Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 5. sjednice Općinskog vijeća, održane 21. prosinca 2009.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 5. sjednice Općinskog vijeća održane 21. prosinca 2009. godine, s početkom u 19,30 sati u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj.

Prisutni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Marinko Galanto, Dubravko Fanuko, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Zdenko Kirinčić, Robert Justinić, Ratko Turčić, Miljenko Variola, Nenad Brusić, Emil Gršković i Marino Šamanić.
Prisutni: načelnik Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.
Ostali: Sanja Lukarić (tajnica), Tea Orlić Mihajić (pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela) i
Ankica Šamanić Žegarac (referent za financije i računovodstvo).
Opravdano odsutan član Vijeća: Tomislav Saftić.

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

- Vijećnik Dubravko Fanuko predlaže da se prilikom nabavke sadnica maslina i trsi nabave i sadnice smokava.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se može nabaviti preko Udruge Dobrinjština – Eko Liburnija, te će se provjeriti koja vrsta smokava najbolje odgovara našem podneblju.

Nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća,
2. Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2010. godinu i Projekcije za 2011. i 2012. godinu,
3. Prijedlog - Odluka o izvršavanju Proračuna za 2010. godinu,
4. Prijedlog - Plan razvojnih programa 2010.-2012.,
5. Prijedlog - Plan nabave za 2010. godinu,
6. Prijedlog - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini,
7. Prijedlog - Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini,
8. Prijedlog - Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2010. godini,
9. Prijedlog - Godišnji program razvitka gospodarskih djelatnosti na području općine
Dobrinj u 2010. godini,
10. Prijedlog - Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2010.
godini,
11. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2010.
godini,
12. Prijedlog - Godišnji program javnih potreba za odgoj, naobrazbu i skrb na području
općine Dobrinj u 2010. godini,
13. Prijedlog - Godišnji program zdravstva, sporta i rekreacije na području općine Dobrinj u
2010. godini
14. Prijedlog – Odluka o javnim priznanjima,
15. Prijedlog – Odluka o ostvarivanju prava na dar za novorođenče,
16. Prijedlog - Zaključak – luke otvorene za javni promet, od lokalnog značaja,
17. Prijedlog - Zaključak – potpora i pridruživanje inicijativi za zaštitu suhozida i suhozidne
gradnje,
18. Razno.
AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća

1.1. Načelnik Neven Komadina osvrnuo se problem uvrštenja Melina u popis naselja.
- Tea Orlić Mihajić obrazlaže da Općinsko vijeće Općine Dobrinj treba svojom odlukom osnovati naselje Meline, sastavni dio koje odluke mora biti i katastarski opis predmetnog naselja. S tim u svezi ističe se da će po službenoj dužnosti Državna geodetska uprava sačiniti navedeni sastavni dio odluke.
1.2. Vijećnik Dubravko Fanuko pita da li se je nešto poduzelo po pitanju obrezivanja i čišćenja borova na groblju u Dobrinju.
- Vijećnik Zdenko Kirinčić odgovara da je sa članovima DVD-a Dobrinj izašao na teren kako bi utvrdili točno stanje, te je odlučeno da će se u mjesecu veljači ili ožujku izvršiti obrezivanje borova uz pomoć dizalice i alpinista.
1.3. Vijećnik Nenad Brusić napominje da je u zapisniku izostavljena problematika TD KOMUN d.o.o.
1.4. Vijećnik Marino Šamanić daje primjedbu da su točke 6.1. i 6.10. trebale biti opširnije napisane.

Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 4. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.AD 2.
Prijedlog – Proračun Općine Dobrinj za 2010. godinu i Projekcije za 2011. i 2012. godinu

2.1. Ankica Šamanić-Žegarac (referent za financije i računovodstvo) obrazlaže Prijedlog Proračuna za 2010. godinu, te navodi da Proračun za 2010. godinu iznosi 25.984.000,00 kn.
2.2. Načelnik Neven Komadina navodi da je Proračun za 2010. smanjen u odnosu na prošlogodišnji, te predlaže slijedeću izmjenu Proračuna – stavka KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA povećava se za 600.000,00 kn, a stavka LUČKA UPRAVA KRK smanjuje se za 400.000,00 kn, te se ta sredstva dodaju novoj stavci ZGRADA OPĆINE-PRVA PASIVNA OTOČKA KUĆA koja iznosi 1.000.000,00 kn.
2.3. Vijećnik Marino Šamanić napominje da sredstva u Proračunu nisu jednako raspodijeljena po mjestima općine Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina obrazložio je navode, te između ostalog istaknuo da on na općinu Dobrinj gleda kao na cjelinu sa 20 naselja.
2.4. Vijećnik Emil Gršković navodi da, a vezano za Šilo, u Proračunu nema nekih nedovršenih stavaka iz prošle godine, a neke stavke su smanjene.
2.5. Vijećnik Ratko Turčić predlaže da se humanitarna Udruga „Andrijana Gržetić“ uvrsti u Proračun. Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog, te se stavka OSTALI RASHODI smanjuje za 10.000,00 kn i dodaje se novoj stavci UDRUGA „ANDRIJANA GRŽETIĆ“
2.6. Vijećnik Dubravko Fanuko pita za stavke TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI, da li se je Općina kandidirala za neki projekt.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da su te stavke stavljene u Proračun bez posebnog razloga.
2.7. Vijećnik Dubravko Fanuko pita za stavku IZMJENA PROSTORNOG PLANA.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je to inicijalna stavka, ukoliko bude potrebe mijenjati Prostorni plan.
2.8. Vijećnik Dubravko Fanuko pita zašto je smanjena stavka URBANISTIČKI PLAN RADNA ZONA BRESTOVICA.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se smatra da su ta sredstva dovoljna.
2.9. Vijećnik Dubravko Fanuko navodi da je stavka IZGRADNJA ŠKOLE skinuta.
- Načelnik Neven Komadina napominje da bi projekti za školu trebali biti aktualni u 2010. godini, tj. izraditi će se idejni projekt koji će se slati Županiji kako bi se dobila potrebna suglasnost.
2.10. Vijećnik Dubravko Fanuko pita za stavku UDRUGA UMIROVLJENIKA, koja je to Udruga.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je to Udruga koja djeluje u Malinskoj, a ima dosta članova s područja općine Dobrinj.
- Vijećnik Dubravko Fanuko predlaže da se osnuje Udruga umirovljenika u općini Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se razmotriti ta mogućnost.
2.11. Vijećnik Zdenko Kirinčić predlaže da se prilikom I. izmjene Proračuna stavka KD IVE JELENOVIĆ poveća zbog dodatne aktivnosti plesa „HIP-HOP“ u školi, te da se dovrše radovi na uređenju protupožarnog puta Dobrinj – Meline.
2.12. Vijećnik Ratko Turčić predlaže da se povećaju stavke MAŠKARANA UDRUGA KATAROŠKA i MAŠKARANA UDRUGA OPTIMISTI.
- Načelnik Neven Komadina navodi da bi prije sastavljanja Proračuna trebali dostaviti Plan rada za 2010.g.
Općinsko vijeće prihvatilo je prijedlog, te se stavka OSTALI RASHODI UDRUGA smanjuje za 10.000,00 kn i dodaje se 5.000,00 kn stavci MAŠKARANA UDRUGA KATAROŠKA i 5.000,00 kn stavci MAŠKARANA UDRUGA OPTIMISTI.
2.13. Vijećnik Nenad Brusić pita za stavku IZBORI.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da su ta sredstva namijenjena za predsjedničke izbore 2010.g.
2.14. Vijećnik Nenad Brusić pita za PROGRAM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA.
- Pročelnica Tea Orlić Mihajić navodi da je izrađen Plan zaštite i spašavanja i Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara.
2.15. Vijećnik Nenad Brusić pita za stavku SLUŽBENA PUTOVANJA.
- Načelnik Neven Komadina navodi da su ta sredstva namijenjena za troškove privatnih automobila.
2.16. Vijećnik Emil Gršković pita zašto je stavka ROKOVA zajedno sa stavkom SUFINANCIRANJE FEŠTA.
- Ankica Šamanić-Žegarac (referent za financ. i račun.) navodi da je stavka ROKOVA u Proračunu za 2009.g. stajala zasebno zbog obljetnice turizma.

Nakon rasprave, predsjednik Vijeća daje na glasovanje Prijedlog Proračuna za 2010. godinu, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.AD 3.
Prijedlog - Odluka o izvršavanju Proračuna za 2010. godinu
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 4.
Prijedlog - Plan razvojnih programa 2010.-2012.
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 5.
Prijedlog - Plan nabave za 2010. godinu
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 6.
Prijedlog - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 7.
Prijedlog - Program održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 8.
Prijedlog - Opće javne usluge na području općine Dobrinj u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 9.
Prijedlog - Godišnji program razvitka gospodarskih djelatnosti na području općine Dobrinj u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 10.
Prijedlog - Godišnji program zaštite i spašavanja na području općine Dobrinj u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 11.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba u kulturi na području općine Dobrinj u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 12.
Prijedlog - Godišnji program javnih potreba za odgoj, naobrazbu i skrb na području općine Dobrinj u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 13.
Prijedlog - Godišnji program zdravstva, sporta i rekreacije na području općine Dobrinj u 2010. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.AD 14.
Prijedlog – Odluka o javnim priznanjima

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o javnim priznanjima, te navela da u članku 10. iza riječi „..sastavni dio ove Odluke.“ ima stajati riječ „prilog 1.“, te predlaže da sastavni dio ove odluke bude i nacrt navedenih priloga, odnosno javnih priznanja.
Slijedom navedenog predlaže da se u ovom smislu nadopunjena odluka prezentira Općinskom vijeću na jednoj od slijedećih sjednica kada bi se ista i usvojila.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.AD 15.
Prijedlog – Odluka o ostvarivanju prava na dar za novorođenče

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete.
Općinsko vijeće raspravljalo je o Prijedlogu, te je utvrđeno da se izmjeni članak 4. na način da umjesto „20 godina“ ima stajati „18 godina“.
Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.AD 16.
Prijedlog - Zaključak – luke otvorene za javni promet, od lokalnog značaja

Načelnik Neven Komadina obrazložio je Prijedlog zaključka koji će se proslijediti Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije i Županijskoj lučkoj upravi Krk, kako bi se pokrenula inicijativa utvrđivanja novih luka otvorenih za javni promet.
Vijećnik Emil Gršković pita da li vlasnici turističkih brodova koji ljeti pristaju u lučicama, plaćaju lučku naknadu.
Načelnik Neven Komadina odgovara da će zatražiti popis turističkih brodova koji su pristajali u Šilu.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.


AD 17.
Prijedlog - Zaključak – potpora i pridruživanje inicijativi za zaštitu suhozida i suhozidne gradnje

Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog zaključka te istaknula da se ovim zaključkom Općinsko vijeće Općine Dobrinj pridružuje „Inicijativi za zaštitu suhozida i suhozidne gradnje.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.AD 18.
Razno
18.1. Vijećnica Ivančica Dunato istaknula je potrebu uređenja kuće u centru Šila, budući da predstavlja opasnost za prolaznike, ujedno pita da li postoji mogućnost da kiosci koji se postavljaju ljeti uz plažu u Šilu budu svi jednaki.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da se preko TD KOMUN d.o.o. mogu nabaviti tipizirani kiosci, međutim potrebno je odrediti lokaciju na koju bi se isti postavili.
18.2. Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na projekt LNG terminala u Omišlju te istaknuo kako jedinice lokalne samouprave iz okružja Općine Omišalj nisu, kako od strane Vlade Republike Hrvatske tako niti od strane investitora, kontaktirane po bilo kojem pitanju predmetnog projekta.
Općinsko vijeće raspravljalo je o istom te zaključilo da se ne podržava realizacija projekta „LNG terminala u Omišlju“ na, do sada, vođeni način, te da se organizira zajednička sjednica općinskih vijeća i gradskih skupština jedinica lokalne samouprave iz okružja Općine Omišalj kao preuzimatelja svih mogućih rizika opasnosti i šteta, te je naložila Pročelnici Tei Orlić Mihajić da slijedom navedenog pripremi nacrt prijedloga zaključka koji će Općinsko vijeće usvojiti na slijedećoj sjednici, u sklopu svečane večere koja će se održati 28. prosinca 2009.g. povodom predstojećih blagdana.
18.3. Vijećnik Nenad Brusić predlaže da se Koordinaciji gradonačelnika Grada Krka i načelnika Općina otoka Krka proslijedi slijedeći zaključak Općinskog vijeća – 1. Utvrđuje se da je održavanje državnih i županijskih cesta na području općine Dobrinj te otoka Krka općenito na uklanjanju snijega, za vrijeme snježnih padalina u razdoblju od 19. do 21. prosinca 2009. godine, vrlo loše obavljeno. 2. Nalaže se Općinskom načelniku da na slijedećoj koordinaciji postavi pitanje utvrđivanja odgovornosti i iznalaženja kvalitetnijeg rješenja za ubuduće.
18.4. Vijećnik Marino Šamanić pita kada će se potpisati novi ugovor za asfaltiranje.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se početkom slijedeće godine provest postupak ograničenog prikupljanja ponuda za obavljanje poslova komunalne djelatnosti održavanja i izgradnje nerazvrstanih cesta, nakon čega će se potpisati ugovor.
18.6. Vijećnik Marino Šamanić pita zašto se u postupcima javne nabave ne primjenjuje kriterij za ekonomski najprihvatljiviju ponudu.
- Ankica Šamanić-Žegarac (referent za financije i računovodstvo) navodi da je to teško obrazložiti, te ističe da je na seminaru javne nabave je rečeno da se taj kriterij ne primjenjuje.
18.7. Vijećnik Emil Gršković navodi da je kontaktirao Tehnički muzej u Zagrebu vezano za trajekt „Bodulka“ te napominje da će o tome pismeno obavijestiti Općinu Dobrinj.
18.8. Vijećnik Alen Šamanić daje primjedbu na Odbor za odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, budući da već treću godinu njegovo dijete nije na popisu za dobivanje poklona Sv. Nikole.
18.9. Vijećnik Alen Šamanić izrazio je nezadovoljstvo radom Udruge obrtnika otoka Krka zbog neaktivnosti i naveo da se na skupštinu koja se održava u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana ne pozivaju svi obrtnici sa otoka, već samo pojedinci.Zaključeno u 23,45 sata.

Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić, tajnica Općine
Predsjednik Općinskog vijeća: Alen Šamanić
KLASA: 021-05/09-29/5
UR.BROJ: 2142-04-01-09-6
Dobrinj, 21. prosinca 2009.g.
 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF ili Word dokument

PDF dokument
Word dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 2.023
Broj kućanstava: 891

Stambene jedinice: 4.422
Stanovi za stalno stanovanje: 1564
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja

 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr