Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća, održane 29. svibnja 2014.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća, održane 29. svibnja 2014. godine
u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.


Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić,  Tomislav Saftić, Alen Šamanić, Ratko Turčić, Robert Justinić, Miljenko Variola, Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo).     
Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1)
Vijećnik Mladen Španjol pita da li se planira da Općina novčano pomogne poplavljenim područjima.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se uplatiti sredstva.
Povela se rasprava o navedenoj temi, te je vijeće donijelo jednoglasnu odluku o odricanju vijećnika od mjesečne naknade. Također, odlučeno je da se mjesečnim naknadama vijećnika pridoda iznos od 25.000,00 kn.
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da će se odreći dijela plaće u iznosu od 5.000,00 kn, te da će se navedeni iznos pridodati gore navedenim iznosima, dok je zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić nadodao da će se odreći iznosa od 3.000,00 kn naknade. 
Načelnik Neven Komadina napomenuo je da će razgovarati s predstavnicima Vukovarsko-srijemske županije o odabiru prema potrebama, Općine kojoj će se donirati sredstva.
2) Vijećnik Mladen Španjol osvrnuo se na obuku Stožera zaštite i spašavanja koja je održana u Krku, te predložio ponovno sastajanje Stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj.
- Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić (načelnik Stožera) odgovorio je da se uskoro planira održavanje sastanka.
3) Vijećnik Mladen Španjol pita koje usluge vrši Veterinarska ambulanta Crikvenica d.o.o., obzirom da je učestala pojava pronalaska lešina životinja koje uglavnom uklanjaju lovci.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto provjeriti.
4) Vijećnik Miljenko Variola pita da li dimnjačar Paunovski Mome, vl. obrta „PAUN“ ima koncesiju, te napominje da je u Rasopasnom naplaćivao ljudima atest za ispravnost postojećeg dimnjaka.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da Općina trenutno nema koncesiju o obavljanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova, što znači da isti dimnjačar ne može vršiti predmetnu djelatnost o čemu će bit obaviješten.
5) Vijećnik Ratko Turčić pita da li postoji mogućnost da se na neki način označi kraj „Štrade“ u Melinama, obzirom da su neke brodice udarile u kamenje.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će razgovarati s kapetanom Lučke kapetanije – Ispostave Šilo o mogućnosti označavanja „Štrade“.  
6) Vijećnik Mladen Španjol pita da li postoji mogućnost da se asfaltira cesta kod stanice u Hlapi.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da u ovoj godini neće biti sredstava u Proračunu.      Predsjednik Vijeća predlaže izmjenu dnevnog reda na način da se AD 17. mijenja i glasi: „Prijedlog – Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete“.             Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s 7. sjednice Općinskog vijeća,

2. Prijedlog – I. Izmjene Proračuna za 2014. godinu,
3. Prijedlog – I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2014. godini,
4. Prijedlog – I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014.   
    godini,
5. Prijedlog – I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne    
    infrastrukture u 2014. godini,
6. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području   
    općine Dobrinj u 2014. godini,
7. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području
    općine Dobrinj za 2014. godinu,
8. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na
    području općine Dobrinj u 2014. godini,
9. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području  
    općine Dobrinj za 2014. godinu,
10. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području  
      općine Dobrinj u 2014. godini,
11. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na    području općine Dobrinj u 2014. godini,
12. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2014. godini,
13. Prijedlog – I. Izmjene Programa utroška boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj u 2014. godini,
14. Prijedlog – I. Izmjene Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu,
15. Prijedlog – Program energetskog razvoja općine Dobrinj u 2014. godini,
16. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Dobrinj,
17. Prijedlog – Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete,
18. Prijedlog – Odluka o imenovanju Odbora za javna priznanja,
19. Prijedlog – Odluka o imenovanju uredništva lista Općine Dobrinj „Fanot“,
20. Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninama,
21. Izvještaj – „Program njege u kući i pomoći starijim osobama na području općine Dobrinj,
22. Statistički pregled stanja kriminaliteta i prekršaja na području općine Dobrinj za 2013. godinu Ministarstva unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Rijeka, Policijska postaja Krk,
23. Informacije i prijedlozi,
24. Razno.       

AD 1.

Verifikacija zapisnika s 7. sjednice Općinskog vijeća     
Vijećnik Mladen Španjol napominje da još nije sanirana rupa propalog asfalta na predjelu „Stenice“ u Dobrinju.
Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić odgovara da je obaviješten nadzorni iz Ponikve Krk.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 7. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.  

AD 2.

Prijedlog – I. Izmjene Proračuna za 2014. godinu            
Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je I. Izmjene Proračuna za 2014. godinu,  zajedno s pripadajućim programima.
Istaknula je da prihodi poslovanja iznose 2.864.900,00 kn, rashodi poslovanja iznose 1.534.100,00 kn i izdaci  265.000,00 kn.
Ukupni proračun iznosi 20.423.800,00 kn.
Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na određene stavke Proračuna koje su izmijenjene odnosno dopunjene, te istaknuo da su se predvidjele stavke radi natječaja prema Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te su napravljene određene korekcije kod stavki asfaltiranja.
Vijećnik Mladen Španjol napomenuo je da se premalo ulaže u poljoprivredu, te da bi trebalo urediti toš u Polju.
Načelnik Neven Komadina složio se s time da se više ulaže u poljoprivredu, međutim da bi se poticalo poljoprivrednika, osoba mora biti po zanimanju poljoprivrednik.
Istaknuo je da Općina preko Udruge Dobrinjština - Ekoliburnija financira poljoprivredu, te napomenuo da se napravi Program razvoja poljoprivrede.
Predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić nadovezao se, te predložio da se dogovori sastanak s predstavnicima struke (poljoprivrede) i zainteresiranim članovima Udruge.
Vijećnik Mladen Španjol ukazao je na problem nedostatka sanitetskog materijala u ambulanti Hitne medicinske pomoći u Krku, te predložio da Općine doniraju navedeno.
Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se razmotrit mogućnost financiranja istog.            Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da su jednoglasno prihvaćene I. Izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2014. godinu.

AD 3.

Prijedlog – I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2014. godini            
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2014. godini  

AD 4.

Prijedlog – I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini            
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini.  

AD 5.

Prijedlog – I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.  

AD 6.

Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2014. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2014. godini  

AD 7.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj za 2014. godinu             Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2014. godini  

AD 8.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2014. godini            
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2014. godini

AD 9.

Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj za 2014. godinu            
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 2014. godini

AD 10.

Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2014. godini             Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2014. godini.  

AD 11.

Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na    području općine Dobrinj u 2014. godini            
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na    području općine Dobrinj u 2014. godini.  

AD 12.

Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2014. godini             Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2014. godini.

AD 13.

Prijedlog – I. Izmjene Programa utroška boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj u 2014. godini            
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj u 2014. godini.      

AD 14.

Prijedlog – I. Izmjene Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu            
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o I. Izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu.

AD 15.

Prijedlog – Program energetskog razvoja općine Dobrinj u 2014. godini            
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o Programu energetskog razvoja općine Dobrinj u 2014. godini.  

AD 16.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Dobrinj             Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je prijedlog općinskog načelnika Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Dobrinj, te je, sukladno Odluci priležećem obrazloženju, objasnila pojedine odredbe. Također, istaknula je da se predmetna Odluka predlaže s obzirom na gustoću prometa u ljetnim mjesecima koja se odvija na području Općine, a u svrhu rasterećenja prometa i osiguranja veće sigurnosti suučesnika u prometu, sve sukladno „Studiji organizacije prometa i prometna rješenja Šila, Čižića, Klimna i Solina“ izrađenoj po EMI PROJEKT d.o.o., broj elaborata:037, a o kojim je činjenicama i javnost bila upoznata putem medija i zbora građana.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave utvrdilo da se u članku 1. stavku 2. brišu riječi  „Ulica Braće Franolić od kućnog broja 27 do kućnog broja 1“, te jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.  

AD 17.

Prijedlog – Odluka o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete            
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je prijedlog općinskog načelnika Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete, objasnila pojedine odredbe te predložila prihvaćanje predmetne Odluke.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave utvrdilo da se u članku 4. brišu riječi „za blizance, trojke, četvorke“, te jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.  

AD 18.

Prijedlog – Odluka o imenovanju Odbora za javna priznanja            
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za javna priznanja, temeljem Odluke o javnim priznanjima Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/10) te navela da se u Odbor predlažu, kako slijedi:
1. Ivan Pavačić, predsjednik
2. Marija Pleše, član
3. Gordana Gržetić, član
4. Josip Crnčić, član
5. Nikola Grdinić, član
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.  

AD 19.

Prijedlog – Odluka o imenovanju uredništva lista Općine Dobrinj „Fanot“            
Općinski načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o imenovanju uredništva lista Općine Dobrinj „Fanot“, te naveo da se u uredništvo predlažu, kako slijedi:
Neven Komadina - glavni urednik, Zoran Kirinčić, Zdenko Kirinčić, Gordana Gržetić, Ivančica Dunato, Mladen Radoslović, Marina Pavačić, Tatjana Radivoj i Ivančica Justinić.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.  

AD 20.
Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninama            
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je prijedlog Odluke te je istaknula kako slijedi: Općina Dobrinj prodati će nekretnine, u naravi zemljišta u vlasništvu Općine Dobrinj, i to: dio z.č. 6005, ukupno 179 m2, upisana u zk. ul. 1966, k.o. Dobrinj, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 70.000,00 kuna (slovima:sedamdesettisućakuna), neuređenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Dobrinj, koje je u naravi dio seoskog puta u naselju Kras i na kojem dijelu se nalazi dio kuće, a radi formiranja susjedne parcele z.č. 5600/6, k.o. Dobrinj te  z.č. 1117/39, ukupno 36 m2, upisana u zk. ul. 2412, k.o. Sužan, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 33.552,00 kn (slovima:tridesetitritisućeipetstotinaipedesetidvijekune), u naravi uske parcele u naselju Čižići, radi formiranja okućnice buduće stambene građevine, a sve temeljem nalaza sudskog vještaka građevinske struke.
Odabranim ponuditeljima za kupoprodaju nekretnina na temelju provedenog javnog natječaja, objavljenog dana 04. svibnja 2014. godine u „Novom listu“, utvrđuju se, kako slijedi: za kupoprodaju nekretnine z.č. 6005 k.o. Dobrinj odabrani su ponuditelji Anton Barać i Marijan Barać, oboje iz Rijeke, Ivana Matrljana 8a, a za kupoprodaju nekretnine z.č. 1117/39 k.o. Sužan odabran je ponuditelj  Mirjana Superina iz Rijeke, Grahovski put 17.
Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.  

AD 21.

Izvještaj – „Program njege u kući i pomoći starijim osobama na području općine Dobrinj     
Izvještaj o provođenju Programa njege u kući i pomoći starijim osobama na području općine Dobrinj dostavljen je Općinskom vijeću na znanje.    

AD 22.

Statistički pregled stanja kriminaliteta i prekršaja na području općine Dobrinj za 2013. godinu Ministarstva unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska, Rijeka, Policijska postaja Krk     
Statistički pregled stanja kriminaliteta i prekršaja na području općine Dobrinj za 2013. godinu dostavljen je Općinskom vijeću na znanje.  

AD 23.

Informacije i prijedlozi
23.1. Pročelnica Tea Orlić Mihajić osvrnula se na uređenje obračuna komunalnog doprinosa temeljem Odluke o komunalnom doprinosu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/09, 30/10 i 58/12) u dijelu djelomičnog oslobađanja o plaćanja istog, te je nakon rasprave Općinsko vijeće donijelo zaključak da se za jednu od slijedećih sjednica pripremi izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu.
23.2. Načelnik Neven Komadina ukratko je informirao Općinsko vijeće o temama raspravljanim na Koordinaciji Grada Krka i Općina otoka Krka, održane dana 23. svibnja 2014.g. u Općini Dobrinj.  

AD 24.
Razno
24.1. Načelnik Neven Komadina zahvalio se DVD-u Dobrinj, svim Udrugama i pojedincima koji su na bilo koji način pomogli u humanitarnoj akciji za poplavljena područja.
24.2. Zamjenik načelnika Zdenko Kirinčić ukratko je upoznao Vijeće s planiranim programima i projektima energetske učinkovitosti i poticanja korištenja obnovljivih izvora energije. Zaključeno u 22,30 sata.


Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić v.r., tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Zoran Kirinčić

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr