Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
održane 22. prosinca 2017.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

Zapisnik s  5. sjednice Općinskog vijeća, održane 22. prosinca 2017. godine u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Ivan Šamanić, Nikolina Jurić, Ratko Turčić, Sanjin Kirinčić i Mladen Španjol.

Nazočni: Općinski načelnik  Neven Komadina i Zdenko Kirinčić (zamjenik Općinskog načelnika).
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (Viši referent za opće poslove i pismohranu – tajnik), Tea Orlić Mihajić (Pročelnica JUO) i Ankica Šamanić (Referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu).

Odsutni članovi Vijeća: Tomislav Saftić i Anita Bobovčan (opravdali nedolazak).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

            Predsjednik vijeća utvrđuje da nema vijećničkih pitanja, ta nakon provedenog glasovanja i jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, utvrđuje slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog – II. Izmjene Proračuna za 2017. godinu i Projekcije za 2018-2019.,
3. Prijedlog – II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2017.   
    godini,
4. Prijedlog – I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području
    općine Dobrinj u 2017. godini,
5. Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017.   
    godini,
6. Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne    
    infrastrukture u 2017. godini,
7. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području   
    općine Dobrinj u 2017. godini,
8. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području   
    općine Dobrinj u 2017. godini,
9. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na
    području općine Dobrinj u 2017. godini,
10. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na
      području općine Dobrinj u 2017. godini,
11. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području   
     općine Dobrinj u 2017. godini,
12. Prijedlog – II. Izmjene Programa izgradnje vodnih građevina za 2017. godinu,
13. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području  
      općine Dobrinj u 2017. godini,
14. Prijedlog – II. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje    
      nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2017. godini,
15. Prijedlog – II. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na  
      području općine Dobrinj u 2017. godini,
16. Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i  
      2020. godinu s Planom razvojnih programa,
17. Prijedlog – Plan nabave za 2018. godinu,
18. Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu,
19. Prijedlog – Program Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2018. godini,
20. Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine      
      Dobrinj u 2018. godini,
21. Prijedlog –Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini,
22. Prijedlog –Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018.    
      godini,
23. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u   
      2018. godini,
24. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u
      2018. godini,
25. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine
      Dobrinj u 2018. godini,
26. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine
      Dobrinj u 2018. godini,
27. Prijedlog –Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine  
      Dobrinj u 2018. godini,
28. Prijedlog –Godišnji program zaštite i spašavanja na području  općine Dobrinj u    
      2018. godini,
29. Prijedlog – Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u
      2018. godini,
30. Prijedlog – Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2018. 
      godinu,
31. Prijedlog – Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju  
      uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2018. godinu,
32. Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2018. godinu,
33. Prijedlog – Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje    
      nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2018. godini,
34. Prijedlog – Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine  
      Dobrinj u 2018. godini,
35. Prijedlog – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na 
      području općine Dobrinj,
36. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima,
37. Prijedlog – Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2018.
      godinu,
38. Prijedlog – Zaključak o usvajanju Registra nerazvrstanih cesta na području općine 
      Dobrinj,
39. Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninama – dio z.č. 1074/1 k.o. Soline,
40. Informacije i prijedlozi,
41. Razno.

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 AD 2.
Prijedlog – II. Izmjene Proračuna za 2017. godinu i Projekcije za 2018-2019.
Ankica Šamanić (referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu) razložila je II. Izmjene Proračuna za 2017. godinu i Projekcije za 2018-2019.,  zajedno s pripadajućim programima.            
Istaknula je da su planirani prihodi poslovanja smanjeni za 4.289.393,96 kn, zbog neostvarenih pomoći i iznose 16.571.356,22 kn, a planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostali isti 1.501.000,00 kn. Planirani rashodi poslovanja smanjeni su za 630.450,00 kn i iznose 13.493.150,00 kn, a planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni su za 3.558.943,96 kn i iznose 5.162.321,71 kn, zbog toga što se planiraju u Proračunu za 2018. godinu. Planirani izdaci za financijsku imovine smanjeni su za 100.000,00 kn i iznose 400.000,00 kn, a odnose se na financiranje izgradnje vodnih građevina i povećanja udjela u glavnici komunalnog društva „Ponikve voda“ d.o.o.
U II izmjene Proračuna za 2017. godinu uključen je i višak prihoda iz prošle godine u iznosu od 983.115,49 kn, tako da je planirani proračun ukupno smanjen za 4.289.393,96 kn i iznosi 19.055.471,71 kn.

Istaknula je da je stavka SUFINANCIRANJE OSNOVNE ŠKOLE povećana sa 120.000,00 kn na 150.000,00 kn i stavka OBORINSKA ODVODNJA povećana sa 70.000,00 kn na 80.000,00 kn.

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da su jednoglasno prihvaćene II. Izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu i Projekcije za 2018-2019.

 AD 3.
Prijedlog – II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2017. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2017. godini.

AD 4.
Prijedlog – I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2017. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2017. godini.

 AD 5.
Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini.

 AD 6.
Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne     infrastrukture u 2017. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.

 AD 7.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području   općine Dobrinj u 2017. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2017. godini.

 AD 8.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području   općine Dobrinj u 2017. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2017. godini.

 AD 9.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na
području općine Dobrinj u 2017. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2017. godini.

 AD 10.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 2017. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 2017. godini.

 AD 11.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području   
općine Dobrinj u 2017. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2017. godini.

AD 12.
Prijedlog – II. Izmjene Programa izgradnje vodnih građevina za 2017. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Programa izgradnje vodnih građevina za 2017. godinu.

AD 13.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području   općine Dobrinj u 2017. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2017. godini.

 AD 14.
Prijedlog – II. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje    nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2017. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2017. godini.

 AD 15.
Prijedlog – II. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine Dobrinj u 2017. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose II. Izmjene Programa razvoja civilnog društva na području općine Dobrinj u 2017. godini.

AD 16.
Konačni Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i  2020. godinu s Planom razvojnih programa
Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je Konačni Prijedlog Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu, te navela da Proračun za 2018. godinu iznosi 25.856.500,00 kn.
Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na značajnije stavke Proračuna za 2018. godinu, te ukratko obrazložio pojedine Programe. Neke od značajnijih stavaka su: projekt sportske dvorane, projekt dogradnje škole, izgradnja DTK mreže, izgradnja oborinske odvodnje, javna rasvjeta, asfaltiranja, transfer stanica Treskavac, uređenje zvonika Polje i Dobrinj te eventualno Sv. Vid, uređenje Etnografske zbirke otoka Krka Dobrinj i uređenje parka Dobrinj kandidirat će se u sklopu projekta „PUTEVIMA KRČKIH ZVONIKA“.

- Vijećnik Mladen Španjol pitao je za sredstva za uređenje parkirališta u Dobrinju.
Načelnik Neven Komadina odgovorio je da u Proračunu nema predviđenih sredstava za isto, obzirom da je problem lokacija parkirališta, međutim ukoliko se odredi lokacija, sredstva se mogu predvidjeti Izmjenama Proračuna.  

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrdio je da su Konačni Prijedlog Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu i Projekcije za 2019. i 2020. godinu s Planom razvojnih programa jednoglasno prihvaćeni.

AD 17.
Prijedlog – Plan nabave za 2018. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Plan nabave za 2018. godinu.

AD 18.
Prijedlog – Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu.

AD 19.
Prijedlog – Program Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2018. godini,
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2018. godini.

AD 20.
Prijedlog – Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine      Dobrinj u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2018. godini.

AD 21.
Prijedlog –Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini.

AD 22.
Prijedlog –Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini.

AD 23.
Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u   
2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2018. godini.

AD 24.
Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2018. godini.

AD 25.
Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2018. godini.

AD 26.
Prijedlog –Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području općine Dobrinj u 2018. godini.

AD 27.
Prijedlog –Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program socijalne zaštite na području općine Dobrinj u 2018. godini.

AD 28.
Prijedlog –Godišnji program zaštite i spašavanja na području  općine Dobrinj u  2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2018. godini.  

AD 29.
Prijedlog – Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Godišnji program turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2018. godini.

AD 30.
Prijedlog – Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2018. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja otpadom za 2018. godinu.

AD 31.
Prijedlog – Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2018. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju   uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2018. godinu.

AD 32.
Prijedlog – Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2018. godinu
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2018. godinu.

AD 33.
Prijedlog – Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2018. godini.

AD 34.
Prijedlog – Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području općine Dobrinj u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donosi Program razvoja civilnog društva za 2018. godinu.

AD 35.
Prijedlog – Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Dobrinj
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te istaknula da se ovom Odlukom raspisuju izbori za članove vijeća Mjesnog odbora Dobrinj i Mjesnog odbora Šilo, koji će se održati 18. veljače 2018. godine.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 36.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, nakon čega se povela rasprava. Predsjednik Vijeća predložio je da se Prijedlog Odluke ne prihvati, što je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo.

AD 37.
Prijedlog – Godišnji plan davanja koncesija na području Općine Dobrinj za 2018. godinu
Predsjednik Vijeća dao je prijedlog da se mijenja točka II. Plana, na načina da ima stajati „ u 2018. godini Općina Dobrinj ima namjeru dati koncesiju za obavljanje dimnjačarskih poslova na rok od 1 godine“.
Općinsko vijeće je nakon kratke rasprave jednoglasno prihvatilo Prijedlog Godišnjeg plana.

AD 38.
Prijedlog – Zaključak o usvajanju Registra nerazvrstanih cesta na području općine 
Dobrinj
Pročelnica Tea Orlić Mihajić ukratko je obrazložila Prijedlog Zaključka, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke.

AD 39.
Prijedlog – Odluka o raspolaganju nekretninama – dio z.č. 1074/1 k.o. Soline
Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da su za kupoprodaju nekretnine z.č. 1074/1 k.o. Soline, suvlasnički udio 546/1026005, ukupno 546 m2, na temelju provedenog natječaja objavljenog dana 17. rujna 2017. godine u „Novom listu“ odabrani ponuditelji Roberto Turchi i Loredana di Mino Turchi, oboje iz Švicarske, Via Camping Isola 651, Gudo.
Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će, u ime Općine Dobrinj, kao prodavatelja, ugovor o kupoprodaji nekretnine.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog.

AD 40.
Informacije i prijedlozi
40.1. Općinski načelnik Neven Komadina dao je informaciju sa Skupštine Ponikve d.o.o. Krk o imenovanju novog direktora g. Ivice Plišića.
40.2. Općinski načelnik Neven Komadina istaknuo je da će se raspisati javni poziv za iskaz interesa potencijalnih investitora za izgradnju lječilišta Meline na trenutno određenoj lokaciji.
40.3. Općinski načelnik Neven Komadina zahvalio se Općinskom vijeću na konstruktivnom radu i suradnji tijekom 2017. godine rezultat čega su ujednačena stajališta koja se potvrđuju i jednoglasnim usvajanjem odluka kao i djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela.
Iste zahvale uputio je i predsjednik Vijeća Zoran Kirinčić.
40.4. Općinski načelnik Neven Komadina pozvao je vijećnike na božićno-novogodišnji koncert koji će se održati 26. prosinca u prostorijama osnovne škole, kao i na prigodno druženje koje će se održati 27. prosinca 2017. g..

AD 41.
Razno
41.1. Općinski načelnik Neven Komadina istaknuo je da će se potpisat Ugovor o zastupanju sa odvjetnicom Katjom Jajaš iz Rijeke, koja će zastupati Općinu Dobrinj u postupku pred infrastrukturnim operaterom, sa ciljem sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti puta između Općine Dobrinj i infrastrukturnog operatera, odnosno ishodovanja potvrda o pravu puta, te ostvarivanju prava na naknadu za korištenje nekretnina u vlasništvu ili pod upravljanjem Općine Dobrinj, nakon čega je pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila pojedine članke Ugovora.
41.2. Općinski načelnik Neven Komadina predložio je Općinskom vijeću prihvaćanje Zaključka kojim Općina Dobrinj podržava stavove, zaključke i zahtjeve Općine Omišalj u vezi protivljenja (neslaganja) projektu izgradnje plutajućeg terminala u Omišlju koje je donijelo Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici održanoj 22. studenog 2017.g.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Zaključka.

Zaključeno u 21,30 sati.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr