bili planiran u iznosu od 17.962.600,00 kn, a ostvareni u iznosu od 16.013.383,69 kn odnosno 89,1%, dok su rashodi Proračuna bili planirani u iznosu od 15.453.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 12.591.521,67 kn odnosno 78,5%.      U računu financiranja izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajma planirani su u iznosu 3.030.000,00 kn i ostvareni u iznosu od 3.030.000,00 kn odnosno 100 %, a raspoloživa sredstva iz prethodnih godina bila su planirana u iznosu od 520.400,00 kn a ostvarena su u iznosu od 520.286,81 kn odnosno 100,0 %. Ovi izdaci odnose se na udjele u glavnici trgovačkog društva „Ponikve“ d.o.o. koji se ulažu kroz  izgradnju vodovoda i  kanalizacije.     Ostvaren je višak 2013. g. u iznosu od 391.862,02 kn i prenosi se 520.286,81 kn viška iz prethodnih godina, te ukupno ostvareni višak iznosi 912.148,83 kn.        Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Dobrinj za 2013. godinu.  

AD 4.

Prijedlog - Odluka o raspodjeli rezultata za 2013. godinu

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o raspodjeli rezultata za 2013. godinu.  

AD 5.

Prijedlog - Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini.  

AD 6.

Prijedlog - Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini

            Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Izvještaj Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini.  

AD 7.

Prijedlog - Izvještaj Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu             Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Izvještaj Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu.  

AD 8.

Prijedlog - Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2013. godinu Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za 2013. godinu, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo predmetno Izvješće.  

AD 9.
Prijedlog - Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj za razdoblje 2014.-2016. godine Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je slijedeće:
Člankom 28. i 29.  Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području, u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.
Sustav zaštite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i veće nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa (čl. 3. st. 19. Zakona o zis).
Operativnim snagama zaštite i spašavanja na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave rukovode i koordiniraju općinski načelnik, gradonačelnik i župan, uz stručnu potporu stožera zaštite i spašavanja jedinice lokalne i područne samouprave. U katastrofama i velikim nesrećama općinski načelnik, gradonačelnik i župan izravno zapovijedaju operativnim snagama zaštite i spašavanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (čl. 9. st. 1. Zakona o zis)
Operativne snage sastoje se od:
- stožera zaštite i spašavanja,
- službi i postrojbi središnjih tijela državne uprave koja se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti,
- zapovjedništava i postrojbi vatrogastva,
- zapovjedništava i postrojbi civilne zaštite, i drugih operativnih snaga civilne zaštite, 
- službi i postrojbi pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti.
Osim operativnih snaga, ostali sudionici zaštite i spašavanja su:
- fizičke i pravne osobe,
- izvršna i predstavnička tijela jedinica lokalne i područne samouprave,
- središnja tijela državne uprave. Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno  prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 10.

Prijedlog – Odluka o oslobađanju od plaćanja spomeničke rente      Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se ovom Odlukom oslobađaju obveznici plaćanja spomeničke rente na području općine Dobrinj od plaćanja spomeničke rente za 2014. godinu, temeljem članka 9. Odluke o spomeničkoj renti na području općine Dobrinj ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/10), s obzirom da je utvrđeno da su istima otežani uvjeti poslovanja. Sredstva potrebna za održavanje kulturnih dobara u visini utvrđene spomeničke rente osigurat će se u Proračunu Općine Dobrinj iz sredstava poreznih prihoda.             Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.  

AD 11.

Prijedlog - Odluka o raspolaganju nekretninama      Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da je prijedlog da Općina Dobrinj kupi nekretninu na području općine Dobrinj, i to k.č. 1051/14, k.o. Sužan, ukupno 80 m2, za potrebe formiranja parkirne površine, od UVA d.o.o. Desnić, za kupoprodajnu cijenu od 95,04 EUR/m2, utvrđenu sukladno nalazu sudskog vještaka građevinske struke broj:28/2014 od 22. veljače 2014. godine.             Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 12.

Prijedlog – Odluka o izgradnji vodovoda na predjelu Meline             Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke, te istaknuo da troškovi građevinskih radova iznose 164.225,00 kn. Predložio je Općinskom vijeću donošenje Odluke o izgradnji vodovoda na predjelu Meline, te Ponikve voda d.o.o. da provede natječaj i bude nositelj predmetne investicije.             Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Odluke.

AD 13.

Prijedlog – Odluka o izgradnji sustava odvodnje na lokalitetu Komoriška u naselju Klimno             Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o izgradnji sustava odvodnje na lokalitetu Komoriška u naselju Klimno, te istaknuo da ukupni troškovi radova iznose 240.055,00 kn.             Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo prijedlog Odluke.  

AD 14.

Informacije i prijedlozi
14.1. Načelnik Neven Komadina ukratko se osvrnuo na Prostorni plan uređenja Općine Dobrinj, te istaknuo da bi se Javna rasprava trebala održati krajem mjeseca svibnja.
Napomenuo je da je u Šilu održan sastanak s predstavnicima Županijske Lučke uprave Krk i TD Komun d.o.o., a vezano za preuzimanje upravljanja lučicama na području općine Dobrinj, kao i za razne planirane zahvate u lučicama.
14.2. Vijećnik Mladen Španjol pita vezano za zapošljavanje pripravnika.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je Zavodu za zapošljavanje poslan upit o zapošljavanju inženjera građevinarstva, međutim odgovoreno je da na Zavodu trenutno nema nezaposlenih predmetne struke.   

AD 15.

Razno
15.1. Vijećnik Ratko Turčić pita do kojeg je dijela planirana izgradnja vodovoda koja se trenutno izvodi u Sv. Vidu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je planirana izgradnja do raskrižja (kod trafostanice).
15.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je održana Izborna Skupština TZO Dobrinj, te su izabrani novi članovi Turističkog vijeća i Nadzornog odbora TZO Dobrinj, te je izabran član Skupštine TZ PGŽ i član Skupštine TZ otoka Krka.
15.3. Vijećnik Miljenko Variola pita za plaćanje priključaka na vodovodnu mrežu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se priključci više ne plaćaju, jedino u slučaju gdje je neizgrađena vodovodna mreža Ponikve voda d.o.o. daju materijal, dok investitor sam plaća građevinske radove. Zaključeno u 21,00 sat.

Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić v.r., tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Zoran Kirinčić

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr