Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 4. sjednice Općinskog vijeća, održane 26. studenog 2009.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 4. sjednice Općinskog vijeća održane 26. studenog 2009. godine, s početkom u 19,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj.

Prisutni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Marinko Galanto, Dubravko Fanuko, Tomislav Saftić, Ivančica Dunato, Zdenko Kirinčić, Robert Justinić, Ratko Turčić, Miljenko Variola, Nenad Brusić, Emil Gršković i Marino Šamanić.
Prisutni: načelnik Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.
Ostali: Sanja Lukarić (tajnica) i Tea Orlić Mihajić (pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela).
Opravdano odsutan član Vijeća: Darko Strčić.

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

- Vijećnik Zdenko Kirinčić pitao je da li se je nešto poduzelo po pitanju uvrštenja Melina u popis naselja Općine Dobrinj.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovorila je da se u Zakonu o područjima i sjedištima općina, gradova i županija u Republici Hrvatskoj naselje Meline ne vodi, u čemu je bit problema, a što je i bio razlog da nam Ured državne uprave vršeći nadzor Statuta prigovori na uvrštavanje naselja kao takvog u Statut. Zbog navedenog smo, unatoč želji vijećnika, naselje Meline morali izostaviti iz konačnog teksta Statuta. Ističe se da smo u kontaktu s Ministarstvom uprave i Državnom geodetskom upravom vezano uz osnivanje naselja Meline, te da će vijećnici na slijedećoj sjednici Općinskog vijeća biti obaviješteni o predmetnom.

Nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog – Odluka o zaštiti kulturnog dobra od lokalnog značaja – naselja Rudine,
3. Prijedlog – Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Dobrinj,
4. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na dar za
novorođeno dijete („Sl.n. PGŽ“ br. 30/07 i 42/09),
5. Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu
zaštitu,
6. Razno.
AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 3. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.AD 2.
Prijedlog – Odluka o zaštiti kulturnog dobra od lokalnog značaja – naselja Rudine

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o zaštiti kulturnog dobra od lokalnog značaja – naselja Rudine.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće prihvatilo je isti Prijedlog.


AD 3.
Prijedlog – Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Dobrinj

3.1. Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Dobrinj.
3.2. Vijećnik Dubravko Fanuko predložio je da se u članku 11. izmjeni broj potpisa potrebnih za pravovaljanost kandidacijske liste.
- Općinsko vijeće raspravljalo je o prijedlogu, te zaključilo slijedeće - Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 20 potpisa, osim za područja mjesnog odbora Hlapa, Sv. Ivan, Sv. Vid-Gostinjac, Soline i Županje za koje je potrebno prikupiti 10 potpisa.
3.3. Vijećnik Marino Šamanić pitao je što se dogodi ako član vijeća da ostavku, tko obavlja njegovu dužnost.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovorila je da ukoliko ima dovoljan broj članova, ne mora ga nitko zamjenjivati.
3.4. Vijećnik Emil Gršković pitao je kada je izmjenjen broj članova vijeća za mjesni odbor Šilo.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovorila je da je broj izmjenjen Odlukom o raspisivanju izbora za MO Šilo.

Nakon rasprave, Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Prijedlog Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Dobrinj.


AD 4.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete („Sl.n. PGŽ“ br. 30/07 i 42/09)

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće prihvatilo je isti Prijedlog.


AD 5.
Prijedlog – Odluka o izboru Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o izboru Odbora za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, te je navela da su u Odbor izabrani:
1. Ivančica Dunato, za predsjednika
2. Marina Pavačić, za člana
3. Tonica Brnić, za člana
4. Tatjana Radivoj, za člana
5. Draženka Justinić, za člana

Općinsko vijeće prihvatilo je isti Prijedlog.


AD 6.
Razno

6.1. Vijećnik Zdenko Kirinčić informirao je članove Općinskog vijeća o temama i donijetim odlukama sa Skupštine Ponikve d.o.o.
6.2. Vijećnik Zdenko Kirinčić predložio je da se gosp. Damira Polančeca proglasi počasnim građaninom Općine Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina navodi da je prijedlog već bio na Vijeću, međutim nije se mogao sprovest, budući da kao član Vlade, gosp. Damir Polančec nije mogao biti proglašen počasnim građaninom.
Odlučeno je da se na slijedećoj sjednici Vijeća donese Odluka o javnim priznanjima.
6.3. Vijećnik Tomislav Saftić naveo je da se roditelji djece koji polaze dječji vrtić u Polju žale da djeca nedovoljno vremena provode izvan vrtića.
- Načelnik Neven Komadina navodi da će se zadužiti Odbor za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu da preispita navedeno.
6.4. Vijećnik Marino Šamanić pitao je zašto za Općinu Dobrinj radi geodet iz Rijeke, a ne sa otoka Krka.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da je geodetska tvrtka izabrana temeljem natječaja.
6.5. Vijećnik Marino Šamanić pitao je da li će se osnivati ostali Odbori.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se osnovati u narednom razdoblju.
6.6. Vijećnik Marino Šamanić pitao je da li može zatražiti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za provedene postupke javne nabave.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da se mogu dobiti svi zapisnici.
6.7. Vijećnik Ratko Turčić predložio je da se vijećnicima dostave zapisnici o pregledu i ocjeni ponuda za provedene postupke javne nabave.
6.8. Vijećnik Marino Šamanić pitao je što je s lučicom u Čižićima.
Povela se diskusija, te je načelnik Neven Komadina naveo da će se 01. prosinca 2009. održati sastanak s predstavnicima Županijskog Odjela za pomorstvo, promet i veze i Lučke uprave Krk.
6.9. Vijećnik Marino Šamanić pitao je da li će se održati Skupština TD KOMUN d.o.o.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovorila je da će se održati u mjesecu prosincu.
6.10. Vijećnik Marino Šamanić osvrnuo se na predpristupne fondove, nakon čega se je povela kratka diskusija.
6.11. Vijećnik Marino Šamanić pitao je koji status ima cesta Čižići – Omišalj i da li se može proširiti.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da cesta ima status nerazvrstane ceste i da postoji mogućnost proširenja.
6.12. Vijećnik Dubravko Fanuko pitao je da li se može ukinuti plaćanje spomeničke rente.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić odgovorila je da se spomenička renta ne naplaćuje.
6.13. Vijećnik Dubravko Fanuko predložio je da se obrežu borovi na groblju u Dobrinju.
6.14. Vijećnik Nenad Brusić osvrnuo se na problem prodaje grobnih mjesta od strane njihovih korisnika bez znanja Općine, nakon čega se je povela rasprava.
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je da se sukladno Zakonu o grobljima i Odluci o grobljima Općine Dobrinj pravo korištenja grobnog mjesta može prenijeti na treću osobu o čemu je dosadašnji korisnik dužan obavijestiti JUO Općine Dobrinj, odnosno dostaviti ugovor, a Općina Dobrinj temeljem Zaključka o utvrđivanju visine naknade za dodjelu grobnog mjesta i drugih naknada za usluge na groblju, novom korisniku naplaćuje Zaključkom utvrđenu naknadu.
6.15. Vijećnik Robert Justinić pitao je kada će radovi na vodovodu u Krasu biti gotovi.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se nastojati da se radovi što prije završe kako bi se moglo nesmetano prometovati županijskom prometnicom.
6.16. Vijećnik Emil Gršković pitao je zašto su neke ulice u Šilu ostale neasfaltirane.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da će se asfaltirati u narednom razdoblju.
6.17. Vijećnik Emil Gršković pitao je da li će se urediti šumske površine u Solinama, Klimnu i Šilu.
- Načelnik Neven Komadina odgovorio je da se trenutno ne može ništa učiniti obzirom da Šumarija ne dozvoljava.
6.18. Vijećnik Emil Gršković pitao je za Plan redukcije javne rasvjete.
- Vijećnik Miljenko Variola odgovorio je da će se Plan redukcije javne rasvjete provesti mjesecu siječnju, budući da se trenutno postavlja dekorativna božićna rasvjeta.
6.19. Načelnik Neven Komadina navodi da je na Koordinaciji gradonačelnika Grada Krka i načelnika Općina otoka Krka, raspravljano o novoj mreži osnovnih škola na otoku.
Županija je predložila 3 škole, dok je Koordinacija predložila 4 škole, i to: 1. Krk i Vrh,
2. Malinska i Dobrinj, 3. Punat, Baška i Vrbnik i 4. Omišalj.
6.20. Vijećnik Marino Šamanić spomenuo je projekt LNG, nakon čega se povela kratka diskusija.Zaključeno u 22,00 sata.
Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić, tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Alen Šamanić


KLASA: 021-05/09-29/4
UR.BROJ: 2142-04-01-09-5
Dobrinj, 26. studenog 2009.g.
 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF ili Word dokument

PDF dokument
Word dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr