Općina Dobrinj, otok Krk, Hrvatska
 

Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća, održane 14. svibnja 2010.

 

Vezani sadržaj

 
 
 
Sa 9. sjednice Općinskog vijeća odrţane 14. svibnja 2010. godine, s početkom u 19,00 sati u prostoriji vijećnice Općine Dobrinj.

Nazočni članovi Vijeća: Alen Šamanić, Marinko Galanto, Dubravko Fanuko, Ivančica Dunato, Darko Strčić, Tomislav Saftić, Zdenko Kirinčić, Robert Justinić, Ratko Turčić, Miljenko Variola, Nenad Brusić, Emil Gršković i Marino Šamanić.
Nazočni: načelnik Neven Komadina i zamjenik načelnika Zoran Kirinčić.
Nazočni od strane JUO Općine Dobrinj: Sanja Lukarić (tajnica).

Predsjednik Vijeća pozdravlja nazočne, utvrđuje kvorum i sukladno članku 55. Poslovnika, a u svezi s člankom 38. Statuta, poziva vijećnike na postavljanje vijećničkih pitanja.

Predsjednik Vijeća utvrđuje da nema vijećničkih pitanja, te predlaţe nadopunu dnevnog reda na način da se AD 3. Sporazum o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009.-2012. mijenja i glasi: Prijedlog - Odluka o usvajanju programa „Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009-2012“, AD 4. glasi: Prijedlog - Odluka o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50 kn/m3, AD 4. postaje AD 5., AD 5. postaje AD 6., AD 6. postaje AD 7., AD 7. postaje AD 8., te se dodaje AD 9. Prijedlog – Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Dobrinj, AD 10. Prijedlog – Odluka o potpisivanju Povelje prijateljstva s Općinom Tordinci i AD 11. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Upravnog odjela, te predlaţe da se po glasovanju prihvati, u nastavku navedeni, dnevni red.

Nakon provedenog glasovanja te jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, Predsjednik Vijeća utvrđuje slijedeći:
DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća,
2. Izvještaj načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj
u razdoblju od 2008. – 2016. godine,
3. Prijedlog - Odluka o usvajanju programa „Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u
razdoblju 2009-2012“ – PONIKVE d.o.o. Krk,
4. Prijedlog - Odluka o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50
kn/m3 – PONIKVE d.o.o. Krk,
5. Prijedlog – Sporazum o namjeri uvođenja naknade za razvoj za financiranje gradnje
komunalnih vodnih građevina u svim otočnim jedinicama lokalne samouprave –
PONIKVE d.o.o. Krk,
6. Prijedlog – Odluka o naknadi za razvoj – PONIKVE d.o.o. Krk,
7. Prijedlog – Odluka o određivanju javnog parkirališta na kojem se obavlja naplata,
8. Prijedlog – Odluka o zakupu javnih površina za postavljanje kioska i drugih
montažnih objekata i naprava,
9. Prijedlog – Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na
području Općine Dobrinj,
10. Prijedlog – Odluka o potpisivanju Povelje prijateljstva s Općinom Tordinci
(Vukovarsko – srijemska županija),
11. Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Upravnog odjela,
12. Razno.

AD 1.
Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice Općinskog vijeća
1.1. Vijećnik Zdenko Kirinčić navodi da se u AD 8. doda „uz jedan suzdrţan glas“.
1.2. Načelnik Neven Komadina osvrnuo se na pitanja vijećnika sa prošle sjednice Vijeća.
- Vezano za pitanje vijećnika Darka Strčića navodi da se asfaltiranje ceste u Krasu nije još izvršilo zbog ispitivanja tlaka cjevovoda (tlačenja).
- Vezano za pitanje vijećnika Dubravka Fanuka navodi da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost treba dostaviti anex ugovora kako bi se projekt „Dobrinj cvjetni grad“ realizirao u 2010. godini.
- Vezano za pitanja vijećnika Dubravka Fanuka navodi da su započeli radovi na uređenju „Zemljine“ u Dobrinju, kao i radovi na asfaltiranju prometnice Soline – Klimno.
- Vezano za pitanje vijećnika Dubravka Fanuka navodi da će se donijeti Odluka o određivanju javnog parkirališta na kojem se obavlja naplata, nabaviti će se parkirni aparat i betonske gljive koje će se postaviti duţ ceste u Melinama.
- Vezano za pitanje vijećnika Ratka Turčića navodi da bi trebalo razmotriti mogućnost postave informativnog panoa na mulu („Štradi“) u Melinama.
- Vezano za pitanje vijećnika Marinka Galanta, vijećnik Miljenko Variola navodi da će se postaviti stup javne rasvjete u Suţanu.
Predsjednik Vijeća daje na glasovanje zapisnik sa 8. sjednice Općinskog Vijeća, te utvrđuje da je jednoglasno prihvaćen.

AD 2.
Izvještaj načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj u razdoblju od 2008. – 2016. godine
Načelnik Neven Komadina istaknuo je da je Plan gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj donijelo Općinsko vijeće za razdoblje od osam godina, te je duţnost općinskog načelnika jednom godišnje podnositi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Plana, a poglavito o provedbi obveza i učinkovitosti poduzetih mjera.
Vijećnik Dubravko Fanuko navodi da komunalni redar locira divlje deponije na području općine Dobrinj, te u dogovoru s mjesnim odborima organizira čišćenje tih deponija.
Vijećnik Nenad Brusić navodi da se na deponije postave tabele s istaknutim iznosom kazni, kako bi se spriječilo nesavjesno odlaganje otpada.
Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo Izvještaj načelnika o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za Općinu Dobrinj u razdoblju od 2008. – 2016. godine.

AD 3.
Prijedlog - Odluka o usvajanju programa „Razvoja vodoopskrbe na otoku Krku u razdoblju 2009-2012“ – PONIKVE d.o.o. Krk
Načelnik Neven Komadina ukratko je obrazloţio Prijedlog Odluke, nakon čega se otvorila rasprava o izgradnji kanalizacije na području općine Dobrinj.
Vijećnik Marino Šamanić predloţio je da se krene u izradu projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacije. Načelnik Neven Komadina rekao je da će se od PONIKVE d.o.o. zatraţiti procjena izrade projektne dokumentacije.
Nakon rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

AD 4.
Prijedlog - Odluka o ukidanju namjenskog (razvojnog) dijela cijene vode od 1,50 kn/m3 – PONIKVE d.o.o. Krk
Načelnik Neven Komadina ukratko je obrazloţio Prijedlog Odluke, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 5.
Prijedlog – Sporazum o namjeri uvođenja naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina u svim otočnim jedinicama lokalne samouprave –
PONIKVE d.o.o. Krk
Načelnik Neven Komadina ukratko je obrazloţio Prijedlog Sporazuma, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Sporazum.

AD 6.
Prijedlog – Odluka o naknadi za razvoj – PONIKVE d.o.o. Krk
Načelnik Neven Komadina ukratko je obrazloţio Prijedlog Odluke, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 7.
Prijedlog – Odluka o određivanju javnog parkirališta na kojem se obavlja naplata
Načelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke o određivanju javnog parkirališta na kojem se obavlja naplata, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 8.
Prijedlog – Odluka o zakupu javnih površina za postavljanje kioska i drugih montažnih objekata i naprava
Načelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke o zakupu javnih površina za postavljanje kioska i drugih montaţnih objekata i naprava, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 9.
Prijedlog – Odluka o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Dobrinj
Načelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke o imenovanju članova Vijeća za koncesijska odobrenja na području Općine Dobrinj, te naveo da se u Vijeće imenuju:
1. NEVEN KOMADINA, predstavnik Općine Dobrinj
2. IVANČICA DUNATO, predstavnica Općine Dobrinj
3. pročelnik kap. NIKOLA MENDRILA, predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze Primorsko-goranske ţupanije
4. MLADEN ČARGONJA, predstavnik Lučke kapetanije Rijeka – Ispostave Šilo
5. MILJENKO FANUKO, predstavnik Općine Dobrinj
- Vijećnik Emil Gršković pita za koje djelatnosti se izdaje koncesijsko odobrenje.
- Načelnik Neven Komadina naveo je vrste djelatnosti koje su određene Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

AD 10.
Prijedlog – Odluka o potpisivanju Povelje prijateljstva s Općinom Tordinci (Vukovarsko – srijemska županija)
Načelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke o potpisivanju Povelje prijateljstva s Općinom Tordinci, te je naveo da je 30. travnja 2010. g. na Košljunu potpisana Povelja prijateljstva između JLS otoka Krka i JLS Vukovarsko-srijemske ţupanije.
Nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno je prihvatilo isti Prijedlog.

AD 11.
Prijedlog – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Upravnog odjela
Načelnik Neven Komadina obrazloţio je Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju Upravnog odjela, te je nakon kratke rasprave Općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo isti Prijedlog.

AD 12.
Razno
12.1. Vijećnik Dubravko Fanuko navodi da se postave kontejneri kod groblja u Dobrinju.
12.2. Vijećnik Zdenko Kirinčić navodi da je u Ţupaniji otvorena javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana PGŢ čiji je sadrţaj određivanje prostorno planskih preduvjeta za gradnju mreţe građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture u pokretnim mreţama, te da se sukladno navedenom provjere lokacije koje su određene za područje općine Dobrinj.
12.3. Vijećnik Zdenko Kirinčić predlaţe da Općinsko Vijeće, ukoliko se ukaţe potreba, donese odluku o zatvaranju Place u Dobrinju zbog izvođenja radova na uređenju „Zemljine“, što je Vijeće jednoglasno prihvatilo.
12.4. Vijećnik Zdenko Kirinčić navodi da vlasnik prostora na „Zemljini“ prodaje i nudi Općini za 20.000,00 kn.
12.5. Vijećnik Nenad Brusić navodi da su završeni radovi na uređenju trgovine u Gabonjinu, te u ime Mjesnog odbora Gabonjin poziva sve vijećnike na otvorenje u subotu 15. svibnja 2010.g.
12.6. Vijećnik Nenad Brusić ukazuje na vrlo loše stanje telefonskih stupova u Gabonjinu kojima prijeti opasnost od rušenja, te navodi da treba hitno poduzeti određene mjere.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da će Općina uputiti dopis HT d.d. da se isti stupove zamjene, te predlaţe da svi predsjednici mjesnih odbora popišu lokacije stupova koji su u lošem stanju.
12.7. Vijećnik Tomislav Saftić izrazio je nezadovoljstvo radom pogrebnika i dimnjačara.
12.8. Općinskom vijeću dostavljen je na znanje popis duţnika komunalne naknade i poreza na kuće za odmor koji su zatraţili na prošloj sjednici.
Povela se kratka diskusija, te je vijećnik Nenad Brusić naveo da bi moţda mjesni odbori mogli na neki način utjecati na duţnike da plate dugove.
- Načelnik Neven Komadina naveo je da bi mjesni odbori mogli jedino pomoći na način da apeliraju na građane da prijave kvadrature stambenih prostora.
12.9. Vijećnik Alen Šamanić pita u ime MO Čiţići tko je vlasnik kuće u Sulinju.
- Načelnik Neven Komadina odgovara da je kuća u vlasništvu Općine, međutim ista je još uvijek u posjedu g. Tomičića kojem je kuća dana u zakup.
Općina Dobrinj pokrenula je sudski postupak za ometanje posjeda, Sud šalje pozive g. Tomičiću, međutim isti ne prima pozive, te time produljava postupak.
12.10. Vijećnik Ratko Turčić je u ime karnevalskih udruga izrazio nezadovoljstvo brojem odrţavanja ljetnih fešti u odnosu na prošlo ljeto, te je nakon duţe rasprave dogovoren prošlogodišnji raspored.
12.11. Načelnik Neven Komadina navodi da je tvrtka NOVI IMPULSI d.o.o. iz Crikvenice dostavila ponudu za organizaciju i provedbu dvodnevnog tečaja obuke za vijećnike.
- Općinsko vijeće prihvatilo je ponudu, te zaključilo da se obuka odrţi na jesen.


Zaključeno u 24,00 sata.

Zapisnik sastavila: Sanja Lukarić
Predsjednik Općinskog vijeća: Alen Šamanić


KLASA: 021-05/10-29/9
UR.BROJ: 2142-04-01-10-1
Dobrinj, 14. svibnja 2010.g.
 
 

Preuzmite zapisnik kao PDF ili Word dokument

PDF dokument
Word dokument
 
 
 
O Općinskom vijeću
Saznajte sve o Općinskom vijeću
Članovi Općinskog vijeća
Popis članova Općinskog vijeća Dobrinj
Zapisnici Općinskog vijeća
Pročitajte sve zapisnike online, u PDF-u ili Word-u
 

Anketa

 
 
 
Bookmark and Share
 
         
         
KONTAKTI
 
 
OPĆI PODACI O OPĆINI
   

Općina Dobrinj
Dobrinj 103, 51514 Dobrinj

e-mail: opcina-dobrinj@ri.t-com.hr
tel.: +385 051/848-344;848-307
fax.: +385 051/848-141
web: www.opcina-dobrinj.hr, www.dobrinj.hr

 
 
Katastarska površina: 55,05 km2
Broj stalnih stanovnika: 1.970 (939M/1031Ž)
Broj kućanstava: 812
Broj stanova za stalno stanovanje: 1.076
Broj stanova za odmor: 1.303
Naselja: Općinu Dobrinj čine 20 naselja
 
 
TD Komun d.o.o.
www.komun.hr
 
TZO Dobrinj
www.tzo-dobrinj.hr