Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća,
održane 7. lipnja 2018.

 

Vezani sadržaj

 
 
 

s  8. sjednice Općinskog vijeća, održane 7. lipnja 2018. godine u vijećnici Općine Dobrinj s početkom u 19,00 sati.

Nazočni članovi Vijeća: Zoran Kirinčić, Alen Šamanić, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Ivan Šamanić, Nikolina Jurić, Tomislav Saftić, Anita Bobovčan, Mladen Španjol i Sanjin Kirinčić.

Nazočni: Općinski načelnik Neven Komadina i Zdenko Kirinčić (zamjenik Općinskog načelnika).

Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (Viši referent za opće poslove i pismohranu – tajnik), Tea Orlić Mihajić (Pročelnica Jedinstvenog upravog odjela Općine Dobrinj) i Ankica Šamanić (Referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu).

Odsutni članovi Vijeća: Ratko Turčić (opravdao nedolazak).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1. Vijećnica Nikolina Jurić pita kada će se vratiti kandelaber u Klimnu koji je bio razbijen, da li će se izvršiti iscrtavanje cesta i da li će se postaviti ležeći policajci.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je, što se tiče kandelabera nema informaciju o istom, obzirom da je to zadatak TD Komun-a, iscrtavanje će biti izvršeno, a za postavljanje ležećih policajaca potrebno je s policijom ispitat mogućnost postavljanja istih.
2. Vijećnik Mladen Španjol ukazuje na propalu šahtu na dijelu ceste Soline (borova šuma) – Klimno.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je to županijska cesta, te je već više puta obavijestio Županijsku upravu za ceste.
3. Vijećnik Mladen Španjol ukazuje na slijedeće:
a) na cesti prema Zviranju već duže vrijeme stoji otvorena rupa
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se isto provjeriti,
b) kliska cesta na dijelu Gostinjac – Hlapa
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se postaviti mikroasfalt,
c) otvoren rub ceste u Krasu kod kuće stolara
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da rub ceste treba asfaltirat.
4. Vijećnica Nikolina Jurić pita odnosno predlaže da se u Klimnu postavi bankomat.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se kontaktirati potencijalne zakupce.
5. Vijećnica Anita Bobovčan ukazuje na problem u osnovnoj školi Dobrinj, dolaze nepoznati ljudi u dvorište škole, te predlaže da se postavi zaštitna ograda.
Povela se kratka rasprava o istom, te je načelnik predložio da se organizira sastanak zbog problematike u radu škole.
6. Vijećnica Anita Bobovčan ukazuje na problem neoticanja vode prilikom velikih kiša na dijelu šetnice u Čižićima gdje su lani postavljeni novi tlakavci, te nemogućnost korištenja iste šetnice.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se isto provjeriti.
7. Vijećnica Nikolina Jurić pita da li će se ukloniti građevinski materijal na parkiralištu u Melinama.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je u svezi s tim kontaktirao izvođače.

Predsjednik Vijeća  predlaže nadopunu dnevnog reda na način da se AD 21. mijenja i glasi „Zahtjev HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. – rješavanje imovinskopravnih odnosa u sklopu izgradnje infrastrukturne građevine 20 kV kabelski priključak TS 20/0,4 kV PEĆINE 2, k.č. 1074/91, 748/1 I 1074/314  k.o. Soline“, AD 21. postaje AD 22., a AD 22. postaje AD 23.

            Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:

D N E V N I   R E D

1. Verifikacija zapisnika s 7. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog - I. Izmjene Proračuna za 2018. godinu,
3. Prijedlog - I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2018. godini,
4. Prijedlog - I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području
   općine Dobrinj u 2018. godini,
5. Prijedlog - I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini,
6. Prijedlog - I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  
    infrastrukture u 2018. godini,
7. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području  
    općine Dobrinj u 2018. godini,
8. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području  
    općine Dobrinj u 2018. godini,
9. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na   
    području općine Dobrinj u 2018. godini,
10. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području  
      općine Dobrinj u 2018. godini,
11. Prijedlog - I. Izmjene Programa izgradnje vodnih građevina,
12. Prijedlog - I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje   
      nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2018. godini,
13. Prijedlog - I. Izmjene Programa razvoja civilnog društva,
14. Prijedlog - Plan gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za razdoblje od 2017. do     
      2022. godine,

 1. 15. Prijedlog - Odluka  o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem    
 2.       u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dobrinj,
 3. 16. Prijedlog - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja             
 4.       UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno,

17. Prijedlog - Odluka o uređenju prometa na području općine Dobrinj,
18. Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne   
      djelatnosti uređenja zelenih površina,
19. Prijedlog - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za zakup poslovnih   
      prostora u vlasništvu Općine Dobrinj,
20. Prijedlog - Odluka o ukidanju statusa dijela javnog dobra,
21. Zahtjev HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. – rješavanje   
      imovinskopravnih odnosa u sklopu izgradnje infrastrukturne građevine 20 kV     
      kabelski priključak TS 20/0,4 kV PEĆINE 2, k.č. 1074/91, 748/1 I 1074/314  k.o.   
      Soline,
22. Informacije i prijedlozi,
23. Razno.

 

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 6. sjednice Općinskog vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

 

AD 2.
Prijedlog - I. Izmjene Proračuna za 2018. godinu

            Ankica Šamanić (referent za financije i računovodstvo) razložila je I. Izmjene Proračuna za 2018. godinu,  zajedno s pripadajućim programima.

Istaknula je da su planirani prihodi poslovanja povećani za 1.261.680,58 kn i  iznose 22.419.180,58 kn, a planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećani za 570.881,26 kn i iznose 2.769.881,26 kn. Planirani rashodi poslovanja povećani su za 72.750,00 kn i iznose 15.432.000,00 kn, planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 858.000,00 kn i iznose 9.341.250,00 kn. Planirani izdaci za financijsku imovine povećani su za 100.000,00 kn i iznose 2.114.000,00 kn, a odnose se na financiranje izgradnje vodnih građevina i povećanja udjela u glavnici komunalnog društva „Ponikve voda“ d.o.o.
U I. Izmjene Proračuna za 2018. godinu uključen je ostvareni višak prihoda iz prošle godine u iznosu od 1.698.188,16 kn, tako da je planirani višak od 2.500.000,00 smanjen za -801.811,84 kn. Ukupno je proračun povećan za 1.030.750,00 kn i iznosi 26.887.250,00 kn.

Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na određene stavke Proračuna koje su izmijenjene odnosno dopunjene – uređenje javne površine u Klimnu, - uređenje rive Čižići, - place Tribulje – Klanice, place Sv. Ivan, uređenje groblja Polje i Dobrinj, izgradnja sportskog centra Čižići i nabava led display-a.

           Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da su jednoglasno prihvaćene I. Izmjene Proračuna Općine Dobrinj za 2018. godinu.
AD 3.
Prijedlog - I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u 2018. godini.

 

AD 4.
Prijedlog - I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2018. godini.
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području općine Dobrinj u 2018. godini.

 

AD 5.
Prijedlog - I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini.

 

AD 6.
Prijedlog - I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini.

 

AD 7.
Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2018. godini.

 

AD 8.
Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području općine Dobrinj u 2018. godini.

 

 

 

AD 9.
Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na  području općine Dobrinj u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na području općine Dobrinj u 2018. godini.

 

AD 10.
Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području općine Dobrinj u 2018. godini.

 

AD 11.
Prijedlog - I. Izmjene Programa izgradnje vodnih građevina
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa izgradnje vodnih građevina.

 

AD 12.
Prijedlog - I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje  nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2018. godini
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2018. godini.

 

AD 13.
Prijedlog - I. Izmjene Programa razvoja civilnog društva
Rasprave, po ukratko od strane Ankice Šamanić obrazloženom Prijedlogu, nema te se jednoglasno donose I. Izmjene Programa razvoja civilnog društva.

 

AD 14.
Prijedlog - Plan gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za razdoblje od 2017. do     2022. godine

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Općine Dobrinj za razdoblje od 2017. do 2022. godine, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo predmetni Plan.

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. AD 15.
 8. Prijedlog - Odluka  o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dobrinj
 9.  
 10. Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Dobrinj, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke.
 11.  
 12.  
 13. AD 16.
 14. Prijedlog - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja             UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno
 15.  
 16. Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 3 građevinskog područja N-3 Klimno, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 17.
Prijedlog - Odluka o uređenju prometa na području općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o uređenju prometa na području općine Dobrinj, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo predmetnu Odluku.

 1.  

AD 18.
Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne  djelatnosti uređenja zelenih površina

            Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je slijedeće: sukladno odredbama članka 9. do 15. Odluke o komunalnim djelatnostima proveden je postupak javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina.
Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja je utvrdilo da je na javni natječaj pristigla jedna ponuda, ponuda Dubravka Frgačića, vl. Komunalne usluge Lumin Krk, Vršanska 26b, Krk te da je ista  pravodobna i potpuna.
Sukladno članku 15. Odluke Općinsko vijeće je, na prijedlog Općinskog načelnika, odabralo ponudu Dubravka Frgačića, vl. Komunalne usluge Lumin Krk.
Općinski načelnik Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o obavljanju poslova komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina za razdoblje od 3 (tri) godine, odnosno za 2018., 2019. i 2020. godinu.
Ukupna cijena za obavljanje poslova komunalne djelatnosti uređenja zelenih površina na području općine Dobrinj iznosi 279.435,35 kn (dvijestosedamdesetidevettisućačetiristotinetridesetipetkunaitridesetipetlipa), bez PDV-a, godišnje.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 19.
Prijedlog - Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini zakupnine za zakup poslovnih   prostora u vlasništvu Općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o visini zakupnine za zakup poslovnih   prostora u vlasništvu Općine Dobrinj, nakon čega je Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo predmetnu Odluku.

 

AD 20.
Prijedlog - Odluka o ukidanju statusa dijela javnog dobra

Pročelnica Tea Orlić Mihajić istaknula je da se nekretnina, označena kao dio k.č. 5868/4, k.o. Dobrinj, površine 100 m2, k.o. Dobrinj, prikazana na Prijedlogu za ukinuće statusa javnog dobra, travanj 2018. godine, izrađena po AREA-GEODEZIJA d.o.o., ne koristi kao javno dobro u općoj upotrebi – cesta, pa se isključuje iz opće upotrebe, te će se provesti  postupak formiranja okućnice koju čine grč. 506/1, k.č. 5656/1, k.č. 5088 i dio k.č. 5868/4, sve u k.o Dobrinj.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke.

 

AD 21.
Zahtjev HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. – rješavanje imovinskopravnih odnosa u sklopu izgradnje infrastrukturne građevine 20 kV kabelski priključak TS 20/0,4 kV PEĆINE 2, k.č. 741/1, k.č. 1074/91, 748/1 i 1074/314  k.o. Soline

Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. u postupku ishođenja građevinske dozvole za izgradnju infrastrukturne građevine 20 Kv  kabelski priključak TS 20/0,4 kV PEĆINE 2, te je stoga dostavljen zahtjev za sporazumnim rješavanjem imovinskopravnoga odnosa sklapanjem Ugovora o osnivanju prava služnosti u  korist HEP-ODS d.o.o., bez naknade na nekretninama u zahvatu, i to k.č. 741/1, površine 12 m2, k.č. 1074/91, površine 428 m2, upisane u zk.ul. 4620 k.o.Soline, k.č. 748/1, površine 32 m2, upisane u zk.ul. 3217 k.o.Soline i k.č. 1074/314 površine 7 m2, upisane u zk.ul. 2875 k.o.Soline.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće donijelo je zaključak da se sklopi ugovor o osnivanju prava služnosti bez naknade.

 

AD 22.
Informacije i prijedlozi
22.1. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je u tijeku javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja UPU 9 građevinskog područja K-4 Brestovica (Gostinjac) od 4. lipnja do 6. srpnja 2018. godine, a javno izlaganje održat će se 14. lipnja 2018. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Dobrinj.
22.2. Načelnik Neven Komadina istaknuo je da bi se u mjesecu srpnju trebala održati  Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj.

 

 

AD 23.
Razno
23.1. Vijećnik Mladen Španjol pita za održavanje ljetnih fešti.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se slijedeće nedjelje raspisati natječaj za održavanje zabavnih manifestacija – ribarskih i pučkih fešti.
23.2. Vijećnik Alen Šamanić napomenuo je da je Mjesni odbor Klanice – Tribulje imao akciju čišćenja te su obrezali granje uz cestu kako bi autobusi mogli slobodno prometovat.

 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF dokument

PDF dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr