Plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dobrinj za 2023. godinu - Općina Dobrinj
Disable Preloader

Novosti

Plan redovnog upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Dobrinj za 2023. godinu objavljen je u „Službenim novinama Općine Dobrinj“ broj 1. od 18. siječnja 2023. godine i stupa na snagu 8 dana od dana objave – 26. siječnja 2023. godine. Sve zainteresirane pravne i fizičke osobe-vlasnici obrta, registrirani za obavljanje djelatnosti za koju se traži koncesijsko odobrenje mogu, po stupanju predmetnog Plana na snagu, podnijeti zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Dobrinj za 2023. godinu.


Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja podnosi se na obrascu koji čini sastavni dio ove objave, s prilozima. Zahtjev dostavljen u elektroničkom obliku s kvalificiranim elektroničkim potpisom, smatrat će se vlastoručno potpisanim. Tako dostavljen zahtjev smatra se podnesenim javnopravnom tijelu u trenutku kad je zabilježen na poslužitelju za slanje poruka. Ako se zahtjev preda elektroničkim putem, a ne sadrži kvalificirani elektronički potpis, takav će se zahtjev smatrati nepotpisanim te će Vijeće takav zahtjev odbaciti sukladno članku 73. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku.


Pod dostavom podneska elektroničkim putem podrazumijeva se dostava elektroničkom poštom - putem e-maila opcina@dobrinj.hr.


Neven Komadina, općinski načelnik
Natrag
scroll to top