Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća, održane 23. svibnja 2012.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa 20. sjednice Općinskog vijeća, održane 23. svibnja 2012. godine u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Robert Justinić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Ratko Turčić, Zdenko Kirinčić, Emil Gršković i Tomislav Saftić.
Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine) i Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO).
Odsutni članovi Vijeća (opravdali nedolazak): Miljenko Variola, Dubravko Fanuko, Nenad Brusić i Marino Šamanić.

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

Predsjednik Vijeća utvrđuje da nema vijećničkih pitanja, te nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, utvrđuje slijedeći:

D N E V N I R E D


1. Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog – Izvješće načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu
Dobrinj u razdoblju od 2008. – 2016. godine,
3. Prijedlog – Odluka o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka,
4. Prijedlog – Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj,
5. Prijedlog – Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja
ponuda,
6. Prijedlog – Plan davanja koncesija za 2012. godinu,
7. Prijedlog – Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne
djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Dobrinj,
8. Prijedlog – Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku dodjeljivanja
koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj i to na
grobljima: Kras, Gabonjin i Rasopasno,
9. Prijedlog – Odluka o poništenju postupka davanja koncesije,
10. Prijedlog – Odluka o poništenju postupka davanja koncesije,
11. TZO Dobrinj - Završni račun za 2011. godinu
- Program rada i financijski plan za 2012. godinu – na znanje
12. Razno.

 

 


AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća

1.1. Vijećnik Zdenko Kirinčić pita za toč. 6. vezano za radove na iskopu grota u moru u lučici Soline.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da tvrtka koja je izvodila radove na produbljivanju luke u Klimnu trenutno nije u mogućnosti izvesti navedene radove u Solinama.
1.2. Vijećnik Zdenko Kirinčić pita za toč. 17. vezano za uređenje prostora ispred zgrade Općine.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da treba nabaviti kamen.
1.3. Predsjednik Vijeća Alen Šamanić pita da li poštanski ured u Dobrinju ima još uvijek poštanski broj obzirom na provedenu reorganizaciju poslovanja pošte.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se isto provjeriti.
1.4. Vijećnik Darko Strčić pita za toč. 3. vezano za asfaltiranje u Gabonjinu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je u tijeku provedba postupka javne nabave, te će se nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja izvesti navedeni radovi.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 20. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

AD 2.
Prijedlog – Izvješće načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj u razdoblju od 2008. – 2016. godine

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj donijelo Općinsko vijeće za razdoblje od osam godina, te je dužnost Općinskog načelnika jednom godišnje podnositi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.
Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvještaj načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj u razdoblju od 2008. – 2016. godine.

 

AD 3.
Prijedlog – Odluka o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka i Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka, te je sukladno Odluci priležećem obrazloženju objasnila pojedine odredbe i predložila prihvaćanje predmetne Odluke odnosno Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog zajedničke Odluke o taksi prijevozu na području JLS otoka Krka.
Vijećnik Robert Justinić daje prijedlog da se u članku 7. doda još jedno taksi stajalište i to: - Klimno – obala, što je Vijeće prihvatilo.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 4.
Prijedlog – Odluka o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj, ističući pri tome činjenicu da se na pravo vlasništva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na odgovarajući način primjenjuju pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, ako nije što drugo određeno zakonom niti proizlazi iz prirode tih osoba. S tim u svezi obrazložila je da je upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu uređeno Zakonom o upravljanju državnom imovinom i Uredbom o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske te da bi se slijedom navedenog pravila o upravljanju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske sadržana u navedenim propisima morala na odgovarajući način primijeniti i na imovinu Općine Dobrinj predloženim općim aktom o upravljanju nekretninama.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo Prijedlog.

 

AD 5.
Prijedlog – Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama, ističući da Povjerenstvo obavlja poslove javnog prikupljanja i otvaranja ponuda, sastavlja zapisnik o otvaranju ponuda te dostavlja prijedlog Općinskom vijeću odnosno općinskom načelniku, prema odredbama članka 13. Uredbe o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 6.
Prijedlog – Plan davanja koncesija za 2012. godinu

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Plana davanja koncesija za 2012. godinu, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 7.
Prijedlog – Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te napomenula slijedeće:
Prema odredbama članka 3., 4. i 5. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora proveden je postupak javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Dobrinj ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom.
Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da su na javni natječaj pristigle dvije ponude, ponuda GP KRK d.d., Krk, Stjepana Radića 31, i ponuda G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Omišalj.
Sukladno zapisniku Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja utvrđeno je da su obje ponude pravodobne te da je ponuda GP KRK d.d., Krk ocijenjena prihvatljivom dok je ponuda G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Omišalj neprihvatljiva.
Sukladno članku 6. Odluke Općinsko vijeće je, na prijedlog Općinskog načelnika, odabralo ponudu GP KRK d.d. Krk.

 

AD 8.
Prijedlog – Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku dodjeljivanja koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj i to na grobljima: Kras, Gabonjin i Rasopasno

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je slijedeće:
Općinski načelnik je dana 23. ožujka 2012. godine objavio Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj i koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Dobrinj. Obavijest je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 38/2012 od 30. ožujka 2012. godine te na web stranicama Općine Dobrinj.
U postupku dodjeljivanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja pogrebnih poslova na području općine Dobrinj i to na grobljima: Kras, Gabonjin i Rasopasno je kao jedini ponuditelj sudjelovao: JOSIPU CVELIĆ, vl. usluge „Cvelić“, Malinska.
Pregledom dostavljene ponude Stručno povjerenstvo je izvršilo obradu i utvrdilo pravovaljanost iste te sastavilo zapisnik koji je proslijedilo Općinskom načelniku.
Općinsko vijeće je temeljem kriterija iz Dokumentacije za nadmetanje, sukladno članku 6. Odluke, odlučilo da se koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti obavljanja pogrebnih poslova na području općine Dobrinj na grobljima Kras, Gabonjin i Rasopasno dodjeljuje JOSIPU CVELIĆ, vl. usluge „Cvelić“, Malinska.

 

AD 9.
Prijedlog – Odluka o poništenju postupka davanja koncesije

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je slijedeće:
Općina Dobrinj je temeljem odredbi članka 16. Zakona o koncesijama provela postupak davanja koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području Općine Dobrinj i to dodjelom dvije koncesije ovisno o području na kojem se koncesija obavlja. Sukladno Obavijesti o namjeri davanja koncesije, objavljenoj u „Narodnim novinama“ broj 38 od 30. ožujka 2012. godine i na web stranicama Općine Dobrinj, kao predmet koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj dodjeljuje se koncesija za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj i to na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan na razdoblje od 2 (dvije) godine i koncesija za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj i to na grobljima: Kras, Gabonjin i Rasopasno na razdoblje od 5 (pet) godina.
Uvidom u zapisnik Stručnog povjerenstva od 04. svibnja 2012. godine utvrđuje se da je do isteka roka za dostavu ponuda, odnosno do 30. travnja 2012. godine, za koncesiju za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj i to na grobljima: Dobrinj, Polje i Sužan na razdoblje od 2 (dvije) godine pristigla jedna ponuda, ponuda Marije Turčić, vl. građ. obrt
„Komunalac“, Omišalj - ponuda za dodjelu koncesije za pogrebne poslove na grobljima Dobrinj, Polje i Sužan.
Stručno povjerenstvo je izvršilo uvid u pristiglu ponudu te utvrdilo da je ponuda Marije Turčić, vl. građ. obrt „Komunalac“, Omišalj - ponuda za dodjelu koncesije za obavljanje
pogrebnih poslova na grobljima Dobrinj, Polje i Sužan neprihvatljiva budući da određena dokumentacija, sukladno Zapisniku, nije dostavljena u izvorniku ili ovjerenom presliku odnosno budući je starija od 30 dana.
Kako nakon isključenja ponuda u postupku davanja koncesija nije preostala nijedna prihvatljiva ponuda, sukladno članku 25. stavku 1. točka 3. Zakona o koncesijama, temeljem prijedlog Stručnog povjerenstava za koncesiju, odlučeno je odlučeno je da se p o n i š t a v a postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti pogrebnih poslova na području općine Dobrinj na grobljima Dobrinj, Polje i Sužan.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 10.
Prijedlog – Odluka o poništenju postupka davanja koncesije

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je slijedeće:
Općina Dobrinj je temeljem odredbi članka 16. Zakona o koncesijama provela postupak davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Dobrinj. Obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 38 od 30. ožujka 2012. godine.
Uvidom u zapisnik Stručnog povjerenstva od 04. svibnja 2012. godine utvrđeno je da do isteka roka za dostavu ponuda, odnosno do 30. travnja 2012. godine, nije pristigla niti jedna ponuda.
Kako temeljem provedenog natječaja za davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Dobrinj do isteka roka za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda, sukladno članku 25. stavku 1. točka 2. Zakona o koncesijama, na prijedlog Stručnog povjerenstava za koncesiju, odlučeno je da se p o n i š t a v a postupak davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području općine Dobrinj.

 

AD 11.
TZO Dobrinj - Završni račun za 2011. godinu

- Program rada i financijski plan za 2012. godinu – na znanje
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je prema traženju vijećnika Marina Šamanića sa prošle sjednice Općinskog vijeća, TZO Dobrinj dostavila Završni račun za 2011. godinu i Program rada i financijski plan za 2012. godinu.

 

AD 12.
Razno

12.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je dopis Ministarstva uprave dostavljen vijećnicima na znanje, a odnosi se na otvaranje posebnih računa za redovito godišnje financiranje koje su nezavisni članovi predstavničkih tijela dužni otvoriti.
12.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Hrvatska pošta d.d. dostavila odgovor na Zaključak Općinskog vijeća od 22. ožujka 2012.g. koji je dostavljen Općinskom vijeću na znanje, te napomenuo da je kontaktirao gosp. Nikicu Mazgana, direktora Središta pošta Rijeka, koji ga je informirao o tome da za sada nema naznaka da se poštanski uredi u Šilu i Dobrinju ukidaju, te da ukoliko bude nekih naznaka obavijestit će Općinu Dobrinj.
12.3. Vijećnik Emil Gršković pita za izvođenje radova na polaganju kabela u Šilu od ulice Pećine, Šetalište J. Pavačića do ulice Konjska, obzirom da su stanari spomenutih ulica izrazili nezadovoljstvo, odnosno predlažu da se zbog sezone radovi odgode za jesen.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da se za sada radovi neće izvoditi.
12.4. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da se priprema dokumentacija za trafostanicu u Šilu, a radovi će se izvesti druge godine, u planu je izrada zatvorene trafostanice u Rudinama, zamjena postojeće trafostanice u Klimnu, te rekonstrukcija niskog napona u Gabonjinu, koji radovi se upravo izvode.
12.5. Vijećnik Ratko Turčić napomenuo je da su prilikom izvođenja radova na kanalizaciji u Dobrinju kamioni prolazili putem kod „Zviranja“, te bi ga stoga trebalo sanirati.
12.6. Vijećnica Ivančica Dunato navela je da su u Šilu na prostoru ispred pošte posječena stabla bez znanja MO Šilo i Općine Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se zadužiti MO Šilo da ispita tko je naložio isto, nakon čega će Općina Dobrinj poduzeti potrebne mjere.

 

 

 

Zaključeno u 21,00 sata.

 

Zapisnik sastavila:                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća
Sanja Lukarić, tajnik Općine                                                                     Alen Šamanić 

 

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr