Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća, održane 31 ožujka 2010.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 8. sjednice Općinskog vijeća odrţane 31. oţujka 2010. godine, s poĉetkom u 19,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj.

Prisutni ĉlanovi Vijeća: Alen Šamanić, Marinko Galanto, Dubravko Fanuko, Ivanĉica Dunato, Darko Strĉić, Tomislav Saftić, Zdenko Kirinĉić, Robert Justinić, Ratko Turĉić, Miljenko Variola, Nenad Brusić, Emil Gršković i Marino Šamanić.
Prisutni: naĉelnik Neven Komadina i zamjenik naĉelnika Zoran Kirinĉić.
Ostali: Sanja Lukarić (tajnica), Tea Orlić Mihajić (proĉelnica Jedinstvenog upravnog odjela) i
Ankica Šamanić Ţegarac (referent za financije i raĉunovodstvo).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazoĉne, utvrđuje kvorum i sukladno ĉlanku 55. Poslovnika, a u svezi s ĉlankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećniĉkih pitanja.

1. Vijećnik Darko Strĉić pita kada će se završiti radovi odnosno kada će se asfaltirati cesta u Krasu.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da se radovi odvijaju u rokovima, a asfaltiranje će se izvršiti nakon zadovoljavajuće zbijenosti materijala.
2. Vijećnik Nenad Brusić pita da li su izvođaĉi radova prilikom kojih sruše gromaĉe, duţni iste vratiti u prvobitno stanje.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da moraju vratiti sve u prvobitno stanje.
3. Vijećnik Dubravko Fanuko pita što je s Projektom „Dobrinj cvjetni grad“.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da su se sredstva odobrena od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost trebala iskoristiti u 2009. godini za realizaciju navedenog Projekta, međutim nisu se iskoristila zbog nemogućnosti nabave ciljanih sadnica cvijeća i pravodobne izrade vaza. Stoga je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku uĉinkovitost upućen dopis o mogućnosti korištenja financijskih sredstava u 2010. godini kako bi se realizirao Projekt, međutim još nije dobiven odgovor.
4. Vijećnik Dubravko Fanuko pita da li će se uređivati „Zemljina“ u Dobrinju.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da je napravljena geodetska snimka i troškovnik, te će se narednih dana objaviti natjeĉaj.
5. Vijećnik Dubravko Fanuko pita kada će se asfaltirati cesta Soline – Klimno.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da je Ţupanijska uprava za ceste zakljuĉila natjeĉaj, te će se uskoro zapoĉeti s radovima.
6. Vijećnik Dubravko Fanuko pita da li će se u Melinama napraviti parkiralište i da li će se uređivati javna površina u Solinama.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da se parkiralište planira napraviti do ljeta, a za uređenje javne površine u Solinama objaviti će se natjeĉaj, nakon ĉega će se krenuti s radovima.
7. Vijećnik Dubravko Fanuko pita što je s izgradnjom poslovne zgrade u Ĉiţićima.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da je trebalo dopuniti elaborat, te će se uskoro krenuti u realizaciju.
8. Vijećnik Ratko Turĉić pita da li će se nastaviti radovi na mulu u Melinama, te predlaţe da se završetak mula („Štrade“) oznaĉi odgovarajućom signalizacijom.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da u ovoj godini nije predviđen nastavak radova, a što se tiĉe signalizacije razmotrit će se ta mogućnost.
Vijećnik Dubravko Fanuko predlaţe da se na mulu postavi informativni pano koji bi sadrţavao podatke o građevini.
9. Vijećnik Dubravko Fanuko pita da li je sređen popis korisnika grobnih mjesta što se tiĉe naplate.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da su podaci o korisnicima grobnih mjesta uglavnom aţurirani.
10. Vijećnik Nenad Brusić pita da li je nešto poduzeto po pitanju zapošljavanja i poboljšanja rada TD KOMUN d.d.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da se za sezonu planira zaposliti nekoliko djelatnika, a nadzorni odbor bi trebao sastaviti konkretan prijedlog.
11. Vijećnik Robert Justinić napominje da bi Općina trebala zaposliti komunalnog redara koji bi bio prisutan na terenu, da kontrolira i evidentira izvoditelje radova na stambenim objektima, koji ne grade u skladu s građevinskom dozvolom i izvode fasade u bojama koje nisu propisane odredbama Prostornog plana.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da komunalni redar nema nadleţnost da zaustavlja radove na gradnji objekata, već je za navedeno nadleţna građevinska inspekcija, te napominje da svaki građanin moţe prijaviti bespravnu gradnju odnosno nepravilnosti koje se pojavljuju tijekom gradnje objekta.
12. Vijećnik Miljenko Variola predlaţe da se predvidi idejno rješenje javne rasvjete u sklopu uređenja javne površine u Solinama.

Nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen slijedeći
DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća,
2. Polugodišnje izvješće o radu Općinskog naĉelnika za razdoblje srpanj – prosinac
2009. godine,
3. Izvršenje Proraĉuna Općine Dobrinj za 2009. godinu za razdoblje od 01.sijeĉnja do
31. prosinca 2009. godine
- Izvještaj o izvršenju Proraĉuna za razdoblje od 01.sijeĉnja do 31. prosinca 2009.
godine,
- Bilješke uz financijsko izvješće od 01.sijeĉnja do 31. prosinca 2009. godine,
- Izvori po Proraĉunu
4. Prijedlog – Odluka o raspodjeli rezultata,
5. Prijedlog – Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2009. godini,
6. Prijedlog – Izvještaj za Program odrţavanja komunalne infrastrukture u 2009.
godini,
7. Prijedlog – Odluka o javnim priznanjima Općine Dobrinj,
8. Prijedlog – Odluka o osnivanju i imenovanju ĉlanova Odbora za javna priznanja,
9. Prijedlog – Odluka o osnivanju i imenovanju ĉlanova Povjerenstva za ravnopravnost
spolova,
10. Prijedlog – Odluka o osnovici i koeficijentu za obraĉun plaće Općinskog naĉelnika i
zamjenika Općinskog naĉelnika Općine Dobrinj,
11. Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne
djelatnosti odrţavanja javne rasvjete na podruĉju općine Dobrinj,
12. Prijedlog – Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne
djelatnosti odrţavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom mikroasfalta hladnim
postupkom na podruĉju općine Dobrinj,
13. Prijedlog – Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne
djelatnosti odrţavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom asfalt – betona vrućim
postupkom na podruĉju općine Dobrinj,
14. Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih
djelatnosti dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na podruĉju općine Dobrinj,
15. Razno.

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća
1.1. Naĉelnik Neven Komadina osvrnuo se na pitanje vijećnika Nenada Brusića sa prošle sjednice, te istaknuo da je u Općini odrţan sastanak sa direktorom kompanije Adria LNG d.o.o. na kojem se raspravljalo o projektu izgradnje LNG terminala u Omišlju.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 7. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
Polugodišnje izvješće o radu Općinskog naĉelnika za razdoblje srpanj – prosinac 2009. godine
Naĉelnik Neven Komadina istiĉe da je polugodišnje izvješće o radu dostavljeno na znanje Općinskom vijeću temeljem ĉlanka 51. Statuta Općine Dobrinj („Sluţbene novine PGŢ“ broj 35/29).
- Vijećnik Dubravko Fanuko istiĉe da se u Izvještaj moglo navesti da je odrţana sjednica Koordinacije gradonaĉelnika i naĉelnika otoka Krka, te koliko je zaprimljeno molbi i ţalbi.
- Vijećnik Nenad Brusić također istiĉe da se u Izvještaju navede broj odrţanih sjednica Općinskog vijeća.
Prijedlozi vijećnika su prihvaćeni, te će se u slijedećem izvješću obratiti pozornost na navedeno.

AD 3.
Izvršenje Proraĉuna Općine Dobrinj za 2009. godinu za razdoblje od 01.sijeĉnja do 31. prosinca 2009. godine
- Izvještaj o izvršenju Proraĉuna za razdoblje od 01.sijeĉnja do 31. prosinca 2009.
godine,
- Bilješke uz financijsko izvješće od 01.sijeĉnja do 31. prosinca 2009. godine,
- Izvori po Proraĉunu
3.1. Ankica Šamanić-Ţegarac (referent za financije i raĉunovodstvo) razloţila je Izvještaj o izvršenju Proraĉuna za razdoblje od 01.sijeĉnja do 31. prosinca 2009. godine, te istaknula da su u navedenom razdoblju prihodi Proraĉuna bili planiran u iznosu od 21.671.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 19.885.307,29 kn odnosno 91,8%, dok su rashodi Proraĉuna bili planirani u iznosu od 31.356.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 23.289.997,44 kn odnosno 74,3%.
Raĉun financiranja planiran je i ostvaren u iznosu od 220.000,00 kn odnosno 100%, a raspoloţiva sredstva iz prethodnih godina bila su planirana u iznosu od 9.905.000,00 kn a ostvarena su u iznosu od 9.904.066,41 kn odnosno 100%.
3.2. Vijećnik Dubravko Fanuko pita da li se plaća spomeniĉka renta.
- Ankica Šamanić-Ţegarac odgovara da spomeniĉku rentu plaćaju tvrtke koje posluju u Dobrinju.
3.3. Predsjednik Vijeća Alen Šamanić predlaţe da se za slijedeću sjednicu Vijeća pripremi popis duţnika komunalne naknade i poreza na kuće za odmor.
Nakon rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Izvještaj o izvršenju Proraĉuna za razdoblje od 01.sijeĉnja do 31. prosinca 2009. godine.

AD 4.
Prijedlog – Odluka o raspodjeli rezultata
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 5.
Prijedlog – Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2009. godini
nakon glasovanja jednoglasno je prihvaćen.

AD 6.
Prijedlog – Izvještaj za Program odrţavanja komunalne infrastrukture u 2009. godini
Vijećnik Miljenko Variola razloţio je proveden Plan redukcije javne rasvjete na podruĉju Općine Dobrinj.
Nakon glasovanja Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

AD 7.
Prijedlog – Odluka o javnim priznanjima Općine Dobrinj
Proĉelnica Tea Orlić Mihajić obrazloţila je Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Općine Dobrinj, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 8.
Prijedlog – Odluka o osnivanju i imenovanju ĉlanova Odbora za javna priznanja
Proĉelnica Tea Orlić Mihajić obrazloţila je Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju ĉlanova Odbora za javna priznanja, te navela da se u Odbor imenuju:
1. IVAN LESICA,dr.med., za predsjednika
2. IVAN PAVAĈIĆ, za ĉlana
3. NIKOLA TURĈIĆ, ing.građ., za ĉlana
4. MARIJA PLEŠE, uĉiteljica, za ĉlana
5. GORDANA GRŢETIĆ, prof., za ĉlana
Vijećnik Zdenko Kirinĉić je mišljenja da bi ĉlanovi Odbora trebali biti s podruĉja Općine Dobrinj.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće prihvatilo je isti Prijedlog uz jedan suzdrţan glas.

AD 9.
Prijedlog – Odluka o osnivanju i imenovanju ĉlanova Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Proĉelnica Tea Orlić Mihajić obrazloţila je Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju ĉlanova Povjerenstva za ravnopravnost spolova, te navela da se u Povjerenstvo imenuju:
1. IVANĈICA DUNATO, za predsjednicu
2. BISERKA MAHULJA, dr.med.spec. obitelj. medicine, za ĉlana
3. KARMEN DUNATO PAVIĈIĆ, dipl. psiholog, za ĉlana
4. NEVENKA KIRINĈIĆ, uĉiteljica, za ĉlana
5. SANJA LUKARIĆ, za ĉlana
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

AD 10.
Prijedlog – Odluka o osnovici i koeficijentu za obraĉun plaće Općinskog naĉelnika i zamjenika Općinskog naĉelnika Općine Dobrinj
Proĉelnica Tea Orlić Mihajić obrazloţila je Prijedlog Odluke o osnovici i koeficijentu za obraĉun plaće Općinskog naĉelnika i zamjenika Općinskog naĉelnika Općine Dobrinj, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 11.
Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti odrţavanja javne rasvjete na podruĉju općine Dobrinj
Na poziv za dostavljanje ponuda pristigle su slijedeće ponude:
1. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8, 10 310 Ivanić Grad
Cijene za pruţene usluge iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke.
2. ANĐELKO GRŢETIĆ, vl. obrta EL-AN ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMEHANIĈARSKI OBRT ANĐELKO GRŢETIĆ, Stara cesta 8, 51 515 Šilo
Cijene za pruţene usluge iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke.
Sukladno prijedlogu povjerenstva Općinsko Vijeće utvrđuje da je najpovoljnija ponuda za
obavljanje komunalne djelatnosti odrţavanja javne rasvjete na podruĉju općine Dobrinj, ponuda ANĐELKO GRŢETIĆ, vl. obrta EL-AN ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMEHANIĈARSKI OBRT ANĐELKO GRŢETIĆ, Šilo.
Nakon kraće rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Prijedlog Odluke.

AD 12.
Prijedlog – Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti odrţavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom mikroasfalta hladnim postupkom na podruĉju općine Dobrinj
Na poziv za dostavljanje ponuda pristigle su slijedeće ponude:
1. G.P. KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51 500 Krk
Cijene pojedinaĉnih radova iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke.
2. G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Pušća 131, 51 513 Omišalj
Cijene pojedinaĉnih radova iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke.
Sukladno prijedlogu povjerenstva Općinsko Vijeće utvrđuje da je najpovoljnija ponuda za obavljanje poslova komunalne djelatnosti odrţavanja i izgradnje nerazvrstanih cesta - ugradnja mikroasfalta hladnim postupkom, ponuda - G.P.P. MIKIĆ d.o.o., Omišalj.
Nakon kraće rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Prijedlog Odluke.

AD 13.
Prijedlog – Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti
odrţavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom asfalt – betona vrućim postupkom na podruĉju općine Dobrinj
Na poziv za dostavljanje ponuda pristigla je slijedeća ponuda:
1. G.P. KRK d.d., Stjepana Radića 31, 51 500 Krk
Cijene pojedinaĉnih radova iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke.
Sukladno prijedlogu povjerenstva Općinsko Vijeće utvrđuje da je najpovoljnija ponuda za obavljanje poslova komunalne djelatnosti odrţavanja nerazvrstanih cesta ugradnjom asfalt-betona vrućim postupkom, ponuda - G.P. KRK d.d., Krk.
Nakon kraće rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Prijedlog Odluke.

AD 14.
Prijedlog - Odluka o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih djelatnosti dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na podruĉju općine Dobrinj
Na poziv za dostavljanje ponuda pristigla je slijedeća ponuda:
1. DEZINSEKCIJA d.o.o., Brajšina 13, 51 000 Rijeka
Cijene za pruţene usluge iskazane su u troškovniku u prilogu ove Odluke.
Sukladno prijedlogu povjerenstva Općinsko Vijeće utvrđuje da je najpovoljnija ponuda za
obavljanje komunalnih djelatnosti dezinsekcije, deratizacije i zaštite bilja na podruĉju općine Dobrinj, ponuda DEZINSEKCIJA d.o.o., Rijeka.
Nakon kraće rasprave predsjednik Vijeća utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen Prijedlog Odluke.

AD 15.
Razno
15.1. Predsjednik Vijeća Alen Šamanić istiĉe da ga je kontaktirao g. Ivan Jelenović iz Šila a vezano za dograđenu terasu ispred buffeta „Macao“ u Šilu, te traţi da se ista ukloni, na naĉin da ne prelazi granicu ispred fasade trgovine, budući da onemogućuje pristup skladišnom ulazu trgovine u vlasništvu g. Ivana Jelenovića.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da će se uputiti geodeta da izmjeri površinu ispred buffeta „Macao“.
15.2. Vijećnik Marinko Galanto pita što će biti s jamom u Suţanu koja je pripremljena za stup javne rasvjete.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da će se provjeriti.
15.3. Vijećnik Marinko Galanto napominje da sredstva iz Proraĉuna za 2009. godinu namjenjena Karnevalskoj udruzi „Kataroška“ za sufinanciranje fešta nisu isplaćena.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da će se provjeriti.
15.4. Vijećnik Marino Šamanić pita da li se moţe oĉistiti preostali pijesak sa cesta koji je posipan u vrijeme snijega.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da će se kontaktirati CESTE-RIJEKA d.d. o mogućnosti uklanjanja pijeska sa ţupanijskih cesta.
15.5. Vijećnik Marino Šamanić pita za TZO Dobrinj.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da je odrţana Skupština TZO Dobrinj, te je sukladno Zakonu za predsjednika Turistiĉke zajednice imenovan općinski naĉelnik.
Vijećnik Marino Šamanić pita da li TZO Dobrinj ima razvojni plan turizma.
- Naĉelnik Neven Komadina odgovara da nema razvojni plan, te istiĉe da je Fakultet za menadţment u turizmu i ugostiteljstvu izradio Glavni plan razvoja turizma kojeg mora usvojiti Općinsko vijeće.
15.6. Općinsko vijeće raspravljalo je o zapošljavanju novih djelatnika u TD KOMUN d.d., te donijelo slijedeći zakljuĉak – Nalaţe se direktoru TD KOMUN d.d. da izradi razvojni plan za razdoblje od 2. godine s naglaskom na zapošljavanje novih struĉnih kadrova za uređivanje zelenih površina.


Zakljuĉeno u 22,00 sata.

Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić
Predsjednik Općinskog vijeća: Alen Šamanić


KLASA: 021-05/10-29/8
UR.BROJ: 2142-04-01-10-1
Dobrinj, 31. oţujka 2010.g.
 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF ili Word dokument

PDF dokument
Word dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr