30. sjednica Općinskog vijeća Općine Dobrinj - Općina Dobrinj
Disable Preloader

Novosti

Temeljem članka 20. i 21. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 172/03, 144/10 i 77/11), članka 102. Statuta Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) i članka  88. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09, 53/10, 10/13, 36/13, 2/18 i 4/20) objavljuje se za javnost informacija o sazivu i dnevnom redu za 


30. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dobrinj


za petak, 13. studenog 2020. godine, s početkom u 18,30 sati, u prostoru Društvenog doma Dobrinj


 


Za sjednicu se predlaže slijedeći 


 


D N E V N I   R E D 


 


1. Verifikacija zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća,


2. Prijedlog - II. Izmjene Proračuna za 2020. godinu,


3. Prijedlog –II. Izmjene Programa Općih javnih usluga na području općine Dobrinj u  


    2020. godini,


4. Prijedlog – I. Izmjene Programa rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području 


    općine  Dobrinj u 2020. godini,


5. Prijedlog – II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. 


    godini,


6. Prijedlog – II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne   


    infrastrukture u 2020. godini,


7. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi na području 


    općine Dobrinj u 2020. godini,


8. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u sportu na području 


    općine Dobrinj u 2020. godini,


9. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u obrazovanju na 


    području općine Dobrinj u 2020. godini,


10. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba u zdravstvu na području 


     općine Dobrinj u 2020. godini,


 


11. Prijedlog – I. Izmjene Godišnjeg programa javnih potreba socijalne zaštite na 


      području općine Dobrinj u 2020. godini,


12. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa zaštite i spašavanja na području  općine 


      Dobrinj u 2020. godini,


13. Prijedlog – II. Izmjene Godišnjeg programa turizma i gospodarstva na području 


      općine Dobrinj u 2020. godini,


14. Prijedlog – II. Izmjene Programa izgradnje vodovoda, odvodnje i gospodarenja 


      otpadom za 2020. godinu,


15. Prijedlog – II. Izmjene Programa utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene 


      poboljšanju uvjeta boravka turista na području općine Dobrinj za 2020. godinu,


16. Prijedlog – II. Izmjene Programa energetskog razvoja Općine Dobrinj za 2020. 


      godinu, 


17. Prijedlog – I. Izmjene Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje     


      nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Dobrinj u 2020. godini,


18. Prijedlog – II. Izmjene Programa javnih potreba razvoja civilnog društva na 


      području općine Dobrinj u 2020. godini,


19. Prijedlog – I. Izmjene Programa korištenja sredstava od naknade za promjenu 


      namjene poljoprivrednog zemljišta na području općine Dobrinj u 2020. godini,


20. Prijedlog - Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2020.     


      godinu,


21. Prijedlog - Odluka o zaduženju Općine Dobrinj,


22. Prijedlog  - Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja za projekt »Rekonstrukcija   


      parka Šilo u zdravstveno-rekreativni park«,


23. Prijedlog - Odluka o izdavanju službenog glasila Općine Dobrinj,


24. Prijedlog - Odluka o usklađenju Prostornog plana uređenja Općine Dobrinj sa 


      Zakonom o prostornom uređenju,


25. Prijedlog – Ugovor o osnivanju prava služnosti – HOPS d.o.o.,


26. Informacije i prijedlozi,


27. Razno.


Predsjednik Općinskog vijeća


Zoran Kirinčić,v.r. 


 


Građani i predstavnici fizičkih i pravnih osoba, članovi radnih tijela i ostale osobe koje nisu pozvane na sjednicu, imaju pravo prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća pod uvjetom:


· da svoj dolazak najave osobno, telefonom, telefaxom, e-mailom ili pisanim putem Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice. Uz prijavu za sudjelovanje na sjednici dostavlja se adresa i broj telefona radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;


· ukupan broj nazočnih osoba utvrđuje predsjednik Općinskog vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora vijećnice Općine Dobrinj;


· pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja;


· osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici, o tome će biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice.


 
Natrag
scroll to top