Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća, održane 24. srpnja 2012.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik sa 21. sjednice Općinskog vijeća, održane 24. srpnja 2012. godine u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.

 

Nazočni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Robert Justinić, Marinko Galanto, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Ratko Turčić, Zdenko Kirinčić, Tomislav Saftić, Miljenko Variola, Dubravko Fanuko i Nenad Brusić.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnik Općine), Tea Orlić Mihajić (pročelnica JUO) i Ankica Šamanić Žegarac (referent za financije i računovodstvo).
Odsutni članovi Vijeća (opravdali nedolazak): Emil Gršković i Marino Šamanić.

    

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

 

1. Vijećnik Ratko Turčić predlaže da se u Melinama napravi potporni zid na dijelu uz plažu, kako bi se izbjeglo parkiranje auta na cesti, što predstavlja opasnost.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se razmotriti mogućnost istog.

     Predsjednik Vijeća predlaže nadopunu dnevnog reda na način da se AD 20. mijenja i glasi: „Odluka o visini iznosa za javna priznanja Općine Dobrinj za 2012. godinu“, prijašnja AD 20. postaje AD 21., AD 21. postaje AD 22., AD 22. postaje AD 23., AD 23. postaje AD 24., AD 24. postaje AD 25., AD 25. postaje AD 26. i AD 26. postaje AD 27.

          Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

 

D N E V N I   R E D
1. Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća,
2. Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2012. godinu za razdoblje      
    od 01.siječnja do 30. lipnja 2012. godine
    - Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2012. godinu za razdoblje
      od 01.siječnja do 30. lipnja 2012. godine
3. Prijedlog - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu,
    Projekcija za 2012. godinu do 2014. godine,
4. Prijedlog – I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2012. godini,
5. Prijedlog – I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području 
    općine Dobrinj u 2012. godini,
6. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području  
    općine Dobrinj u 2012. godini, 
7. Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja  komunalne infrastrukture u  2012.   
    godini, 
8. Prijedlog – I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne    
    infrastrukture u 2012. godini,
9. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području  
    općine Dobrinj u 2012. godini,
10. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na  
      području općine Dobrinj u 2012. godini,
11. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine  
      Dobrinj u  2012. godini,
12. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na  
      području općine Dobrinj u 2012. godini,
13. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa izgradnje vodovoda, kanalizacije i  
      gospodarenje otpadom na području općine Dobrinj u 2012. godini,
14. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području   
      općine Dobrinj u 2012. godini, 
15. Prijedlog – I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu,
16. Prijedlog – Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Dobrinj,
                      – Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Dobrinj,
                      – Tabelarni dio Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine  
                         Dobrinj,   
17. Prijedlog – Zaključak o usvajanju Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na  
      području Općine Dobrinj za 2011. godinu,
18. Prijedlog – Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2012. godinu
                       – imenovanje počasnog građanina Općine Dobrinj,
19. Prijedlog – Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2012. godinu
                       – nagrada Općine Dobrinj za životno djelo,
20. Prijedlog – Odluka o visini iznosa za javna priznanja Općine Dobrinj za 2012.    
                          godinu,
21. Prijedlog – Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i 
      nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 2012. godini,
22. Prijedlog – Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku zamjene  
      nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj (z.č. 221/1 k.o. Soline),
23. Prijedlog – Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje  
      nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj (z.č. 7243/3 k.o. Soline),
24. Prijedlog – Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje  
      nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj (z.č. 6016/1 k.o. Soline),
25. Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninom (z.č. 4070/3 k.o. Soline),
26. Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninom (z.č. 4260/1k.o. Soline),
27. Razno.

 

 

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 20. sjednice Općinskog vijeća

    • Vijećnik Zdenko Kirinčić pita da li se je provjerilo ako poštanski ured u Dobrinju ima još   

uvijek poštanski broj.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je provjereno, pošta Dobrinj i dalje ima svoj broj.
1.2. Vijećnik Zdenko Kirinčić predlaže da se sanira put prema Zviranju.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se urediti, te za isto zadužuje vijećnika Ratka Turčića.    

     Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 20. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

AD 2.
Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2012. godinu za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2012. godine
- Izvršenje Proračuna Općine Dobrinj za 2012. godinu za razdoblje od 01.siječnja do 30.    
lipnja 2012. godine

     2.1. Ankica Šamanić-Žegarac (referent za financije i računovodstvo) razložila je Izvršenje Proračuna za 2012. godinu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine, te istaknula da su u navedenom razdoblju  prihodi Proračuna bili planirani u iznosu od 23.410.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 9.579.220,34 kn odnosno 40,9%, dok su rashodi Proračuna bili planirani u iznosu od 23.410.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 5.390.565,15 kn odnosno 23,0%.
     2.2. Vijećnik Zdenko Kirinčić pita zašto je skinuta stavka IZRADA BAZE PROSTORNIH PODATAKA.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će biti ponovo u Proračunu za 2013. godinu, a skinuta je iz razloga što je natječaj poništen, te će se provesti novi natječaj.
     2.3. Vijećnik Ratko Turčić napominje da ima informaciju da se od države mogu dobiti sredstva za održavanje suhozida, te predlaže da se isto provjeri.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se provjeriti.

    Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna za 2012. godinu za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2012. godine.

 

AD 3.
Prijedlog - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu,
Projekcija za 2012. godinu do 2014. godine

     3.1. Ankica Šamanić-Žegarac (referent za financije i računovodstvo) razložila je I. Izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu i Projekcija za 2012. godinu do 2014. godine.
I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2012. godinu, Proračun je smanjen za 746.450,00 kn, te iznosi 22.663.550,00 kn.
     3.2. Vijećnik Ratko Turčić pita zašto stavke DVD DOBRINJ nema u Proračunu.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da su sredstva prebačena JVP Grada Krka koja će biti dodijeljena DVD-u Dobrinj, čemu se je predsjednik DVD-a Dobrinj Ratko Turčić usprotivio.       
Vijećnik Nenad Brusić  osvrnuo se je na financiranje vatrogastva.
Povela se rasprava te je načelnik Neven Komadina predložio da se sredstva u iznosu od 30.000,00 kn -  DVD DOBRINJ vrate u Proračun.
Predložio je i da se organizira sastanak sa g. Ratkom Turčićem (predsjednik DVD-a Dobrinj), g. Dinkom Petrovom (zapovjednik JVP Grada Krka), Nenadom Brusićem, Ankicom Šamanić Žegarac (referent za financije i računovodstvo Općine Dobrinj), na temu financiranja vatrogastva.
     3.3. Načelnik Neven Komadina predlaže da se u Proračunu izvrše slijedeće izmjene:
- stavka ODRŽAVANJE CRKVA smanjuje se za 30.000,00 kn kao i stavka UREĐENJE JAVNE POVRŠINE za 50.000,00 kn, koja se sredstva (80.000,00 kn) pridodaju stavci UREĐENJE PLAŽA koje je potrebno dodatno urediti zbog nevremena.  
- stavka ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE smanjuje se za 30.000,00 kn što se pridodaje stavci UREĐENJE GROBLJA (mrtvačnica Polje),
- stavka GRADNJA CESTA smanjuje se za 45.000,00 kn i dodaje stavci ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
- stavka TEKUĆE DONACIJE POLITIČKIM STRANKAMA smanjuje se za 5.000,00 kn i iznosi 65.000,00 kn.

Nakon kratke rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Prijedlog - I. Izmjene i dopune Proračuna za 2012. godinu i Projekciju za 2012. godinu do 2014. godine, te utvrđuje da su jednoglasno  prihvaćeni.

 

AD 4.
Prijedlog – I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2012. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 5.
Prijedlog – I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2012. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 6.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2012. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 7.
Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja  komunalne infrastrukture u  2012. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 8.
Prijedlog – I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

AD 9.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području  općine Dobrinj u 2012. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 10.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2012. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 11.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u  2012. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 12.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2012. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 13.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa izgradnje vodovoda, kanalizacije i   gospodarenje otpadom na području općine Dobrinj u 2012. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 14.
Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2012. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 15.
Prijedlog – I. Izmjene Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.    

 

AD 16.
Prijedlog  – Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Dobrinj,
                 – Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Dobrinj,
                 – Tabelarni dio Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine  
                     Dobrinj,   

            Vijećnik Nenad Brusić ukratko je obrazložio Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Dobrinj i Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Dobrinj, te istaknuo da se ispravi slijedeće:

  • u Procjeni izbrisati „kombi vozilo DVD-a“ budući da je isto prodano,
  • ispraviti imena pročelnika,
  • elaborat upotpuniti grafičkim prikazima (HEP, Šumarija)

     Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 17.
Prijedlog – Zaključak o usvajanju Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj za 2011. godinu

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Zaključka o usvajanju Analize stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj za 2011. godinu, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 18.
Prijedlog – Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2012. godinu
                 – imenovanje počasnog građanina Općine Dobrinj

Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2012. godinu, te naveo da se za naročite zasluge na unapređenju i promicanju znanosti, istraživanju povijesti, te za izniman doprinos promociji Općine Dobrinj, akademik Petar Strčić imenuje počasnim građaninom Općine Dobrinj.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 19.
Prijedlog – Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2012. godinu
                 – nagrada Općine Dobrinj za životno djelo

Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja Općine Dobrinj za 2012. godinu, te naveo da se za iznimna ostvarenja na području glazbene umjetnosti, te za izuzetan doprinos promociji Općine Dobrinj, nagrada Općine Dobrinj za životno djelo dodjeljuje  gđi. Mili Kirinčić Degan.

Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 20.
Prijedlog – Odluka o visini iznosa za javna priznanja Općine Dobrinj za 2012. godinu

      Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o visini iznosa za javna priznanja Općine Dobrinj za 2012. godinu, te istaknula da visina novčanog iznosa za počasnog građanina Općine Dobrinj iznosi 20.000,00 kn, dok nagrada Općine Dobrinj za životno djelo iznosi 10.000,00 kn.

     Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

AD 21.
Prijedlog – Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i  nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Dobrinj u 2012. godini

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se ovom Odlukom određuje način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Općine Dobrinj za 2012. godinu za financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih članova zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj u 2012. godini.

     Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 22.
Prijedlog – Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku zamjene nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj (z.č. 221/1 k.o. Soline)

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se o predmetnom prijedlogu za sada neće raspravljati, dok se ne utvrde određene činjenice, što je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo.

 

AD 23.
Prijedlog – Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je slijedeće:
Općina Dobrinj prodat će nekretninu, u naravi zemljište u vlasništvu Općine Dobrinj, označeno kao dio z.č. 7243/3, površine 107 m2, radi formiranja građevinske parcele u naselju Žestilac, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 46.880,00 kn.

     Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 24.
Prijedlog – Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj (z.č. 6016/1 k.o. Soline)

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je slijedeće:
Općina Dobrinj prodat će nekretninu, u naravi zemljište u vlasništvu Općine Dobrinj, označeno kao dio z.č. 6016/1, površine 350 m2, radi formiranja građevinske parcele u naselju Gornja Hlapa, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 100.600,00 kn.

     Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 25.
Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninom (z.č. 4070/3 k.o. Soline)

       Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te napomenula slijedeće:
1. Utvrđuje se da je pred Općinskom sudom Krku u tijeku postupak tužitelja: Janka Braut iz Brzac, Brzac 70 i dr. i tuženika: Općine Dobrinj, posl. broj: P-1425/2010, radi: predaje u posjed nekretnine koja se nalazi na z.č. 4070/3 zk. ul. 554, k.o. Soline te uspostave prijašnjeg stanja fakultativno isplatom.
2. Utvrđuje se da su tužitelji vlasnici nekretnine iz toč. 1. ove Odluke te da se dio nekretnine, površine 215 m2, u naravi cesta u naselju Polje, sukladno Snimci stvarnog stanja AREA-GEODEZIJA d.o.o. od 20. travnja 2007. godine.
3. Utvrđuje se da je Nalazom sudskog vještaka građevinske struke br. 23/2012 od 12. travnja 2012. godine, a koji je Nalaz sastavni dio ove Odluke, procijenjena tržišna vrijednost dijela z.č. 4070/3, površine 215 m2, u iznosu od 67.993,75 kn (šezdesetisedamtisućadevet-stotinaidevedesetitrikuneisedamdesetipetlipa).
4. Općina Dobrinj će kupiti nekretninu iz toč. 1. i 2. ove Odluke zaključenjem nagodbe isplatom kupoprodajne cijene u iznosu iz toč. 3. ove Odluke.

     Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

 

AD 26.
Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninom (z.č. 4260/1k.o. Soline)

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te napomenula slijedeće:
Općina Dobrinj vlasnik je dijela nekretnine z.č. 4260/1 k.o. Soline, površine 424 m2, kojom će Općina Dobrinj  raspolagati prodajom, za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 243.660,08 kn.
Povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda u postupcima raspolaganja nekretninama provest će postupak javnog prikupljanja i otvaranja ponuda te sastaviti zapisnik o otvaranju ponuda i prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sve sukladno odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Dobrinj.

     Općinsko vijeće je s 2 glasa „protiv“ i 9 glasova „za“ prihvatilo  isti Prijedlog, uz uvjet da stanje puta ostane nepromijenjeno.

 

AD 27.
Razno
27.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da su nam Hrvatske vode dodijelile: 10 mil. kuna za financiranje kanalizacije uvale Soline, za mjesne vodovodne mreže osigurano je 6 mil. kuna, dok će se projekt kanalizacije Dobrinja financirati s 2 mil. kuna državnih proračunskih sredstava. U ovoj fazi već je raspisan natječaj za izgradnju druge faze kanalizacije Dobrinja, a ovih dana raspisat će se i natječaj za realizaciju mjesnih vodovodnih mreža.
Uskoro se isti postupak raspisivanja natječaja očekuje i za podmorski kanalizacijski ispust i izgradnju kanalizacijskog kolektora prema Klimnu, a u tijeku je i ishođenje potvrde glavnog projekta kanalizacijskog sustava za naselje Šilo. Ove jeseni započeti će radovi na sva tri kapitalna projekta čiji se dovršetak očekuje do kraja 2013. godine.  
27.2. Načelnik Neven Komadina naveo je da je prošli vikend održan Malonogometni turnir u Šilu, te će se završnica održati u srijedu, 25. srpnja 2012.g.
27.3. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da predstoje Dani Općine Dobrinj od 01. do 03. kolovoza 2012., kao i Dan iseljenika otoka Krka 07. kolovoza 2012., te pozvao vijećnike da svojom nazočnošću uveličaju navedene svečanosti.
27.4. Vijećnik Nenad Brusić pitao je da li se fešte sufinanciraju iako nisu održane.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da se ne sufinanciraju.
27.5. Predsjednik Vijeća Alen Šamanić naveo je da se 27. srpnja 2012. u Šilu otvara izložba fotografija „100 let mesopusta“.
Zaključeno u 22,00 sata.

 

 

Zapisnik sastavila:                                                                        Predsjednik Općinskog vijeća
Sanja Lukarić, tajnik Općine                                                                     Alen Šamanić 

 

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr