Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 3. sjednice Općinskog vijeća, održane 30. rujna 2009.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 3. sjednice Općinskog vijeća održane 30. rujna 2009. godine, s početkom u 19,30 sati u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj.

Prisutni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Marinko Galanto, Dubravko Fanuko, Darko Strčić, Tomislav Saftić, Ivančica Dunato, Zdenko Kirinčić, Robert Justinić, Ratko Turčić, Miljenko Variola, Nenad Brusić, Emil Gršković i Marino Šamanić.
Prisutan: načelnik Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.
Ostali: Sanja Lukarić (tajnica), Tea Orlić Mihajić (pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela) i Ankica Šamanić Žegarac (referent za financije i računovodstvo).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.
Predsjednik utvrđuje da nema vijećničkih pitanja.
Nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu,
3. Prijedlog - II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2009. godini,
4. Prijedlog - II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini,
5. Prijedlog - II. Izmjene Općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2009. godini,
6. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi na području Općine
Dobrinj u 2009. godini,
7. Prijedlog - II. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i
obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2009. godini,
8. Prijedlog - II. Izmjene Godišnjeg Programa zdravstva, sporta i rekreacije na području
Općine Dobrinj u 2009. godini,
9. Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg Programa javnog reda i sigurnosti na području Općine
Dobrinj u 2009. godini,
10. Prijedlog - II. Izmjene Plana razvojnih programa 2009. - 2011. godine,
11. Prijedlog – Plan nabave za 2009. godinu,
12. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine
Dobrinj,
13. Prijedlog – Odluka o komunalnom doprinosu,
14. Prijedlog – Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora,
15. Prijedlog – Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije,
16. Prijedlog – Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Dobrinj,
17. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u općini
Dobrinj,
18. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Općine Dobrinj,
19. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na dar za
novorođeno dijete,
20. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području
općine Dobrinj,
21. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima,
22. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na
području općine Dobrinj,
23. Prijedlog – Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača,
24. Razno.AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća

1.1. Vijećnik Robert Justinić napominje da se ne sjeća da su navodi iz AD 5. 5.3. bili rečeni na prošloj sjednici.
- Povela se kratka diskusija, te je utvrđeno da su navodi točni.
1.2. Vijećnik Dubravko Fanuko pita zašto se je Statut objavio u „Službenim novinama PGŽ“ prije nego što se je verificirao zapisnik sa 2. sjednice Općinskog vijeća.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovara da se za objavu Odluka sa Vijeća nikad ne čeka verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice.
1.3. Vijećnik Dubravko Fanuko daje primjedbu na AD 3. 3.2. i navodi da umjesto rečenice: „Ankica Šamanić-Žegarac odgovara da su ista sredstva bila oročena.“ ima stajati: „Ankica Šamanić-Žegarac odgovara da su ista sredstva bila oročena, a trenutno nisu.„
1.4. Vijećnik Zdenko Kirinčić navodi da je u zapisniku izostavljeno da je zamjenik načelnika Zoran Kirinčić prisustvovao sjednici.
1.5. Vijećnik Emil Gršković pita vezano za AD 2. 2.5. o trajektu „Bodulka“.
- Načelnik Neven Komadina navodi da je više puta kontaktirao Ministarstvo kulture, međutim nije uspio stupiti u kontakt s nadređenima.
Nakon rasprave Općinsko vijeće donijelo je slijedeći zaključak – Angažirati će se ovlaštena osoba za procjenu broda, nakon čega će se donijeti konačna odluka.

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 2. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.AD 2.
Prijedlog - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu

2.1. Ankica Šamanić-Žegarac (referent za financije i računovodstvo) razlaže II. Izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu.
II. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2009. godinu, Proračun je smanjen za 7% te iznosi 21.671.000,00 kn.
2.2. Vijećnik Zdenko Kirinčić pita za stavku PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE.
- Ankica Šamanić-Žegarac (referent za financije i računovodstvo) odgovara da se to odnosi na prodaju zemljišta za okućnice.
2.3. Vijećnik Zdenko Kirinčić navodi vezano za stavku ENERGIJA da se u Proračunu ista stavka razdvoji na više stavaka (npr. potrošnja el. energije, ulaganja i sl.).
2.4. Vijećnik Zdenko Kirinčić navodi da su stavke URBANISTIČKI PLANOVI UVALA SOLINE i URBANISTIČKI PLAN ŠILO smanjene, te ističe da se slijedeće godine ne smanjuju.
2.5. Vijećnik Zdenko Kirinčić pita zašto je stavka POPRAVAK CESTA MIKROASFALTOM povećana.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je stavka povećana iz razloga što su se asfaltirale neke dionice na području općine.
2.6. Vijećnik Zdenko Kirinčić navodi vezano za stavku PROTUPOŽARNI PUT DOBRINJ – MELINE, da se put uredi do kraja.
2.7. Vijećnik Zdenko Kirinčić daje primjedbu na naziv stavke PROGRAM UKUPNOG RAZVOJA, gdje ima stajati PROGRAM CVJETNI GRAD DOBRINJ, te umjesto 80.000,00 kn ima stajati 180.000,00 kn.
Stoga se stavka UREĐENJE PRILAZNE CESTE JESENOVICA ŠILO smanjuje za 100.000,00 kn i dodaje stavki PROGRAM CVJETNI GRAD DOBRINJ.
2.8. Vijećnik Zdenko Kirinčić navodi da se previše sredstava izdvaja za održavanje zelenih površina koje obavlja K.U. LUMIN KRK, te da bi TD KOMUN d.o.o. trebao zaposliti osobu koja bi obavljala iste poslove.
- Otvorila se rasprava na tu temu. Načelnik Neven Komadina navodi da K.U. LUMIN KRK vrlo kvalitetno obavlja svoj posao, te da je problem zaposliti kvalificirane osobe.
2.9. Vijećnik Marino Šamanić pita zašto je smanjena stavka OPREMA ZA VRTIĆ POLJE.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je stavka smanjena obzirom da nisu dobivena sredstva iz županijskog proračuna.
2.10. Vijećnik Miljenko Variola navodi da je stavka OPSKRBA VODOM dosta velika.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je velika potrošnja zbog tuševa na plažama.
2.11. Vijećnik Dubravko Fanuko ističe da bi trebalo krenuti u realizaciju projekta IZGRADNJE ŠKOLE.
- Načelnik Neven Komadina navodi da je najprije potrebno dobiti sve potrebne suglasnosti.
2.12. Vijećnik Emil Gršković pita za stavku SUFINANCIRANJE BRODSKE LINIJE, te navodi da ima dosta prigovora ljudi na brodara.
- Načelnik Neven Komadina napominje da se s Županijom dogovara da se linija Šilo-Crikvenica proglasi županijskom linijom, međutim Županija ne pokazuje interes za isto.
2.13. Vijećnik Nenad Brusić smatra da je stavka DRUŠTVO SOPACA premala.

Nakon rasprave predsj. Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Prijedlog - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2009. godinu.AD 3.
Prijedlog - II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2009. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 4.
Prijedlog - II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 5.
Prijedlog - II. Izmjene Općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2009. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 6.
Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2009. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 7.
Prijedlog - II. Izmjene Godišnjeg Programa javnih potreba iz socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2009. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 8.
Prijedlog - II. Izmjene Godišnjeg Programa zdravstva, sporta i rekreacije na području Općine Dobrinj u 2009. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 9.
Prijedlog - I. Izmjene Godišnjeg Programa javnog reda i sigurnosti na području Općine Dobrinj u 2009. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 10.
Prijedlog - II. Izmjene Plana razvojnih programa 2009. - 2011. godine
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 11.
Prijedlog – Plan nabave za 2009. godinu
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 12.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine
Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima Općine Dobrinj, nakon čega je Općinsko vijeće prihvatilo isti Prijedlog.AD 13.
Prijedlog – Odluka o komunalnom doprinosu

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu, te je utvrđeno da se u članku 13. stavak 2. briše.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće prihvatilo je isti Prijedlog.AD 14.
Prijedlog – Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju ugovora.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće prihvatilo je isti Prijedlog.AD 15.
Prijedlog – Odluka o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje se obavljaju na temelju koncesije.
Vijećnik Dubravko Fanuko navodi da se prilikom slijedećeg odabira koncesionara za crpljenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama, cjenik usluga javno objavi.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće prihvatilo je isti Prijedlog.AD 16.
Prijedlog – Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka i nezavisnih lista zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Dobrinj, nakon čega je Općinsko vijeće prihvatilo isti Prijedlog.AD 17.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu
infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u općini Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u općini Dobrinj, nakon čega je Općinsko vijeće prihvatilo isti Prijedlog.AD 18.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Općine Dobrinj, nakon čega je Općinsko vijeće prihvatilo isti Prijedlog.AD 19.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete, nakon čega je Općinsko vijeće prihvatilo isti Prijedlog.AD 20.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području općine Dobrinj, nakon čega je Općinsko vijeće prihvatilo isti Prijedlog.AD 21.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima, nakon čega je Općinsko vijeće prihvatilo isti Prijedlog.
AD 22.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Dobrinj

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području općine Dobrinj, nakon čega je Općinsko vijeće prihvatilo isti Prijedlog.AD 23.
Prijedlog – Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača, te je navela da se u Povjerenstvo imenuju:
1. ALEN ŠAMANIĆ, za predsjednika,
MARINKO GALANTO, za zamjenika predsjednika,
2. IGOR FUGOŠIĆ, za člana,
MLADEN RADOSLOVIĆ, za zamjenika člana,
3. ŽELJKA DRPIĆ, za člana,
SLAVICA JUSTINIĆ, za zamjenika člana.

Općinsko vijeće prihvatilo je isti Prijedlog.AD 24.
Razno
24.1. Vijećnik Marino Šamanić razložio je ponude Luke Tabako o izradi web stranica. Nakon kratke rasprave zaključeno je da se s Lukom Tabako dogovori o plaćanju paušala, te da stranice budu isključivo na hrvatskom jeziku.
24.2. Vijećnik Dubravko Fanuko pita za poticajnu stanogradnju.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će održati sastanak na navedenu temu u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
24.3. Vijećnik Dubravko Fanuko navodi da stavka URBANISTIČKI PLAN RADNA ZONA BRESTOVICA iznosi 300.000,00 kn i pita da li će se krenuti u izradu urbanističkog plana.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se planira izrada urbanističkog plana, te navodi da je dobivena ponuda tvrtke DUCTOR o izradi UPU-a.
24.4. Vijećnik Dubravko Fanuko predlaže da se prezentacija Adria LNG održi u Općini Dobrinj kako bi se javnost što bolje informirala o projektu.
- Načelnik Neven Komadina navodi da će se dogovoriti prezentacija, te ujedno napominje da će se prezentacija održati 02. listopada 2009. u Omišlju.
24.5. Vijećnik Zdenko Kirinčić napominje da su preko Centra za održivi razvoj otoka sjevernog jadrana dobivena sredstva za javnu rasvjetu i energetiku u iznosu od 1.700.000,00 kn.
24.6. Vijećnik Zdenko Kirinčić navodi da će 03. listopada 2009. mr. Dobrila Kraljić održati prezentaciju Programa „Dobrinj cvjetni grad“ u Domu Dobrinj, te ističe činjenicu isticanja prijevoznih sredstava u Izvješću Revizije.
24.7. Vijećnik Emil Gršković navodi da je razbijen ormarić za struju na igralištu u Šilu, te da se isti popravi budući da predstavlja opasnost, te da se zamjene prozori društvene prostorije u Šilu.
24.8. Vijećnik Nenad Brusić pita da li se nešto poduzelo po pitanju redukcije javne rasvjete.
- Načelnik Neven Komadina navodi da se o istom razgovaralo s vijećnikom Miljenkom Variolom koji navodi da će u narednih mjesec dana pripremiti plan redukcije javne rasvjete.
24.9. Načelnik Neven Komadina navodi da je VIPnet zainteresiran za postavljanje mobilne antene na općinskom zemljištu u naselju Polje, ukoliko s istim bude suglasan Mjesni obor Polje i Općinsko vijeće.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće je prihvatilo navedeno.
24.10. Načelnik Neven Komadina navodi da je održan sastanak s T-Mobile Hrvatska d.o.o. o postavljanju stupa, budući da je na određenim područjima općine loša pokrivenost signalom.
T-Mobile Hrvatska d.o.o. poslan je dopis o istoj problematici, međutim još nije dobiven odgovor.
24.11. Vijećnik Marino Šamanić pita da li Općina može nešto poduzeti po pitanju mjerenja zračenja stupova u naselju Kras.
- Načelnik Neven Komadina navodi da je teren na kojem se nalaze stupovi privatan, ali će se svejedno pitati Ministarstvo kome se je potrebno obratiti za mjerenje.
24.12. Načelnik Neven Komadina navodi da će se 02. listopada 2009.g. u Gradskoj vijećnici Grada Krka potpisati Sporazum o sufinanciranju programa razvoja Vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009. – 2012. godine, te tom prigodom poziva sve vijećnike da prisustvuju potpisivanju.Zaključeno u 23,30 sati.Zapisnik sastavila: tajnica Sanja Lukarić
Predsjednik Općinskog vijeća Općine Dobrinj: Alen Šamanić
KLASA: 021-05/09-29/3
UR.BROJ: 2142-04-01-09-13
Dobrinj, 30. rujna 2009.g.
 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF ili Word dokument

PDF dokument
Word dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr