Disable Preloader

O općini

Na području općine Dobrinj su osnovani mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Ukupno je osnovano 14 mjesnih odbora, kako slijedi: Dobrinj, Čižići - za naselja Čižići i Rudine, Sveti Vid - Gostinjac, Gabonjin, Hlapa - za naselja Gornja i Donja Hlapa, Klanice - Tribulje, Klimno, Kras, Polje - za naselja Polje i Žestilac, Rasopasno, Soline, Sužan, Sveti Ivan i Šilo.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora može dati 20posto građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnog odbora, organizacije i udruženja građana te općinski načelnik.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora, a članove vijeća mjesnog odbora (3 do 7 članova) biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na vrijeme od četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun te obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Općine Dobrinj i odlukama općinskog vijeća i općinskog načelnika.

Vijeće mjesnog odbora, radi raspravljanja o potrebama i interesima građana, davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog značenja može sazivati zborove građana.

Stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnog odbora obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja općinski načelnik.MO Čižići
Predsjednik: Anita Bobovčan
broj mob.: 091/5694334, e-mail: anita.frizerski@gmail.com

MO Dobrinj
Predsjednik: Nedjeljko Gržetić
broj mob.: 091/5359510, e-mail: krk4@net.hr

MO Gabonjin
Predsjednik: Darko Strčić
broj mob.: 091/1785822, e-mail: strcic.darko27@ gmail.com

MO Hlapa
Predsjednik: Dragan Simović
broj mob.: 091/5148621, e-mail: dragansimović747@gmail.com

MO Klanice - Tribulje
Predsjednik: Damir Crnčić
broj mob.: 098/211865, e-mail: damir.crncic@ri.t-com.hr

MO Klimno
Predsjednik: Nikolina Jurić
broj mob.: 091/7665260, e-mail: nina4ju@gmail.com

MO Polje
Predsjednik: Ranko Pavačić
broj mob.: 091/5785418, e-mail: ranko.pavacic@post.t-com.hr

MO Rasopasno
Predsjednik: Ivan Šamanić
broj mob.: 091/091 578 2941, e-mail: ivsamanic@gmail.com

MO Soline
Predsjednik: Ivan Crnčić
broj mob.: 091/2207774, e-mail: lucijacrncic1@gmail.com

MO Sužan
Predsjednik: Miljenko Galanto
broj mob.: 091/5153650, e-mail: miljenko.galanto@hotmail.com

MO Sv. Ivan
Predsjednik: Dalibor Gržetić
broj mob.: 098/9409123, e-mail: dalibor.grzetic@gp-krk.hr

MO Sv. Vid - Gostinjac
Predsjednik: Ratko Turčić
broj mob.: 099/3848242, e-mail: ratko.turcic@gmail.com

MO Šilo
Predsjednik: Ivan Brusić
broj mob.: 098/1680882, e-mail: mjesniodbor.silo@gmail.com

MO Kras
Predsjednik: Anika Žegarac
broj mob.: 091/9378837, e-mail: anika.zegarac@gmail.com


scroll to top