Disable Preloader

O općini

Na području općine Dobrinj su osnovani mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Ukupno je osnovano 14 mjesnih odbora, kako slijedi: Dobrinj, Čižići - za naselja Čižići i Rudine, Sveti Vid - Gostinjac, Gabonjin, Hlapa - za naselja Gornja i Donja Hlapa, Klanice - Tribulje, Klimno, Kras, Polje - za naselja Polje i Žestilac, Rasopasno, Soline, Sužan, Sveti Ivan i Šilo.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 20posto građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana te općinski načelnik.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora, a članove vijeća mjesnog odbora (3 do 7 članova) biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Općine Dobrinj i odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja može sazivati zborove građana.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.MO Čižići
Predsjednik: Anita Bobovčan
broj mob.: 091/5694334, e-mail: anita.frizerski@gmail.com

MO Dobrinj
Predsjednik: Mladen Španjol
broj mob.: 091/5014449, e-mail: spanjol.mladen@gmail.com

MO Gabonjin
Predsjednik: Darko Strčić
broj mob.: 091/1785822, e-mail: darko.strcic1@ri.t-com.hr

MO Hlapa
Predsjednik: Dragan Simović
broj mob.: 091/5148621, e-mail: dragansimović747@gmail.com

MO Klanice - Tribulje
Predsjednik: Damir Crnčić
broj mob.: 098/211865, e-mail: damir.crncic@ri.t-com.hr

MO Klimno
Predsjednik: Nikolina Jurić
broj mob.: 091/7665260, e-mail: nina4ju@gmail.com

MO Polje
Predsjednik: Ranko Pavačić
broj mob.: 091/5785418, e-mail: ranko.pavacic@post.t-com.hr

MO Rasopasno
Predsjednik: Ivan Šamanić
broj mob.: 091/091 578 2941, e-mail: ivsamanic@gmail.com

MO Soline
Predsjednik: Ivan Crnčić
broj mob.: 091/2207774, e-mail: lucijacrncic1@gmail.com

MO Sužan
Predsjednik: Miljenko Galanto
broj mob.: 091/5153650, e-mail: miljenko.galanto@hotmail.com

MO Sv. Ivan
Predsjednik: Dalibor Gržetić
broj mob.: 091/3220794, e-mail: dalibor.grzetic@gp-krk.hr

MO Sv. Vid - Gostinjac
Predsjednik: Ratko Turčić
broj mob.: 099/3848242, e-mail: ratko.turcic@gmail.com

MO Šilo
Predsjednik: Ivančica Dunato
broj mob.: 091/7385154, e-mail: timbar@nikra.hr


Dokumenti MO


Datum objave: 16. svibnja 2016.
Rezultati izbora za članove Vijeća Mjesnih odbora

Čižići
Gabonjin
Hlapa
Klimno
Polje
Rasopasno
Soline
Sužan
Sv. Ivan Dobrinjski
Sv. Vid - Gostinjac
Klanice - Tribulje


Datum objave: 15. travnja 2016.
Izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora - Liste

Čižići
Lista
Zbirna lista

Sveti Vid-Gostinjac
Lista
Zbirna lista

Gabonjin
Lista
Zbirna lista

Hlapa
Lista
Zbirna lista

Klanice - Tribulje
Lista
Zbirna lista

Klimno
Lista
Zbirna lista

Polje
Lista
Zbirna lista

Rasopasno
Lista
Zbirna lista

Soline
Lista
Zbirna lista

Sužan
Lista
Zbirna lista

Sv. Ivan Dobrinjski
Lista
Zbirna lista


Datum objave: 01. travnja 2016.
Izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora

Izbori za članove Vijeća Mjesnih odbora
Obvezne upute I.
Obvezne upute II.
Obvezne upute III.
OMO-1
OMO-2
OMO-3
scroll to top