Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 7. sjednice Općinskog vijeća, održane 28. sječnja 2010.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 7. sjednice Općinskog vijeća održane 28. siječnja 2010. godine, s početkom u 19,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj.

Prisutni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Marinko Galanto, Dubravko Fanuko, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Tomislav Saftić, Robert Justinić, Ratko Turčić, Miljenko Variola, Nenad Brusić, Emil Gršković i Marino Šamanić.
Prisutni: načelnik Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.
Ostali: Sanja Lukarić (tajnica) i Tea Orlić Mihajić (pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela).
Opravdano odsutan član Vijeća: Zdenko Kirinčić.

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

1. Vijećnik Nenad Brusić pita za radove na vodovodu Visoke zone Dobrinjštine.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je u tijeku polaganje visokonaponskih kabela.
Vijećnik Miljenko Variola navodi da se je polaganje kabela trebalo izvršiti u prosincu, međutim bilo je problema s puknućem cijevi, te su stoga radovi prolongirani.
Vijećnik Nenad Brusić pita da li se može zatražiti od nadzornog inženjera pismeni izvještaj o izvedenim radovima od dana zaključenja ugovora.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se zatražiti navedeno, kao i terminski plan radova.
2. Vijećnik Nenad Brusić pita za zaključak kojeg je Vijeće donijelo na 6. sjednici, a vezano za projekt LNG.
- Načelnik Neven Komadina navodi da je predmetni zaključak objavljen u Službenim novinama Primorsko-goranske županije, dostaviti će se svim Jedinicama lokalne samouprave otoka Krka, te se zatražiti njihovo očitovanje.
Povela se kratka diskusija. Vijećnik Emil Gršković navodi da se isti zaključak može proslijediti i Turističkim zajednicama.
3. Predsjednik Vijeća Alen Šamanić pita da li se može sanirati odnosno proširiti put ispod Tribulja prema Čižićima, obzirom da mnogo ljudi na tom dijelu ima masline, a nije moguće proći autom.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će se s nadzornim ing. Mladenom Karabaićem dogovoriti oko izrade troškovnika za navedeno.
4. Predsjednik Vijeća Alen Šamanić daje primjedbu Odboru za odgoj i obrazovanje, soc. skrb i zdrav. zaštitu, a vezano za mještana Klanica Mata Fanuka koji je slabovidan, te smatra da bi trebao dobivati pomoć od Općine.
Nalaže se Odboru za odgoj i obrazovanje, soc. skrb i zdrav. zaštitu da ispita navedeno, kao i mogućnost produženja dobivanja pomoći Davorki Grgurić iz Klanica.
5. Vijećnik Nenad Brusić pita za zaključak sa 5. sjednice Vijeća koji je trebao biti proslijeđen Koordinaciji gradonačelnika Grada Krka i načelnika Općina otoka Krka, a vezano za problematiku čišćenja snijega.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da još nije održana Koordinacija, te čita dopis tvrtke CESTE-RIJEKA d.o.o. upućen Općini o predmetnoj problematici.

Nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen slijedeći
DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća,
2. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća,
3. Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se dodijeliti koncesija za obavljanje
komunalnih usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i
crnih jama na području općine Dobrinj,
4. Razno.

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Općinskog vijeća
1.1. Vijećnik Dubravko Fanuko pita da li se je provjerila mogućnost nabave sadnice smokava.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je kontaktirao nekoliko rasadnika, međutim imaju takve sorte smokava koje ne odgovaraju našem podneblju.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 5. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća
Kako nije bilo primjedbi predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 6. sjednice
Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 3.
Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se dodijeliti koncesija za obavljanje komunalnih usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području općine Dobrinj
Pročelnica Tea Orlić Mihajić obrazložila je Prijedlog Odluke, te navela da su na poziv za dostavljanje ponuda pristigle slijedeće ponude:
1. Građenje, prijevoz i iskopi MIRKO I ZORAN, Stara cesta 30, 51 515 Šilo,
Cijena ponude: 105,00 kn/m3 bez PDV-a
2. IND-EKO d.o.o., Korzo 40/II, 51 000 Rijeka,
Cijena ponude: 220,00 kn/m3 bez PDV-a
Sukladno prijedlogu povjerenstva Općinsko Vijeće utvrđuje da je najpovoljniji ponuditelj u postupku dodjeljivanja koncesije za obavljanje komunalnih usluga crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području općine Dobrinj, ponuditelj - Građenje, prijevoz i iskopi MIRKO I ZORAN, Stara cesta 30, 51 515 Šilo.
-Vijećnik Nenad Brusić predlaže da se na oglasne ploče u svim naseljima općine Dobrinj stavi cjenik usluga.
- Načelnik Neven Komadina navodi da će se uz oglasne ploče, obavijestiti građane i pismenim putem uz uplatnice za komunalnu naknadu.
- Vijećnik Marino Šamanić traži da se, kad bude sklopljen ugovor s koncesionarom GPI „MIRKO I ZORAN“ , dostavi MO Kras.

AD 4.
Razno
4.1. Vijećnik Tomislav Saftić pita za izgradnju igrališta u Polju.
- Načelnik Neven Komadina navodi da je prije svega potrebno otkupiti zemljište iza crkve, međutim postoje neriješeni imovinsko-pravni odnosi.
4.2. Vijećnik Marino Šamanić pita za izradu Internet stranice Općine Dobrinj.
- Načelnik Neven Komadina navodi da je prva ponuda bila preskupa, te će se narednih dana sa izrađivačem Lukom Tabako dogovoriti oko druge verzije.
4.3. Vijećnik Nenad Brusić pita za financijsko stanje Općine.
- Načelnik Neven Komadina navodi da je Općina trenutno financijski likvidna, proračunski prihodi su shodni planiranima, odnosno sve u svemu ističe da je vrlo zadovoljan, te da se stanje Općine Dobrinj ne može uspoređivati sa onim u RH.
4.4. Načelnik Neven Komadina navodi da je u tijeku financijska revizija Općine Dobrinj za 2009. godinu koju obavlja Državni ured za reviziju – Područni ured Rijeka.


Zaključeno u 20,45 sati.


Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić
Predsjednik Općinskog vijeća: Alen Šamanić

KLASA: 021-05/10-29/7
UR.BROJ: 2142-04-01-10-2
Dobrinj, 28. siječnja 2010.g.
 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF ili Word dokument

PDF dokument
Word dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr