Disable Preloader

O općini

UREDOVNO RADNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA

ponedjeljak, srijeda i petak,
u vremenu od 9:00 do 14:00 sati

KONTAKTI UPRAVNOG ODJELA

Tajnica - viši referent za opće poslove i pismohranu: tel.: 051/848-344,
e-mail: sanja@dobrinj.hr

Viši stručni suradnik za opće pravne poslove i društvene djelatnosti: tel.:051/309-501,
e-mail: margita@dobrinj.hr

Stručni suradnik za komunalne djelatnost: tel.:051/604-163,
e-mail: jelena@dobrinj.hr

Referent za proračun, računovodstvo i javnu nabavu: tel.: 051/309-500,
e-mail: financije@dobrinj.hr

Referent za građevinarstvo i komunalne poslove: tel.: 051/604-162,
e-mail: igor@dobrinj.hr

Referent – komunalni i prometni redar: tel.: 051/309-502, mob: 099/4848-700
e-mail: zoran@dobrinj.hr

Pročelnica, službenik za informiranje, osoba zadužena za nepravilnosti: tel.: 051/604-161,
e-mail: tea@dobrinj.hr

Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj je ustrojen za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj.

Djelokrug rada Upravnog odjela utvrđen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 30/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i Statutom Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 35/09) dok se upravljanje, organizacija, unutarnji ustroj i druga pitanja uređuju Pravilnikom o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Dobrinj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 37/10).

Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik, a upravne, stručne i ostale poslove iz djelokruga tijela obavljaju službenici i namještenici.
Jedinstveni upravni odjel je samostalan u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je općinskom načelniku.
S tim u svezi ističe se da Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj ima šest službenika od kojih tajnicu, referenta za proračun i računovodstvo, administratora, referenta za komunalne djelatnosti, referenta za građevinarstvo i komunalne poslove i pročelnicu. Slijedom navedenog, a budući su ove web stranice i osmišljene s ciljem da se približi rad lokalne samouprave i s željom i da se korisnicima omogući jednostavniju i bržu komunikaciju s upravnim odjelom, Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj Vas poziva na suradnju i stoji na raspolaganju u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj.
scroll to top