Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća, održane 30. srpnja 2009.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 2. sjednice Općinskog vijeća održane 30. srpnja 2009. godine, s početkom u 19,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj.

Prisutni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Marinko Galanto, Dubravko Fanuko, Darko Strčić, Tomislav Saftić, Ivančica Dunato, Zdenko Kirinčić, Robert Justinić, Ratko Turčić, Miljenko Variola, Nenad Brusić, Emil Gršković i Marino Šamanić.
Prisutan: načelnik Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.
Ostali: Sanja Lukarić (tajnica), Tea Orlić Mihajić (pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela) i Ankica Šamanić Žegarac (referent za financije i računovodstvo).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum, predlaže, te utvrđuje da je nakon glasovanja jednoglasno prihvaćen slijedeći


DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2009. godinu za razdoblje od 01.siječnja do
30. lipnja 2009. godine - Izvješće o ostvarenju Proračuna za 2009. godinu za razdoblje
od 01.siječnja do 30. lipnja 2009. godine,
4. Prijedlog – Statut Općine Dobrinj,
5. Prijedlog – Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj,
6. Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi
građevinski radovi („Sl.n.“ PGŽ br. 22/07),
7. Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći općinskog načelnika, naknadama
članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima
Općinskog poglavarstva („Sl.n.“ PGŽ br. 22/06, 35/06 i 44/06),
8. Prijedlog – Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj,
9. Razno.
AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Vijeća

1.1. Vijećnik Zdenko Kirinčić daje primjedbu na točku 5. gdje treba dodati da Alen Šamanić nakon što je izabran za predsjednika Vijeća nastavlja s vođenjem sjednice.
1.2. Vijećnik Dubravko Fanuko navodi da se u Zaključku točke 2. izbrišu riječi „Usvaja se izvješće“ obzirom da su napisane dva puta.

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.AD 2.
Pitanja i prijedlozi vijećnika

2.1. Vijećnik Robert Justinić pita da li će se nešto poduzeti po pitanju poboljšanja web stranica Općine Dobrinj.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovara da se s Lukom Tabako (izrađivač web stranica) radi na osmišljavanju i izvođenju projekta preoblikovanja i izrade web stranica, za koje je dostavio 3 ponude.
- Načelnik Neven Komadina napominje da je razgovarao s Lukom Tabako da se ažuriraju podaci na stranici.
2.2. Vijećnik Dubravko Fanuko daje primjedbu na rad Prometne jedinice mladeži, smatra da ne obavljaju dobro posao, pita da li ih se kontrolira, te da li se vrši evidencija rada.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je napravljen raspored rada, a za kontrolu je zadužen Igor Fugošić (referent za građ. i kom. posl.).
Smatra da od rada Prometne jedinice mladeži nema nekog efekta, a iz godine u godinu sve je manji interes za rad u „bijeloj patroli“. Navodi da bi za drugu sezonu trebalo zaposliti policajca u mirovini.
- Vijećnik Dubravko Fanuko navodi da bi u Prometnoj jedinici mladeži trebali raditi učenici i studenti koji dobivaju stipendiju.
- Načelnik Neven Komadina napominje da će se slijedeće ljeto vršiti naplata parkinga u Melinama, a za rješavanje problema regulacije prometa u Šilu, napraviti će se prometna studija.
2.3. Vijećnik Dubravko Fanuko navodi da bi na plaži u Solinama trebalo postaviti još jedan koš za smeće i pričvrstiti vaterpolo golove.
2.4. Vijećnik Emil Gršković pita da li se mogu provesti izbori za članove vijeća Mjesnog odbora Šilo.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se donijeti Odluka o raspisivanju izbora na jednoj od slijedećih sjednica Vijeća.
2.5. Vijećnik Emil Gršković navodi da je TZO Dobrinj pokrenula inicijativu o povratku trajekta „Bodulka“ (sada „Rovinjka“) u Šilo, odnosno o njegovoj kupnji, te ističe kako bi se isti mogao iskoristiti u turističke svrhe, npr. kao ljetna pozornica ili sl.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se uputiti dopis nadležnim Ministarstvima.
- Vijećnik Zdenko Kirinčić napominje da se svakako pokuša vratiti trajekt u Šilo, obzirom da je to prva trajektna linija na Jadranu i u ex Jugoslaviji.
2.6. Vijećnik Marino Šamanić pita da li će Općina sufinancirati školske knjige za učenike.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će krajem mjeseca kolovoza biti izvršena razmjena knjiga, nakon čega će se točnije znati
2.7. Vijećnik Nenad Brusić pita da li će se asfaltirati ulice u naseljima na području općine Dobrinj kako je bilo planirano, te da li će se izvođača radova upozoriti na neizvršeno.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je GP KRK d.d. započeo s radovima asfaltiranja tek 01. svibnja 2009., stoga radovi nisu izvršeni u roku, te navodi da će s GP KRK d.d. održati sastanak na tu temu.
2.8. Vijećnik Zdenko Kirinčić ukazuje na problem nekvalitetnog saniranja prekopa i sanacije prometnica od strane HT d.d., HEP – ODS d.o.o. i PONIKVE d.o.o., te navodi da im se ponovno pošalje dopis o istom.
-Vijećnik Miljenko Variola ističe da bi u tekstu suglasnosti za izvođenje građevinskih radova trebalo točno precizirati za što se daje suglasnost.
2.9. Vijećnik Zdenko Kirinčić pita da li će se izvršiti preostali planirani radovi u klubu i u Domu Dobrinj, kao i radovi na uređenju kuće Marinke Mavrović u Sv. Vidu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se izvršiti navedeni radovi.
2.10. Vijećnik Ratko Turčić pita da li će se popraviti krov crkvice u Sv. Vidu i da li je moguće nabaviti betonske vaze za prostor ispred crkve u Gostinjcu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će isto biti izvršeno.


AD 3.
Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2009. godinu za razdoblje od 01.siječnja do
30. lipnja 2009. godine - Izvješće o ostvarenju Proračuna za 2009. godinu za razdoblje
od 01.siječnja do 30. lipnja 2009. godine

3.1. Ankica Šamanić-Žegarac (referent za financije i računovodstvo) razložila je Izvršenje Proračuna za 2009. godinu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2009. godine, te istaknula da je u navedenom razdoblju Proračun bio planiran u iznosu od 33.211.000,00 kn, a ostvaren je u iznosu od 10.142.293,86 kn.
3.2. Vijećnik Dubravko Fanuko pita zašto se sredstva na žiro-računu ne oroče.
- Ankica Šamanić-Žegarac odgovara da su ista sredstva bila oročena.
3.3. Vijećnik Nenad Brusić pita za stavku Prihodi od prodaje građevinskih objekata.
- Ankica Šamanić-Žegarac odgovara da su to prihodi od prodaje stana u Šilu.
3.4. Vijećnik Nenad Brusić napominje da su previsoka sredstva u stavci JAVNA RASVJETA.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da na području općine ima puno rasvjetnih tijela, što znači da je i potrošnja velika. Napominje da će se ove zime provesti redukcija javne rasvjete.
Zadužiti će se vijećnika Miljenka Variolu da izradi Plan kojim će se odrediti gdje bi se provela redukcija.
3.5. Vijećnik Nenad Brusić pita za stavku IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se iz te stavke vrši plaćanje tvrtki PONIKVE d.o.o. temeljem ugovora o zbrinjavanju i odvozu smeća.
3.6. Vijećnik Nenad Brusić pita za stavku UREĐENJE PROSTORA „LUMIN“.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da KU „LUMIN“ KRK vrši održavanje zelenih površina u Šilu, Klimnu i Čižićima.
Vijećnik Nenad Brusić predlaže da se u TD „KOMUN“ d.o.o. zaposli osoba koja bi održavala zelene površine kako bi se smanjili troškovi.
3.7. Vijećnik Nenad Brusić pita za stavku ODRŽAVANJE OBALE I MORSKIH PRISTANIŠTA.
- Načelnik Neven Komadina navodi stavke koje su izvršene, na što se nadovezuje vijećnik Nenad Brusić i govori da bi se stavke trebale izvršiti prije ljeta.
3.8. Vijećnik Zdenko Kirinčić pita za stavku KAPITALNE POMOĆI.
- Načelnik Neven Komadina navodi da su dobivena sredstva iz državnog proračuna za vodovod, međutim to će transferirati kroz Ponikve d.o.o., potrebno je još potpisati ugovor, a iz županijskog proračuna skinuta su sredstva koja su bila namijenjena za vodovod.
3.9. Vijećnik Dubravko Fanuko pita zašto je stavka AUTOBUSNA ČEKAONICA HLAPA u Proračunu kada je već ista napravljena.
- Ankica Šamanić-Žegarac odgovara da je napravljeno, ali je tek sad fakturirano.

Nakon rasprave, Izvješće o ostvarenju Proračuna za 2009. godinu za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2008. godine, jednoglasno je prihvaćeno.


AD 4.
Prijedlog – Statut Općine Dobrinj

4.1. Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazlaže Prijedlog Statuta Općine Dobrinj, nakon čega je uslijedila rasprava.
4.2. Vijećnika Zdenka Kirinčića zanima da li se „Nagrada Općine Dobrinj“ u točki 3. članka 9. odnosi na godišnju nagradu, na što pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovara da će se to urediti odlukom.
4.3. Vijećnika Dubravka Fanuka zanima tko sukladno odredbama Statuta raspisuje referendum, na što pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovara da referendum raspisuje Općinsko vijeće. Zanima ga što učiniti u slučaju da predlagatelji raspisivanja referenduma dostave prijedlog koji nema elemenata za isto, na što pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovara da općinski načelnik dobiva njihov prijedlog te ih je dužan upozoriti na eventualne nedostatke.
4.4. Vijećnik Zdenko Kirinčić predlaže da se u članak 44. doda Odbor za turizam i poljoprivredu.
Uslijedila je kratka rasprava, nakon koje je Vijeće jednoglasno odlučilo da se u članku 40. stavak 1. alineja 4. odnosno članku 44. promijeni naziv Odbora za gospodarstvo i poduzetništvo, na način da isti sada glasi: “Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu i turizam“.
Slijedom navedenog Vijeće je odlučilo da se u članku 44. iza 2. alineje doda alineja 3. koja glasi :“predlaže i razmatra strategiju i mjere koje se odnose na razvoj turizma na području općine Dobrinj“, te alineja 4. koja glasi:“predlaže i razmatra mjere koje se odnose na poljoprivredu na području općine Dobrinj“, dok dosadašnja alineja 3. postaje alineja 5.
4.5. Vijećnik Zdenko Kirinčić predlaže da se izmjene odredbe članka 31. u svezi s izvješćem o izvršenju proračuna, na način da alineja 4. glasi :“polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna“, odnosno odredbe članka 49. na način da se iza 5. alineje dodaje: “podnosi Općinskom vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 15. rujna tekuće godine i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 1. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu“, dosadašnja alineja 6. postaje 7., 7. postaje 8. i nadalje kako slijedi.
Nakon glasovanja prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
4.6. Vijećnik Marino Šamanić predlaže da se članak 79. nadopuni slijedećim navodom: “o korištenju kojih odlučuje vijeće mjesnog odbora“.
Nakon glasovanja prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
4.7. Vijeće Dubravko Fanuko predlaže da se naselje Meline pripoje jednom od Mjesnih odbora, nakon kratke rasprave Vijeće je odlučilo da će o istom donijeti odluku na jednoj od slijedećih sjednica.

Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Statuta Općine Dobrinj.


AD 5.
Prijedlog – Poslovnik o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj

5.1. Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazlaže Prijedlog Poslovnika, posebno odredbe koje su u svezi s izmjenama Statuta na način da umjesto dosadašnjeg naziva Odbora treba stajati: „“Odbor za gospodarstvo, poduzetništvo, poljoprivredu i turizam“, odnosno u svezi s odredbama o izvještaju o izvršenju proračuna na način da članak 54. treba glasiti: „Proračun i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika“. Slijedom navedenih navoda Vijeće donosi jednoglasnu odluku.
5.2. Vijećnik Dubravko Fanuko predlaže da se radnim tijelima naloži obveza dostavljanja polugodišnjih i godišnjih izvješća Općinskom vijeću. Slijedom navedenog u članku 32. dodaje se stavak 2. koji glasi: “Radno tijelo je dužno podnositi polugodišnji i godišnji, te na zahtjev Općinskog vijeća traženi, izvještaj o svom radu“.
Nakon glasovanja prijedlog je jednoglasno prihvaćen.
5.3. Vijećnik Dubravko Fanuko predlaže da se vijećnička pitanja ne ograničavaju brojem.
Općinsko vijeće je nakon rasprave i glasovanja, sa 8 glasova „za“, 1 „protiv“ i 4 „suzdržana“, odlučilo da se stavak 3. članka 55. mijenja na način da sada glasi: „Postavljanje pitanja može trajati najviše pet minuta“, dodan je stavak 4.: “Pravo postavljanja vijećničkog pitanja ima i klub vijećnika“, a dosadašnji stavak 4. postaje 5., 5. postaje 6., nadalje kako slijedi.
5.4. Vijećnik Zdenko Kirinčić predlaže da se članak 60. mijenja na način da umjesto riječi „pet“ ima stajati „1/3“, što je Vijeće jednoglasno prihvatilo.
Nakon provedenog glasovanja Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Poslovnika


AD 6.
Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi
građevinski radovi („Sl.n.“ PGŽ br. 22/07)

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi, nakon čega je Općinsko vijeće prihvatilo isti Prijedlog.


AD 7.
Prijedlog – Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaći općinskog načelnika, naknadama
članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima Općinskog poglavarstva („Sl.n.“ PGŽ br. 22/06, 35/06 i 44/06)

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći općinskog načelnika, naknadama članovima Općinskog vijeća, članovima radnih tijela Općinskog vijeća i članovima Općinskog poglavarstva.
Vijećnik Emil Gršković pita da li se može vijećnicima koji ne prisustvuju sjednicama Vijeća ukinuti naknada.
Općinsko vijeće otvorilo je raspravu o istom, te je vijećnik Miljenko Variola predložio da se vijećnicima koji neopravdano tijekom kalendarske godine ne prisustvuju na sjednici 50%, u narednih šest mjeseci ne isplaćuje naknada. Prijedlog je prihvaćen sa 12 glasova „za“ i 1 „protiv“.


AD 8.
Prijedlog – Odluka o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju stožera zaštite i spašavanja Općine Dobrinj.
Vijećnik Ratko Turčić zatražio je da mu se naknadno dostavi Zakon o zaštiti i spašavanju.
Vijećnik Dubravko Fanuko pita da li se je pitalo predložene članove Stožera da li se slažu s tim da budu imenovani, točnije da li se je pitalo Mladena Španjola.
Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovara da se Mladena Španjola nije pitalo, obzirom na to da je on bio imenovan i prije za člana Stožera.
Općinsko vijeće raspravljalo je o istom, te jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog s tim da se prije pita Mladena Španjola da li želi biti član Stožera.


AD 9.
Razno

9.1. Vijećnik Zdenko Kirinčić upoznao je vijećnike sa projektima Centra za održivi razvoj otoka sjevernog jadrana, navodi da je prihvaćen projekt „Općina Dobrinj – pasivna zgrada“ za kojeg je još potrebno izraditi dokumentaciju, dok je za projekt „Dobrinj – cvjetni grad“ potpisan Ugovor o neposrednom sufinanciranju sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Između ostalog istaknuo je da je Koordinacija Grada Krka i Općina otoka Krka odbila prijedlog Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnim površinama, koji je HT d.d. iz Zagreba ponudio na zaključenje JLS otoka Krka, odnosno prihvatilo se mišljenje odvjetničkog tima Općine Punat.
9.2. Vijećnik Emil Gršković navodi da je razbijen ormarić za struju na igralištu u Šilu, te da se isti popravi budući da predstavlja opasnost.
9.3. Vijećnik Marino Šamanić pita da li se može nešto poduzeti po pitanju životinja, posebno krava koje su svakodnevno prisutne na cesti od Krasa prema Krku.
- Načelnik Neven Komadina navodi da nažalost Općina ne može ništa učiniti, međutim može se jedino poslati dopis Policiji o mogućnosti rješavanja navedenog problema.
9.4. Načelnik Neven Komadina navodi da se mora potpisati Sporazum o sufinanciranju programa razvoja Vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009. – 2012. godine.
9.5. Načelnik Neven Komadina pozvao je vijećnike na svečanost obilježavanja Dana Općine Dobrinj koja će se održati 02. kolovoza 2009.g.


Zaključeno u 00,30 sati.

Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić, tajnica Općine Dobrinj
Predsjednik Općinskog vijeća: Alen Šamanić


KLASA: 021-05/09-29/2
URBROJ: 2142-04-01-09-6
Dobrinj, 30. srpnja 2009.g.
 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF ili Word dokument

PDF dokument
Word dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr